Strona główna » Opinie » To nie kochanka, ale sypia z nią
Opinie Polityka

To nie kochanka, ale sypia z nią

Grafika: Fotomontaż

Trzecia prezydentura, ponad 70% poparcia w wyborach w 2014 roku i wygrana prawdopodobnie w przyszłych. Własna senator PiS”, większość w radzie miasta, poparcie ełckiego Kościoła, nagrody, medale, media i…. poparcie PiS. Co takiemu prezydentowi, z takim zapleczem i bagażem chwały, ma przynieść poparcie partyjne? Bo po wyborach, za to, coś, komuś trzeba będzie oddać? Pytanie, komu?

Pra­wo i Spra­wie­dli­wość 26 czerw­ca opu­bli­ko­wa­ło listę swo­ich kan­dy­da­tów na pre­zy­den­tów miast. Wśród nich zna­la­zło się nazwi­sko Toma­sza Andru­kie­wi­cza pre­zy­den­ta Ełku. Wia­do­mość poru­szy­ła chy­ba nie tyl­ko face­bo­oko­wą spo­łecz­ność lokal­ną. Wywo­ła­ła też ogrom­ne zdzi­wie­nie na uli­cach mia­sta. Pre­zy­dent Andru­kie­wicz od zawsze postrze­ga­ny był jako czło­wiek bez­par­tyj­ny, przed­sta­wia­ją­cy się jako ten, stro­nią­cy od wiel­kiej poli­ty­ki. Ale czy na pewno?

Rok 1994 — nazwi­sko Andru­kie­wicz poja­wia się na listach komi­te­tu Teraz Ełk wysta­wia­ją­ce­go kan­dy­da­tów do rady mia­sta. To komi­tet o cen­tro­le­wi­co­wych poglą­dach. Obok same­go Andru­kie­wi­cza poja­wia się nazwi­sko — Fran­czuk, czło­wie­ka, któ­ry był sekre­ta­rzem i dzia­ła­czem gmin­nym PZPR. Dziś sekre­ta­rza gmi­ny Sta­re Juchy, zna­ne­go z agi­ta­cji na rzecz KOD‑u. Andru­kie­wicz w 1994 robi” sła­by wynik, tym samym nie dosta­je się do rady mia­sta. Kan­dy­da­ci lewi­cy, nie odno­szą suk­ce­su w tych wybo­rach. Pre­zy­den­tem Ełku zosta­je czło­wiek pra­wi­cy Zdzi­sław Fadrow­ski.

Rok 1998 — Tym razem Andru­kie­wicz star­tu­je do rady powia­tu. Jego nazwi­sko poja­wia się już na listach pra­wi­co­we­go ugru­po­wa­nia AWS. Nie­któ­rzy świad­ko­wie tam­tych wybo­rów, twier­dzą, że obec­ny wło­darz nale­żał do par­tii RS AWS — ruchu, któ­ry był wte­dy u wła­dzy. RS AWS był ruchem kon­ser­wa­tyw­nym, a demo­kra­cję chciał budo­wać opie­ra­jąc się na nauce Kościo­ła Kato­lic­kie­go. Andru­kie­wicz licz­bą 162 gło­sów dosta­je się do rady powiatu.

Dla­cze­go więc w 1998 roku Andru­kie­wicz poja­wia się w ugru­po­wa­niu o prze­ciw­nych poglą­dach i war­to­ściach niż for­ma­cja, z któ­rej star­to­wał wcze­śniej. Czyż­by nastą­pi­ła rady­kal­na zmia­na poglą­dów, czy może chęć zdo­by­cia i kon­sump­cji wła­dzy za wszel­ką cenę? Przed pre­zy­den­tu­rą w 2006 po dro­dze zosta­je sta­ro­stą ełckim.
Do wybo­rów w 2006 roku idzie już z Dobrem Wspól­nym — sto­wa­rzy­sze­niem, któ­re do dziś jest moc­no zwią­za­ne z ełc­kim śro­do­wi­skiem kościelnym.

