Strona główna » Kraj/ świat » Szybszy meldunek i uzyskanie od ręki zaświadczenia o stanie cywilnym
Baza wiedzy Kraj/ świat

Szybszy meldunek i uzyskanie od ręki zaświadczenia o stanie cywilnym

- Wydział ds. Cyfry­za­cji Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów informuje:

Szyb­szy mel­du­nek i uzy­ska­nie od ręki zaświad­cze­nia o sta­nie cywil­nym, a to wszyst­ko przez inter­net – to tyl­ko nie­któ­re udo­god­nie­nia, któ­re wpro­wa­dza przy­ję­ty we wto­rek przez Radę Mini­strów projekt.

Pro­jekt usta­wy o zmia­nie usta­wy o dowo­dach oso­bi­stych, usta­wy o ewi­den­cji lud­no­ści, usta­wy – Pra­wo o aktach sta­nu cywil­ne­go oraz nie­któ­rych innych ustaw – to peł­na nazwa przy­ję­te­go dokumentu.

Szyb­ki meldunek

- Wszyst­ko, co robi­my ma jeden cel: zale­ży nam, aby Pola­cy moż­li­wie naj­wię­cej spraw urzę­do­wych mogli zała­twiać bez wycho­dze­nia z domu. Pra­cu­je­my nad tym, aby nasze e‑usługi były pro­ste i intu­icyj­ne. Wszyst­ko po to, by mogły z nich korzy­stać tak­że oso­by dopie­ro sta­wia­ją­ce swo­je pierw­sze kro­ki w inter­ne­cie – mówi mini­ster Janusz Cie­szyń­ski, sekre­tarz sta­nu ds. cyfry­za­cji w Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów. – Wszyst­kie dostęp­ne obec­nie e‑usługi moż­na zna­leźć na por­ta­lu GOV.pl. Wkrót­ce poja­wią się kolej­ne, w tym te, na któ­re cze­ka­ło wie­lu Pola­ków. A to wszyst­ko dzię­ki przy­ję­tym we wto­rek przez Radę Mini­strów prze­pi­som – dodaje.

Pierw­sza zmia­na to kolej­ne uła­twie­nia w tzw. e‑meldunku, czy­li moż­li­wo­ści zamel­do­wa­nia się przez inter­net. Już teraz Pola­cy mogą korzy­stać z e‑usługi Zamel­duj się na pobyt sta­ły lub cza­so­wy dłuż­szy niż 3 miesiące.

Zanim zdra­dzi­my, co się zmie­ni – naj­pierw napi­sze­my, jak jest teraz.

Obec­nie wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści mel­du­jąc się przez inter­net do elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku muszą dołą­czać elek­tro­nicz­ną wer­sję (lub skan) np. odpi­su z księ­gi wie­czy­stej albo wycią­gu z dzia­łów I i II księ­gi wie­czy­stej. Dzię­ki nowym prze­pi­som nasza e‑usługa zosta­nie zin­te­gro­wa­na z sys­te­mem ksiąg wie­czy­stych. Po wdro­że­niu tych zmian oso­by, któ­re są wła­ści­cie­la­mi nie­ru­cho­mo­ści (i chcą w niej zamel­do­wać się onli­ne) nie będą musia­ły już tego udo­wad­niać. Wery­fi­ka­cja nastą­pi auto­ma­tycz­nie, bez udzia­łu urzęd­ni­ka roz­pa­tru­ją­ce­go wnio­sek. Dzię­ki temu cały pro­ces będzie jesz­cze szyb­szy i wygodniejszy.

Doku­men­ty od ręki

Kolej­na zmia­na to nowa e‑usługa – moż­li­wość pobra­nia z reje­stru PESEL zaświad­cze­nia zawie­ra­ją­ce­go peł­ny lub czę­ścio­wy odpis naszych danych oraz danych naszych dzie­ci. Po wej­ściu w życie nowych regu­la­cji uzy­ska­nie takie­go zaświad­cze­nia będzie moż­li­we od ręki.

Obec­nie moż­li­we jest jedy­nie spraw­dze­nie swo­ich danych w reje­strze PESEL. Umoż­li­wia to e‑usługa Sprawdź swo­je dane w reje­strze PESEL.

