Strona główna » Pandemia koronawirus » Szef MZ o projekcie ws. szczepień: nie narusza praw ani przeciwników ani zwolenników szczepień
Pandemia koronawirus

Szef MZ o projekcie ws. szczepień: nie narusza praw ani przeciwników ani zwolenników szczepień

Chcę wszystkich uspokoić, zarówno zwolenników szczepień, jak i ewentualnych przeciwników, że to jest rozwiązanie, które nie narusza praw żadnej ze stron do normalnej pracy — powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do projektu w sprawie weryfikacji szczepień pracowników.
W ponie­dzia­łek mar­sza­łek Sej­mu Elż­bie­ta Witek poin­for­mo­wa­ła, że zapro­si­ła na śro­dę na godz. 12 sze­fów klu­bów i kół par­la­men­tar­nych na roz­mo­wę w spra­wie wyj­ścia ponad podzia­ła­mi z pro­jek­tem doty­czą­cym wery­fi­ka­cji szcze­pień pra­cow­ni­ków. Według niej, jeże­li klu­by i koła par­la­men­tar­ne na śro­do­wym spo­tka­niu wyra­żą zgo­dę i wolę współ­pra­cy, powi­nien powstać mię­dzy­klu­bo­wy zespół, któ­ry wypra­cu­je zało­że­nia ustawy.

Do zało­żeń pro­jek­tu odniósł się w ponie­dział­ko­wej roz­mo­wie w Radiu Zet mini­ster zdro­wia. Jak pod­kre­ślił, usta­wa nie ma na celu zmu­sze­nia do szcze­pień, tyl­ko zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa w miej­scu pracy.

W tym pro­jek­cie usta­wy nie jest prze­wi­dzia­na wyłącz­nie moż­li­wość wery­fi­ka­cji szcze­pie­nia, ale rów­nież wery­fi­ka­cji tego, czy oso­ba była np. testo­wa­na. Czy­li nie sta­wia­my na model, że wyłącz­nie szcze­pie­nie daje moż­li­wość two­rze­nia bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska pra­cy, ale sta­wia­my też na testy” — tłu­ma­czył szef MZ.

Pyta­ny, kto osta­tecz­nie przy­go­to­wał roz­wią­za­nia zawar­te w usta­wie, stwier­dził, że sama ini­cja­ty­wa poka­zu­je zaan­ga­żo­wa­nie wie­lu ludzi. Podzię­ko­wał przy tym mar­sza­łek Witek za jej działania.

„Mieliśmy prace w ministerstwie nad ustawą, które zaprezentowaliśmy podczas spotkania z Komisją Zdrowia, z posłami PiS-u. Dyskutowaliśmy dużo na ten temat, posłowie patrząc na nasz projekt też doszli do swoich wniosków i ta ostateczna propozycja, która została przedstawiona jest z jednej strony bliska naszemu projektowi, ale też w dużym stopniu uwzględnia różne punkty widzenia” - powiedział Niedzielski.

Przy­znał jed­no­cze­śnie, że być może pro­jekt ma swo­je kon­tro­wer­syj­ne roz­wią­za­nia z punk­tu widze­nia róż­nych śro­do­wisk”, ale — jak dodał — one są tak­że pro­po­no­wa­ne w duchu zabez­pie­cze­nia praw tych ludzi, któ­rzy się nie szcze­pią”. Chcę wszyst­kich uspo­ko­ić, zarów­no zwo­len­ni­ków szcze­pień jak i ewen­tu­al­nych prze­ciw­ni­ków, że to jest roz­wią­za­nie, któ­re nie naru­sza praw żad­nej ze stron do nor­mal­nej pra­cy, do kon­ty­nu­owa­nia swo­ich obo­wiąz­ków zawo­do­wych” — pod­kre­ślił minister.

Dodał, że oso­by zaszcze­pio­ne będą mogły wyka­zać się regu­lar­nie wyko­ny­wam testem”. Pyta­ny, kto zapła­ci za testy, odparł, że roz­wa­ża­ne są róż­ne opcje”. Jako pań­stwo mamy takie spoj­rze­nie, że będzie moż­li­wość wyko­ny­wa­nia takie­go testu finan­so­wa­ne­go publicz­nie poprzez NFZ. Ale, na czym skoń­czy­my, to nie chciał­bym prze­są­dzać, dys­ku­sja trwa” — zazna­czył Niedzielski.

Posło­wie PiS Cze­sław Hoc i Paweł Rychlik poin­for­mo­wa­li w ubie­głą śro­dę, że do Sej­mu tra­fi posel­ski pro­jekt usta­wy pozwa­la­ją­cy pra­co­daw­cy na zwe­ry­fi­ko­wa­nie, czy pra­cow­nik jest zaszcze­pio­ny prze­ciw­ko COVID-19. Zgod­nie z pro­jek­to­wa­ny­mi prze­pi­sa­mi, jeśli pra­cow­nik nie będzie zaszcze­pio­ny, to przed­się­bior­ca będzie mógł zre­or­ga­ni­zo­wać pra­cę, np. prze­nieść takie­go pra­cow­ni­ka do dzia­łu, gdzie nie będzie miał stycz­no­ści z klientami.

Rzecz­nik rzą­du Piotr Mül­ler powie­dział w ponie­dzia­łek, że z tego, co wie, są zebra­ne pod­pi­sy pod posel­skim pro­jek­tem ws. wery­fi­ka­cji szcze­pień pra­cow­ni­ków i powi­nien on być pro­ce­do­wa­ny w Sej­mie na począt­ku grudnia.

Począt­ko­wo pro­jekt zakła­da­ją­cy umoż­li­wie­nie pra­co­daw­cy wery­fi­ka­cji, czy pra­cow­nik jest zaszcze­pio­ny, był pro­jek­to­wa­ny jako rzą­do­wy. Mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski na począt­ku listo­pa­da mówił, że pro­jekt ten ma zostać skie­ro­wa­ny pod obra­dy rzą­du i tra­fić praw­do­po­dob­nie na posie­dze­nie Sej­mu. Z kolei pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki infor­mo­wał 5 listo­pa­da, że pro­jek­tem tym będzie tego dnia zaj­mo­wał się Komi­tet Sta­ły Rady Ministrów.(PAP)

Autor­ka: Karo­li­na Kropiwiec

1 komentarz

napisz komentarz

  • Nie poka­zuj­cie Pań­stwo tego pseu­do Mini­stra. Ten czło­wiek ma w GENACH zakłamanie.
    Sko­ro Radę Medycz­ną ma za nic to posta­wić go wspól­nie z Pre­mie­rem Mora­wiec­kim i Gumi­siem Dwor­czy­kiem pod TRYBUNAŁ STANU za nara­ża­nie SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO na zdro­wie i śmierć !!

OSTATNIE