Strona główna » Pod napięciem
Pod napięciem

Wracamy do tematu: Tekst Czytelnika. Spór mieszkańców o miejsce po kaplicy. Parkingi vs. skatepark

kaplica osiedle Tuwima
Na skrzynki pocztowe redakcji mediów lokalnych wpłynął artykuł, którego autorem jest mieszkaniec Ełku. Tekst dotyczy miejsca po kaplicy, na którym wg planu ma być parking. Ostatnio pojawiła się jednak propozycja mieszkańców osiedla Tuwima, którzy chcą w tym miejscu skateparku. W tym celu złożyli wniosek do rady miasta. Wniosek do rady miasta złożyli też zwolennicy powstania parkingu.

Arty­kuł mieszkańca

Silny głos mieszkańców – parking najważniejszy, skatepark w innym miejscu

Ponad 200 miesz­kań­ców Ełku oraz 130 osób z Sie­dlisk zawnio­sko­wa­ło o wybu­do­wa­nie duże­go par­kin­gu w miej­scu byłej kapli­cy przy uli­cy 11 Listo­pa­da. Takie wnio­ski tra­fi­ły 25 paź­dzier­ni­ka do Rady Mia­sta oraz Pre­zy­den­ta Ełku. Inwe­sty­cja będzie moż­li­wa już w przy­szłym roku, jeśli ełc­cy wło­da­rze uwzględ­nią zada­nie w pro­jek­cie budże­tu mia­sta na 2022 r. Pomysł ulo­ko­wa­nia w tym miej­scu ska­te par­ku nie zyskał uzna­nia wśród więk­szo­ści ełczan.

W minio­ną sobo­tę 23 paź­dzier­ni­ka zakoń­czy­ła się roz­biór­ka byłej kapli­cy przy uli­cy 11 Listo­pa­da w Ełku. Co będzie dalej z tym miej­scem, gdy para­fia zwró­ci dzier­ża­wio­ny teren Mia­stu? To pyta­nie sta­ło się w ostat­nich dniach przed­mio­tem żywej dys­ku­sji nie tyl­ko wśród miesz­kań­ców osie­dla Tuwi­ma, ale i całe­go Ełku. Swój głos w tej spa­wie zabra­li nawet miesz­kań­cy Siedlisk.

Pro­blem bra­ku miejsc par­kin­go­wych na osie­dlu Tuwi­ma zna­ny jest od lat i z każ­dym rokiem nara­sta. Miesz­kań­cy od daw­na pro­szą Urząd Mia­sta oraz Rad­nych o budo­wę duże­go ogól­no­do­stęp­ne­go par­kin­gu. Potrze­by te zna m.in. Rad­ny Adam Dobkow­ski (miesz­ka­niec osie­dla Tuwi­ma), któ­ry wcze­śniej wie­lo­krot­nie sygna­li­zo­wał koniecz­ność takiej inwe­sty­cji w miej­scu byłej kapli­cy. W ostat­nim cza­sie zmie­nił nie­co reto­ry­kę, popie­ra­jąc kon­cep­cję ska­te par­ku (lub kil­ku takich urzą­dzeń) w tej loka­li­za­cji. Oka­za­ło się jed­nak, że dla samych miesz­kań­ców naj­waż­niej­szy jest duży par­king. Potwier­dza to ska­la zain­te­re­so­wa­nia tema­tem i popar­cie dla budo­wy parkingu.

Wynik 200: 35 – par­king wygry­wa ze skateparkiem

25 paź­dzier­ni­ka do Rad­nych Rady Mia­sta oraz Pre­zy­den­ta Ełku wpły­nę­ły 23 pisma pod­pi­sa­ne łącz­nie przez ponad 200 miesz­kań­ców Ełku, któ­rzy ocze­ku­ją od mia­sta budo­wy par­kin­gu w miej­scu byłej kaplicy.