Czy więc Andru­kie­wicz wyma­zał część swo­jej histo­rii poli­ty­ka lokal­ne­go i przed­sta­wia w niej tyl­ko Dobro Wspól­ne, zapo­mi­na­jąc o wła­snej dro­dze od lewa do pra­wa w prze­ka­zach medialnych?

Z doku­men­tów archi­wal­nych, do jakich dotar­li­śmy, moż­na wywnio­sko­wać, że Andru­kie­wicz szedł tam, gdzie była więk­sza szan­sa na wła­dzę. Dziś trud­no zna­leźć w Inter­ne­cie infor­ma­cje potwier­dza­ją­ce jego prze­szłość poli­tycz­ną. Pre­zy­dent Ełku, sam wspo­mi­na bowiem cza­sy od roku 1998, ale zapo­mi­na już o AWS, ugru­po­wa­niu, któ­re być może uto­ro­wa­ło mu dro­gę dal­szej jego karie­ry politycznej.

O tym, że trwa w cen­tral­nym PiS zała­twia­nie” popar­cia wło­da­rzo­wi Ełku, plot­ko­wa­ło się już od dawna.
W kulu­arach ełc­kie­go śro­do­wi­ska poli­tycz­ne­go sły­chać było o róż­nych stra­te­giach, któ­re mia­ły na celu zablo­ko­wa­nie kan­dy­da­ta lokal­nych struk­tur PiS na fotel pre­zy­denc­ki nasze­go mia­sta. Już jesie­nią 2017 poja­wi­ła się nie­ofi­cjal­na infor­ma­cja, że pre­ten­dent­ką cen­tral­nych struk­tur PiS ma być Mał­go­rza­ta Kopicz­ko, obec­na sena­tor PiS — człon­ki­ni Dobra Wspólnego.

Zamie­rze­nie jed­nak mia­ło być takie, że Kopicz­ko mia­ła pro­wa­dzić sła­bą kam­pa­nię wybor­czą w taki spo­sób, aby sku­tecz­nie prze­grać wybo­ry, tym samym zwięk­szyć szan­se Andru­kie­wi­cza na wygra­ną. Jed­nak ta infor­ma­cja, jak szyb­ko się poja­wi­ła, tak znik­nę­ła. Cho­dzi­ło o to, aby elek­to­ra­tu pra­wi­co­we­go, któ­ry może gło­so­wać na DW, jak i na PiS, nie roz­bi­jać, aby te wszyst­kie gło­sy mógł otrzy­mać Andru­kie­wicz. Pra­wi­co­wy wybor­ca nie musiał­by wów­czas sta­nąć przed dyle­ma­tem wyboru.

Nato­miast coraz czę­ściej zza kulis sły­chać było, że ełc­kie śro­do­wi­sko kościel­ne sta­ra się w cen­tral­nym PiS-ie o popar­cie dla Andru­kie­wi­cza, omi­ja­jąc przy tym ełc­kie lokal­ne struk­tu­ry par­tyj­ne, któ­rych sze­fem jest Woj­ciech Kossakowski.

Czy ełc­ki Kościół może mieć zna­jo­mo­ści” w cen­tral­nych struk­tu­rach Pra­wa i Sprawiedliwości?
Jesz­cze nie tak daw­no w Ełku odby­ło się forum gospo­dar­cze, któ­re­go orga­ni­za­to­rem była ełc­ka Cari­tas. Forum, któ­re moż­na nazwać po czę­ści fia­skiem, gdyż szum­nie zapo­wia­da­ni przez księ­dza Dariu­sza Kru­czyń­skie­go ofi­cje­le do Ełku nie przy­je­cha­li. Z naj­waż­niej­szych osób poja­wi­li się tyl­ko Jaro­sław Zie­liń­ski oraz Krzysz­tof Jur­giel, wte­dy jesz­cze jako mini­ster rol­nic­twa. Pozo­sta­ła część z teki Mora­wiec­kie­go była nieobecna.
W opi­nii powszech­nej panu­je tak­że prze­ko­na­nie, że w Ełku duży wpływ na wła­dze samo­rzą­do­we mają przed­sta­wi­cie­le ełc­kie­go Kościo­ła. Andru­kie­wicz, jako że jest człon­kiem kato­lic­kie­go sto­wa­rzy­sze­nia do wybo­rów szedł z pozdro­wie­niem z ambo­ny”. Tak było do tej pory.

