Strona główna » opinie

tag-opinie

Opinie

Cogito ergo hejtum. Myślę

W ramach odchu­dza­nia admi­ni­stra­cji i tań­szego funk­cjo­no­wa­nia urzędu pre­zy­dent Ełku powo­łał swo­jego dru­giego zastępcę. Wycze­ki­waną decy­zję...

KORONAWIRUS

JA SIĘ PYTAM