Strona główna » Lokalne » Termin na złożenie wniosku do Nagrody „Białej Lilii” przedłużony
Lokalne

Termin na złożenie wniosku do Nagrody Białej Lilii” przedłużony

Do koń­ca kwiet­nia 2021 roku został prze­dłu­żo­ny ter­min skła­da­nia wnio­sków w XV edy­cji kon­kur­su Nagro­dy Bia­łej Lilii — poda­je ełc­ki ratusz. Nagro­dy będą przy­zna­ne za wybit­ny wkład w roz­wój i pro­mo­cję mia­sta Ełku za rok 2020”.

Nagro­dy Bia­łej Lilii przy­zna­wa­ne są corocz­nie od 2007 roku. Ideą nagro­dy jest wyróż­nie­nie osób, któ­re w spo­sób szcze­gól­ny swo­ją codzien­ną pra­cą, aktyw­no­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem słu­żą mia­stu i jego miesz­kań­com oraz przy­czy­nia­ją się do pro­mo­wa­nia Ełku.

Nagro­dy przy­zna­wa­ne są oso­bom fizycz­nym, praw­nym i innym pod­mio­tom za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w poprzed­nim roku kalen­da­rzo­wym lub za cało­kształt dzia­łal­no­ści w 8 kate­go­riach:
1. Mece­nas Spor­tu,
2. Spor­to­wiec Roku,
3. Nagro­da Arty­stycz­na,
4. Mece­nas Kul­tu­ry,
5. Amba­sa­dor Ełku,
6. Przed­się­bior­ca Roku,
7. Posta­wa God­na Naśla­do­wa­nia,
8. Nagro­da Specjalna.

Nagro­da przy­zna­wa­na jest na wniosek: 
  1. Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku,
  2. Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta Ełku lub gru­py 5 Radnych,
  3. innych orga­nów admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samorządowej,
  4. orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, spo­łecz­nych, gospo­dar­czych, zawo­do­wych, związkowych,
  5. mediów lokal­nych, regio­nal­nych i ogólnopolskich,
  6. gru­py 25 peł­no­let­nich osób fizycz­nych, sta­le zamiesz­ka­łych na tere­nie mia­sta Ełku.

 

  1. Wnio­ski skła­da się w Kan­ce­la­rii Ogól­nej Urzę­du Mia­sta Ełku lub prze­słać pocztą.

UWAGA! Prze­dłu­żo­ny ter­min skła­da­nia wnio­sków: do 30 kwiet­nia (pią­tek) 2021 r.

Wnio­sek do pobrania:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwoj_i_promocje_miasta_Elku/

Dodat­ko­we infor­ma­cje dostęp­ne w Wydzia­le Pro­mo­cji, Spor­tu i Kul­tu­ry Urzę­du Mia­sta Ełku, pokój nr 380 (III poziom), tel. (87) 73 26 192, e‑mail: l.remizow@um.elk.pl

 UM EŁK