Czy roz­gry­wa kler?
Dziś, bio­rąc pod uwa­gę sytu­ację ełc­kie­go Kościo­ła, a raczej jego nie­chlub­ną opi­nię, popar­cie udzie­lo­ne przez tę insty­tu­cję było­by raczej poca­łun­kiem śmier­ci. Zresz­tą, coraz czę­ściej zauwa­żal­ny jest w Pol­sce bunt prze­ciw­ko nad­mier­nej kle­ry­ka­li­za­cji życia społecznego.
Coraz bar­dziej widocz­ny jest tak­że fakt, że Andru­kie­wicz dystan­su­je się od ełc­kie­go kle­ru. Nie wia­do­mo tyl­ko, czy przy­czy­ną mogą być wewnętrz­ne spo­ry, czy może jed­nak udo­wod­nie­nie opi­nii publicz­nej, (któ­ra coraz czę­ściej dostrze­ga układ”), że jest inaczej.

Obser­wu­jąc sytu­ację na lokal­nym podwór­ku, cza­sa­mi nasu­wa mi się myśl, że ełc­ki Kościół nie ma tyl­ko jed­nej rze­czy w Ełku. A mia­no­wi­cie, nie ma par­tii, któ­ra jest naj­bli­żej jego poglą­dom. Na stan obec­ny moż­na założyć/przyjąć, że ma swo­je­go” pre­zy­den­ta, sta­ro­stę, nawet wój­tów gmin oraz sto­wa­rzy­sze­nie Dobro Wspól­ne. Do szczę­ścia zatem, czy też wła­snych inte­re­sów bra­ko­wa­ło­by mu zna­czą­ce­go wpły­wu na taką par­tię. Pro­blem w tym, że ełc­kie lokal­ne struk­tu­ry pisow­skie nie­ko­niecz­nie pała­ją miło­ścią do biskupa.
Jest to raczej sto­su­nek chłod­ny, opie­ra­ją­cy się na pro­to­ko­le grzecz­no­ścio­wym. Moż­na nawet rzec, obu­stron­nym sto­sun­ku nija­kim. Odmien­ną posta­wę wobec Kościo­ła ełc­kie­go zauwa­ża­ło się wcze­śniej u Mał­go­rza­ty Kopicz­ko, ale mówi się też, że i sena­tor praw­do­po­dob­nie popa­dła w nie­ła­skę 😉

Udzie­le­nie popar­cia Andru­kie­wi­czo­wi odby­ło się z pomi­nię­ciem lokal­nych struk­tur pisow­skich. Nomi­na­cja wyszła z cen­tra­li. W innych mediach poja­wi­ły się tytu­ły, że Andru­kie­wicz jest kan­dy­da­tem Zjed­no­czo­nej Pra­wi­cy. Jed­nak o tym, żeby mówić, czy pre­zy­dent Ełku jest kan­dy­da­tem PiS, będzie moż­na dopie­ro wte­dy, kie­dy ofi­cjal­nie zosta­nie zgło­szo­ny przez PiS i roz­pocz­nie się kam­pa­nia wybor­cza. Nie zmie­nia to jed­nak fak­tu, że te już przed­bie­gi przed­wy­bor­cze, musia­ły mieć swo­je usta­le­nia wcześniej.

