Strona główna » Pod napięciem » Szefowie do wymiany
Pod napięciem

Szefowie do wymiany

od lewej: Dariusz Piekarski- obecny prokurator

Szefowie prokuratur wszystkich szczebli 4 marca pożegnają się ze swoimi stanowiskami.
Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi w Ełku prokuratora rejonowego Dariusza Piekarskiego. Zmiany związane są z ustawą z 28 stycznia Prawo o prokuraturze.

W Dzien­ni­ku Ustaw 15 lute­go opu­bli­ko­wa­no nową usta­wę o pro­ku­ra­tu­rze i prze­pi­sy wpro­wa­dza­ją­ce tę usta­wę. Z obu doku­men­tów wyni­ka, że od 4 mar­ca, czy­li od dnia wej­ścia w życie nowej usta­wy, zmie­ni się struk­tu­ra orga­ni­za­cyj­na pro­ku­ra­tu­ry. Urząd pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go będzie spra­wo­wał mini­ster spra­wie­dli­wo­ści (Zbi­gniew Zio­bro). Z usta­wy wyni­ka, że pro­ku­ra­tor gene­ral­ny będzie mógł oso­bi­ście kie­ro­wać pro­ku­ra­tu­rą lub przez pro­ku­ra­to­ra kra­jo­we­go, a więc nie będzie już Pro­ku­ra­tu­ry Gene­ral­nej, lecz zosta­nie utwo­rzo­na Pro­ku­ra­tu­ra Kra­jo­wa. Ozna­cza to rów­nież, że pro­ku­ra­tor gene­ral­ny będzie prze­ło­żo­nym wszyst­kich pro­ku­ra­to­rów. Zamiast Pro­ku­ra­tur Ape­la­cyj­nych będą Pro­ku­ra­tu­ry Regio­nal­ne. Zli­kwi­do­wa­ne zosta­ną pro­ku­ra­tu­ry woj­sko­we, a w pro­ku­ra­tu­rach powszech­nych powsta­ną dzia­ły do spraw wojskowych.

WYMIANA SZEFÓW
Usta­wa wpro­wa­dzi spo­re zamie­sza­nie rów­nież na niż­szych szcze­blach, ponie­waż prze­wi­du­je, że 4 mar­ca wszy­scy sze­fo­wie pro­ku­ra­tur prze­sta­ną peł­nić swo­je funkcje.
- Usta­wa prze­wi­du­je, że w dniu wej­ścia w życie nowych prze­pi­sów usta­je kaden­cyj­ność pro­ku­ra­to­rów funk­cyj­nych – tłu­ma­czy szef Pro­ku­ra­tu­ry Rejo­no­wej w Ełku Dariusz Pie­kar­ski. – Nowe prze­pi­sy nie prze­wi­du­ją kaden­cyj­no­ści. Pro­ku­ra­tor gene­ral­ny ma mie­siąc na powo­ła­nie pro­ku­ra­to­rów Pro­ku­ra­tu­ry Kra­jo­wej, a dwa mie­sią­ce na powo­ła­nie nowych pro­ku­ra­to­rów regio­nal­nych, okrę­go­wych i rejo­no­wych oraz ich zastęp­ców. W tym cza­sie poszcze­gól­ne pro­ku­ra­tu­ry będą nad­zo­ro­wa­ne przez oso­by peł­nią­ce obo­wiąz­ki sze­fów tych instytucji.
Nie wia­do­mo jesz­cze, kto zastą­pi Dariu­sza Pie­kar­skie­go na stanowisku.

POD NADZOREM
War­to dodać, że zmie­ni się nie tyl­ko struk­tu­ra orga­ni­za­cyj­na insty­tu­cji. Usta­wa wpro­wa­dzi tak­że ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z nie­za­leż­no­ścią pro­ku­ra­to­rów. Jeśli w trak­cie pro­wa­dze­nia postę­po­wań otrzy­ma­ją od swo­je­go prze­ło­żo­ne­go zarzą­dze­nia, wytycz­ne i pole­ce­nia na piśmie doty­czą­ce danej spra­wy, muszą je wyko­nać. Prze­ło­że­ni będą mogli też zmie­nić lub uchy­lić decy­zję pro­ku­ra­to­ra oraz prze­ka­zy­wać spra­wy pro­ku­ra­tu­rom wyż­sze­go i niż­sze­go szcze­bla. Pro­ku­ra­tor gene­ral­ny będzie mógł, bez zgo­dy pro­ku­ra­to­ra pro­wa­dzą­ce­go, prze­ka­zać orga­nom wła­dzy publicz­nej, a w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach tak­że innym oso­bom” oraz mediom infor­ma­cje doty­czą­ce danej spra­wy. Powsta­nie Wydział Spraw Wewnętrz­nych do ści­ga­nia sędziów, pro­ku­ra­to­rów i ase­so­rów. Pro­ku­ra­tor­skie postę­po­wa­nia dys­cy­pli­nar­ne będą jaw­ne. Obec­ną Kra­jo­wą Radę Pro­ku­ra­tu­ry zastą­pi Kra­jo­wa Rada Pro­ku­ra­to­rów przy Pro­ku­ra­to­rze Gene­ral­nym. Moż­na śmia­ło wysnuć wnio­sek, że mini­ster spra­wie­dli­wo­ści, czy­li poli­tyk repre­zen­tu­ją­cy rząd, będzie miał dużo więk­szy nad­zór nad pro­ku­ra­tu­rą i wpływ na toczą­ce się spra­wy niż dotych­cza­so­wy pro­ku­ra­tor gene­ral­ny. Stoi to w sprzecz­no­ści z art. 97 par. 1 nowej usta­wy, w któ­rym czy­ta­my, że pro­ku­ra­to­rzy nie mogą nale­żeć do par­tii poli­tycz­nych ani brać udzia­łu w dzia­łal­no­ści poli­tycz­nej. Chy­ba że pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go nie zali­cza­my do gro­na prokuratorów.

G.Merchelska