W pismach czy­ta­my: jed­ną z naj­waż­niej­szych potrzeb osie­dla Tuwi­ma w Ełku jest zwięk­sze­nie licz­by miejsc par­kin­go­wych. Dodat­ko­wy duży par­king to inwe­sty­cja, na któ­rą cze­ka­my od lat i któ­rą w peł­ni popie­ra­my. Teraz jest w koń­cu moż­li­wość wybu­do­wa­nia takie­go par­kin­gu w miej­scu byłej kapli­cy przy ul. 11 Listo­pa­da. W związ­ku z powyż­szym zwra­ca­my się do Rady Mia­sta Ełku i do Pana Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku z nastę­pu­ją­cy­mi wnioskami:

 • Wnio­sek 1: Nie zmie­niać prze­zna­cze­nia tere­nu po byłej kapli­cy przy ul. 11  Listo­pa­da. Miej­sco­wy Plan Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go prze­wi­du­je tutaj par­king. Pro­si­my o utrzy­ma­nie tej funk­cji i nie­wpro­wa­dza­nie zmian w MPZP dla tego terenu.
 • Wnio­sek 2: Wpi­sa­nie do pro­jek­tu budże­tu Mia­sta Ełku na 2022 r. budo­wy par­kin­gu w miej­scu byłej kapli­cy przy ul. 11 Listo­pa­da, a następ­nie wyko­na­nie tej inwestycji.

Miesz­kań­cy Sie­dlisk tak­że za par­kin­giem na Tuwima

Co cie­ka­we w ponie­dzia­łek 25 paź­dzier­ni­ka do Rad­nych oraz Pre­zy­den­ta wpły­nął tak­że dru­gi wnio­sek miesz­kań­ców miej­sco­wo­ści Sie­dli­ska koło Ełku. Bli­sko 130 osób popar­ło budo­wę duże­go par­kin­gu na osie­dlu Tuwi­ma (w miej­scu kaplicy).

- Osie­dle poło­żo­ne jest w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie miej­sco­wo­ści Sie­dli­ska. Wie­lu miesz­kań­ców ma na tym osie­dlu rodzi­ny, zna­jo­mych, przy­ja­ciół. Tutaj tak­że w razie potrze­by moż­na zro­bić zaku­py w pobli­skich skle­pach, warzyw­nia­ku, cukier­ni, piz­ze­rii czy apte­ce. Czę­sto pro­ble­mem jest zapar­ko­wa­nie samo­cho­du, ponie­waż licz­ba ogól­no­do­stęp­nych par­kin­gów jest zde­cy­do­wa­nie za mała. […] Dla­te­go pro­si­my, by inwe­sty­cję – budo­wa par­kin­gu w miej­scu byłej kapli­cy przy ul. 11 Listo­pa­da – wpi­sać do pro­jek­tu budże­tu mia­sta Ełku na rok 2022. – czy­ta­my we wnio­sku miesz­kań­ców Siedlisk.

O co cho­dzi z Miej­sco­wym Pla­nem Zago­spo­da­ro­wa­nia Przestrzennego?

Wszyst­ko zaczę­ło się od wnio­sku nie­wiel­kiej gru­py miesz­kań­ców z dwóch blo­ków na osie­dlu. Zale­d­wie 35 osób ze wspól­not Tuwi­ma 26A i 26B zawnio­sko­wa­ło o wybu­do­wa­nie ska­te­par­ku w miej­scu byłej kapli­cy przy ul. 11 Listo­pa­da.

Pomysł obec­nie nie jest moż­li­wy do zre­ali­zo­wa­nia, bo takie­go obiek­tu nie prze­wi­du­je Miej­sco­wy Plan Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go dla tego miej­sca (MPZP Ełk – Kaj­ki II”). Według zało­żeń pla­nu może tu powstać tyl­ko i wyłą­cze­nie par­king (bez moż­li­wo­ści loko­wa­nia jakich­kol­wiek innych ele­men­tów małej archi­tek­tu­ry, więc zapew­ne i urzą­dzeń ska­te­par­ku). Ewen­tu­al­na pro­ce­du­ra zmia­ny pla­nu to dłu­go­trwa­ły pro­ces i nie­zgod­ny z postu­la­tem mieszkańców.