Jestem zdzi­wio­na, że ełcza­nie są zdziwieni
Wpis posła Woj­cie­cha Kos­sa­kow­skie­go, któ­ry na swo­im pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­wym zamie­ścił infor­ma­cję, Tomasz Andru­kie­wicz kan­dy­da­tem Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w jesien­nych wybo­rach na Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku” wywo­łał burzę. Jed­ni byli zdzi­wie­ni, inni poczu­li się oszu­ka­ni, jesz­cze inni tłu­ma­czy­li sobie, że popar­cie to nie to samo co star­to­wa­nie z list PiS. Jed­nak­że nigdzie PiS nie wspo­mnia­ło o listach czy swo­im wła­snym komi­te­cie. Ełcza­nie więc dośpie­wa­li” wygod­ną dla sie­bie inter­pre­ta­cję. W języ­ku poli­tycz­nym udzie­le­nie popar­cia i nie­wy­sta­wie­nie inne­go kan­dy­da­ta (np. człon­ka par­tii) jest, w mojej oce­nie, rów­no­znacz­ne, z tym że kan­dy­da­tem PiS w naj­bliż­szych wybo­rach jest wła­śnie Andru­kie­wicz — tak to rozumiem.

Poli­tycz­ne popar­cie nie spa­da z nie­ba. For­mal­nie wyglą­da to tak, że zbie­ra się komi­tet poli­tycz­ny i roz­pa­tru­je wnio­ski przy­szłych kan­dy­da­tur. Ktoś zatem w spra­wie Andru­kie­wi­cza (i nie musiał to być on sam) praw­do­po­dob­nie, musiał zło­żyć ofi­cjal­ny wnio­sek i przed­sta­wić jego oso­bę. Na posie­dze­niu, komi­tet roz­pa­tru­je więc daną kan­dy­da­tu­rę i udzie­la jej reko­men­da­cji lub nie. W przy­pad­ku obec­ne­go wło­da­rza Ełku, jego oso­ba zosta­ła zaak­cep­to­wa­na. Tym samym par­tia, mia­ła pra­wo wska­zać go jako swo­je­go kan­dy­da­ta. I to zro­bi­ła, na swo­ich ofi­cjal­nych stro­nach inter­ne­to­wych. Poja­wi­ła się też infor­ma­cja, że Andru­kie­wi­cza być może zechcą poprzeć inne ruchy par­tyj­ne. Jed­nak, ugru­po­wa­nia raczej scep­tycz­nie się do tego odnoszą.

 SLD nie poprze Andru­kie­wi­cza, z kil­ku powo­dów. Po pierw­sze, pan Andru­kie­wicz o takie popar­cie nie wystę­po­wał, a taki wnio­sek jest nie­zbęd­ny, żeby wła­dze sta­tu­to­we mogły takie­go popar­cia udzie­lić, po dru­gie, nawet jeże­li wystą­pi o takie popar­cie, to go nie otrzy­ma, gdyż repre­zen­tu­je DW, któ­re jest bli­skie PiS-owi. Dowo­dem na to jest, cho­ciaż­by fakt, że w wybo­rach do par­la­men­tu w 2015 roku Mał­go­rza­ta Kopicz­ko i Karol Mar­chel, do wybo­rów szli pod egi­dą Pi- mówi Jerzy Cze­puł­kow­ski — czło­nek rady woje­wódz­kiej Soju­szu Lewi­cy Demokratycznej.

Podob­ne zda­nie wyra­ża tak­że Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska. — Żad­ne­go zapro­sze­nia do roz­mów, jak na razie nie było — mówi Adam Dobkow­ski — szef ełc­kich struk­tur PO.

Hejt, jaki posy­pał się w Inter­ne­cie w stro­nę Andru­kie­wi­cza, trud­no zro­zu­mieć. Nie od dziś wia­do­mo, że ugru­po­wa­nie Dobro Wspól­ne jest poglą­do­wo zbli­żo­ne do pra­wi­co­wej par­tii. Już prze­cież w 2015 roku, zwią­za­ni z DW Karol Mar­chel i Mał­go­rza­ta Kopicz­ko star­to­wa­li do par­la­men­tu z list Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści. Ta osta­nia z suk­ce­sem. Dziś jest już człon­kiem tej par­tii. Zdzi­wie­nie jest w mojej oce­nie kom­plet­nie nie­uza­sad­nio­ne. Po pro­stu na świa­tło dzien­ne wyszło to, co wia­do­me było od dawna.
Pre­zy­dent Ełku, chy­ba nie spo­dzie­wał się tak nega­tyw­ne­go odbio­ru przez spo­łe­czeń­stwo tej infor­ma­cji, że zaczął (chy­ba w pani­ce) wyda­wać oświad­cze­nia, w mojej oce­nie, nie­spój­ne i nielogiczne.