To nie koniec nowo­ści. Dzię­ki przy­ję­tym przez Radę Mini­strów prze­pi­som łatwiej i szyb­ciej będzie tak­że moż­na pobrać zaświad­cze­nie o sta­nie cywil­nym. Taki doku­ment przy­da­je się w trak­cie zała­twia­nia wie­lu spraw, np. podat­ko­wych, ubez­pie­cze­nio­wych, socjal­nych lub takich, któ­re są potrzeb­ne do uzy­ska­nia kre­dy­tu. Za gra­ni­cą takie­go zaświad­cze­nia mogą wyma­gać m.in. pra­co­daw­ca lub insty­tu­cja socjalna.

Już teraz o taki doku­ment moż­na zawnio­sko­wać onli­ne, dzię­ki e‑usłudze Uzy­skaj zaświad­cze­nie o sta­nie cywil­nym. Jed­nak trze­ba na nie­go poczekać:

do 7 dni robo­czych od zło­że­nia wnio­sku – jeśli skła­da­my wnio­sek do Urzę­du Sta­nu Cywil­ne­go, w któ­rym jest nasz akt sta­nu cywil­ne­go w for­mie papierowej,

do 10 dni robo­czych od zło­że­nia wnio­sku – jeśli skła­da­my wnio­sek do Urzę­du Sta­nu Cywil­ne­go, w któ­rym nie ma nasze­go aktu sta­nu cywil­ne­go w for­mie papierowej.

Po wej­ściu w życie nowych prze­pi­sów nie będzie­my musie­li cze­kać – zaświad­cze­nie o sta­nie cywil­nym dosta­nie­my od ręki.

Dostęp do informacji

Nowe regu­la­cje prze­wi­du­ją tak­że poja­wie­nie się e‑usługi, dzię­ki któ­rej każ­dy będzie mógł pobrać infor­ma­cję o odbior­cach swo­ich danych z Reje­stru Dowo­dów Oso­bi­stych i Reje­stru PESEL. Usłu­ga będzie umoż­li­wiać spraw­dze­nie zda­rzeń, któ­re mia­ły miej­sce w cią­gu 5 lat od ich zaist­nie­nia. Co waż­ne, tyl­ko my będzie­my mogli spraw­dzić, kto odbie­ra nasze dane lub dane doty­czą­ce dziec­ka pozo­sta­ją­ce­go pod naszą wła­dzą rodzi­ciel­ską. Takiej moż­li­wo­ści nie będzie miał nikt postron­ny. Każ­dy z nas już teraz ma pra­wo popro­sić o takie infor­ma­cje, a pań­stwo ma obo­wią­zek je prze­ka­zać. Obec­nie jed­nak uzy­ska­nie takich infor­ma­cji nie jest zauto­ma­ty­zo­wa­ne i pomi­mo zawnio­sko­wa­nia o nie elek­tro­nicz­nie wyma­ga udzia­łu urzęd­ni­ka. Po wej­ściu w życie nowych prze­pi­sów – nie dość, że pro­ściej będzie uzy­skać infor­ma­cję o odbior­cach danych, to jesz­cze dużo kró­cej niż obec­nie trze­ba będzie na nią cze­kać. Dosta­nie­my ją od ręki.

A kto może być odbior­cą naszych danych z Reje­stru Dowo­dów Oso­bi­stych i Reje­stru PESEL? 

Defi­niu­je to art. 4 pkt 9 RODO. Zgod­nie z tym prze­pi­sem odbior­cą może być oso­ba fizycz­na lub praw­na, organ publicz­ny, jed­nost­ka lub inny pod­miot, któ­re­mu ujaw­nia się dane oso­bo­we, nie­za­leż­nie od tego, czy jest stro­ną trze­cią. Tyle teo­rii. W prak­ty­ce to np. Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia, Zakład Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, Pocz­ta Pol­ska itp.

Waż­ne! Wśród odbior­ców nie będą wyka­zy­wa­ne służ­by i orga­ny publicz­ne, któ­re pozy­sku­ją dane do pro­wa­dzo­nych postę­po­wań. Ponad­to, war­to pamię­tać, że służ­by — zgod­nie z prze­pi­sa­mi ustaw dedy­ko­wa­nych poszcze­gól­nym służ­bom — mogą prze­twa­rzać dane oso­bo­we bez wie­dzy i zgo­dy osób, któ­rych dane dotyczą.

Wszyst­kie nowe e‑usługi poja­wią się już w przy­szłym roku.

(PAP) kom/ maja/