Oprócz prze­szkód for­mal­no-praw­nych mon­to­wa­nie tu urzą­dzeń ska­te­par­ku rodzi sze­reg innych wąt­pli­wo­ści. Wzglę­dy bez­pie­czeń­stwa prze­ma­wia­ją za innym miej­scem. Teren po byłej kapli­cy poło­żo­ny jest bez­po­śred­nio przy skrzy­żo­wa­niu ruchli­wych ulic: 11 Listo­pa­da i Tuwi­ma. Taki obiekt będzie po pro­stu nie­bez­piecz­ny dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Kolej­na wąt­pli­wość to bez­po­śred­nie sąsiedz­two blo­ków i kościo­ła, co mogło­by być uciąż­li­we dla miesz­kań­ców czy wier­nych uczest­ni­czą­cych we mszach lub pogrze­bach. Hałas, muzy­ka z gło­śni­ków to rze­czy­wi­stość inne­go ska­te­par­ku, z któ­re­go mło­dzi ludzie korzy­sta­ją przy ul. Par­ko­wej w Ełku. Tu jed­nak niko­mu to nie prze­szka­dza, bo obiekt znaj­du­je się w pobli­żu pla­ży miej­skiej i jest znacz­nie odda­lo­ny od naj­bliż­szej zabudowy.

A może ska­te­park pod wia­duk­tem? – cie­ka­wa pro­po­zy­cja ełc­kie­go radnego

Roz­wią­za­nie zna­lazł Rad­ny Niko­dem Kemi­cer, któ­ry zapro­po­no­wał inną loka­li­za­cję dla ska­te­par­ku. Jed­ną z moż­li­wo­ści daje teren pod wia­duk­tem dro­go­wym na osie­dlu (w pobli­żu uli­cy Kaj­ki). Takie miej­sce wyda­je się bar­dziej odpo­wied­nim (z dala od zabu­do­wy, a dodat­ko­wo wia­dukt zapew­nił­by zada­sze­nie nad samym ska­te­par­kiem). Miej­scy urzęd­ni­cy ana­li­zu­ją czy taka kon­cep­cja jest moż­li­wa do reali­za­cji. Jeśli nie, to na osie­dlu są jesz­cze dwa par­ki, gdzie moż­na zamon­to­wać jakieś nie­wiel­kie rampy.

Co dalej z par­kin­giem na osie­dlu Tuwima?

Ini­cja­ty­wa jest teraz po stro­nie Pre­zy­den­ta Ełku oraz Rad­nych Mia­sta, któ­rzy z pew­no­ścią nie zigno­ru­ją gło­sów i woli tak dużej licz­by miesz­kań­ców Ełku (ponad 200 osób wnio­sku­ją­cych o par­king i nie­zmie­nia­nie Miej­sco­we­go Pla­nu Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go). Pre­zy­dent aktu­al­nie przy­go­to­wu­je pro­jekt przy­szło­rocz­ne­go budże­tu mia­sta, któ­ry w poło­wie listo­pa­da przed­ło­ży Rad­nym. Jeśli proś­ba miesz­kań­ców zosta­nie uwzględ­nio­na, to już w pro­jek­cie budże­tu Pre­zy­den­ta może poja­wić się taka inwe­sty­cja (budo­wa par­kin­gu w miej­scu kaplicy).

Kolej­nym kro­kiem będą pra­ce miej­skich rad­nych nad przed­ło­żo­nym pro­jek­tem budże­tu. Rad­ni mogą oczy­wi­ście inwe­sty­cję wyrzu­cić, ale było­by to raczej dziw­ne, sko­ro taka jest potrze­ba osie­dla i wola samych mieszkańców.