Panie prezydencie, pięknie pan mówi

Ana­li­zu­jąc wypo­wie­dzi Toma­sza Andru­kie­wi­cza, moż­na zde­rzyć się z pew­ny­mi zaprze­cze­nia­mi. Z jego wypo­wie­dzi wyni­ka, że jest on za, a nawet prze­ciw udzie­lo­ne­mu mu poparciu.

■„Spo­rym zasko­cze­niem była dla mnie infor­ma­cja o tym, że jestem kan­dy­da­tem PiS” — z tej wypo­wie­dzi wyni­ka, że pre­zy­dent nic nie wie­dział, że tako­we popar­cie zosta­nie mu udzie­lo­ne. Nie mniej jed­nak przyj­mu­je” to zasko­cze­nie. War­to jed­nak wspo­mnieć o tym, że takie decy­zje zapa­da­ją za zgo­dą obu stron i muszą być wyni­kiem wewnętrz­nych ustaleń.

■„Nie wystę­po­wa­łem o ofi­cjal­ne popar­cie w wybo­rach samo­rzą­do­wych do żad­ne­go ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne­go” — o ofi­cjal­ne popar­cie nie musiał wystę­po­wać sam Andru­kie­wicz. Mógł to zro­bić ktoś w jego imie­niu ofi­cjal­nie lub nie­ofi­cjal­nie. Mogli to być nawet przed­sta­wi­cie­le Kościoła.

■„Mogę tyl­ko cie­szyć się, że rzą­dzą­cy dostrze­gli w urzę­du­ją­cym pre­zy­den­cie Ełku doświad­czo­ne­go — jak sądzę — kan­dy­da­ta na zbli­ża­ją­ce się wybo­ry” — tu nale­ży zwró­cić uwa­gę na sfor­mu­ło­wa­nie rzą­dzą­cy”, któ­re­go uży­wa Andru­kie­wicz. Bo nie­ści­sło­ścią, być może celo­wo uży­tą, jest to, że to nie rzą­dzą­cy dostrze­gli doświad­cze­nie, tyl­ko par­tia. Rzą­dzą­cy to Rząd – Rada Mini­strów, a nie par­tyj­ny komi­tet poli­tycz­ny, któ­ry udzie­lił poparcia.

Idąc tokiem myśle­nia pre­zy­den­ta Ełku, moż­na by pomy­śleć, że PiS sta­wia na doświad­czo­nych wło­da­rzy miast. Cze­mu więc prze­ga­pił popu­lar­ność medial­ną Rober­ta Bie­dro­nia czy Zyg­mun­ta Fran­kie­wi­cza, któ­rzy tak jak Andru­kie­wicz, zna­leź­li się w 15 naj­lep­szych pre­zy­den­tów miast (2016) w ran­kin­gu New­swe­eka? Dla­cze­go więc w Słup­sku par­tia wysta­wia swo­je­go, sko­ro za jed­nym zama­chem mia­ła­by doświad­czo­ne­go” i medial­ne­go pre­zy­den­ta, a i praw­do­po­dob­nie suk­ces w kieszeni?

■„Od 1998 r. czyn­nie uczest­ni­czę w pra­cy na rzecz powia­tu ełc­kie­go i mia­sta Ełku w ramach nasze­go lokal­ne­go sto­wa­rzy­sze­nia Dobro Wspól­ne”. — Być może chwi­lo­wa utra­ta pamię­ci dopa­dła lokal­ne­go lide­ra. Bo jed­nak w roku 1998, Andru­kie­wicz był w AWS (RS AWS) i to z tego ugru­po­wa­nia star­to­wał do powiatu.