Autor: miesz­ka­niec Ełku

 CZYTAJ WIĘCEJ

Pro­boszcz para­fii na Tuwi­ma nie chce ska­te­par­ku, bo ten wpły­nie nega­tyw­nie na spra­wo­wa­nie kul­tu religijnego

10 komentarzy

napisz komentarz

 • Nie co się dzi­wić bra­kiem par­kin­gów na Tuwi­ma. Poża­ło­wa­li na miej­sce posto­jo­we albo garaż pod swo­imi apar­ta­men­ta­mi i par­ku­ją na miej­scach ogól­no­do­stęp­nych — miej­skich. Zabie­ra­jąc miej­sca tym, któ­rzy odwie­dza­ją to zacne osie­dle. Z pre­ten­sja­mi to do dewe­lo­pe­rów, że za mało par­kin­gów zbu­do­wa­li na waszym osie­dlu. Co mia­sto ma do tego?

  • Mia­sto ma bar­dzo dużo do tego wła­śnie. Wydział Archi­tek­tu­ry pozwa­la na takie zagęsz­cza­nie, zero pla­no­wa­nia budyn­ków na osie­dlu, aby tyl­ko pójść na rękę dewe­lo­pe­ro­wi i wci­snąć ile się da, bez skła­du i ładu. Popa­trz­cie na star­sze osie­dla pro­jek­to­wa­ne np. na Pięk­nej, gdzie są blo­ki w pew­nej odle­gło­ści, szko­ła, skle­py i cała infra­struk­tu­ra, a nie jak dzi­siaj. Brak roz­sąd­ku w urze­dzie mia­sta powo­du­je potem takie pro­ble­my z bra­kiem miejsc par­kin­go­wych i całej pozo­sta­łej infra­struk­tu­ry. Naj­wyż­szy czas pogo­nić pre­zy­den­ta i prze­wie­trzyć urząd, a szcze­gól­nie tych, któ­rzy mają jakiś głos w spra­wach inwe­sty­cyj­nych w mieście.

   • Racja, pew­nie jest jakiś układ urząd- dewe­lo­per­ka, podob­no widać to szcze­gól­nie w cza­sie wyborów.

 • Sza­now­ni komentatorzy…po co roz­cią­gać dys­ku­sję w obsza­ry nie zwią­za­ne z tematem…
  Czy par­king na Tuwi­ma jest potrze­by? TAK
  Czy ska­te park przy ruchli­wych uli­cach to dobry pomysł? NIE
  Czy łącze­nie tych dwóch funk­cji w jed­nym miej­scu ma sens? NIE
  (Ska­te park zje teren” par­kin­go­wi, wiec mały par­king wca­le pro­ble­mu nie roz­wią­że, par­king ma sens tyl­ko jest będzie na tyle duży, aby roz­ła­do­wać nad­miar samo­cho­dów poroz­sta­wia­nych gdzie popadnie)
  Pozdrawiam

  • Sza­now­ny hoł­du­je, jak widzę, ewan­ge­licz­nej zasa­dzie tak tak — nie nie, a co wię­cej jest, od złe­go pocho­dzi” — i to jest god­ne sza­cun­ku i poparcia.
   Pyta­nie tyl­ko, czy tę samą zasa­dę zasto­su­je pre­zy­dent i rada miasta…
   Rów­nież pozdrawiam.

 • Męczą temat par­king czy ska­te­park”, pod­pie­ra­ją się mpzp, a nikt nie roz­wa­ża moż­li­wo­ści takiej, że lada dzień kuria zwró­ci się do Rady Mia­sta o prze­ka­za­nie inkry­mi­no­wa­nej dział­ki Kościo­ło­wi Rzym­sko-kato­lic­kie­mu za 1% war­to­ści, celem wybu­do­wa­nia dru­gie­go kościo­ła dla Osie­dla Tuwi­ma. Osie­dle się prze­cież roz­bu­do­wu­je, dru­ga para­fia będzie nie­zbęd­na. Nie­do­wiar­kom pole­cam wizy­tę na osie­dlu Jeziorna.
  PS Oczy­wi­ście natrzą­sam się iro­ni­zu­jąc, choć, jak uczy doświad­cze­nie, nie takie nume­ry w naszym pięk­nym kra­ju odchodziły.

  • Nie ma się co natrząsać.
   Prze­cież Kon­sty­tu­cja to tyl­ko taka książeczka.
   A miej­sco­wy plan zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go to tyl­ko taki papierek.

OSTATNIE