Rato­wa­nie sytu­acji przed roz­cza­ro­wa­niem ełczan i już słyn­nym zasko­cze­niem” jest w moim odczu­ciu mie­sza­niem w gło­wach ełczanom.
Jeże­li to popar­cie jest tak szko­dli­we i nie­po­trzeb­ne, to nale­ża­ło­by z nie­go zre­zy­gno­wać ofi­cjal­nie. Odciąć się raz na zawsze od par­tyj­ne­go logo i iść swo­ją dro­gą. Co praw­da, nie ma kan­dy­da­tów nie­za­leż­nych i wybo­rów nie wygry­wa się w poje­dyn­kę. Zawsze jest jakiś układ, nawet jeże­li jest cichy, to istnieje.
Kan­dy­da­ci po wybo­rach zazwy­czaj mają jakieś zobo­wią­za­nia i moż­na być zależ­nym od oli­gar­chów”, któ­rzy wyło­żą pie­nią­dze na kam­pa­nię czy od dobre­go sło­wa rzu­co­ne­go z ambony.
Dziś, po afe­rze, sło­wa — Dobro Wspól­ne — poja­wi­ły się chy­ba wię­cej razy niż przez ostat­nią całą kaden­cję. To pod­kre­śla­nie hasła, ma uspo­ko­ić ełczan przed ewen­tu­al­nym jego upartyjnieniem.

To nie kochanka”
Dzi­wi fakt, że Andru­kie­wicz do tej pory nie zre­zy­gno­wał z pro­te­gi. To on kry­ty­ko­wał zmia­ny w ordy­na­cji wybor­czej, był prze­ciw­ny kaden­cyj­no­ści, czy inge­ro­wa­niu cen­tral­nej wła­dzy w samo­rzą­dy. To tak napraw­dę z ini­cja­ty­wy Dobra Wspól­ne­go zwo­ła­no sesję nad­zwy­czaj­ną, któ­ra przy­ję­ła sta­no­wi­sko nad tzw. Kar­tą Samo­rząd­no­ści – doku­men­tem, w któ­rym samo­rzą­dow­cy mani­fe­sto­wa­li swój nie­po­kój w związ­ku z pla­no­wa­ny­mi przez rząd zmia­na­mi ustrojowymi.
Nie­zro­zu­mia­łe dla mnie jest, że PiS popie­ra kan­dy­da­ta, któ­ry sprze­ci­wia się jego dzia­ła­niom, nato­miast ten to popar­cie przyj­mu­je. Wyraź­nie widać, że miło­ści do Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści ze stro­ny Andru­kie­wi­cza nie ma.
Czy jest więc to układ zawar­ty, mają­cy na celu utrzy­ma­nie Dobra Wspól­ne­go u władzy?

Po poparcie dla jednowładztwa?

Do 2014 roku Andru­kie­wicz nie miał więk­szo­ści w radzie mia­sta. W roku 2006-10 Dobro Wspól­ne musia­ło się doga­dać i zawrzeć koali­cję. Koali­cjan­tem DW była Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska. Nato­miast w kaden­cji 2010 – 14 rad­ni DW zawar­li nie­for­mal­ną koali­cję z SLD. Ale już w 2014 – 18 Klub DW otrzy­mał w wybo­rach jed­no­man­da­to­wych więk­szość uchwa­ło­daw­czą. Już nie było potrze­by doga­dy­wa­nia się z kim­kol­wiek. Poprzed­ni­cy, któ­rzy we wcze­śniej­szej kaden­cji szli” Andru­kie­wi­czo­wi na rękę zosta­li odsu­nię­ci. Jerzy Cze­puł­kow­ski, któ­ry w 2014 – 18 nie został rad­nym mia­sta, został odwo­ła­ny z funk­cji prze­wod­ni­czą­ce­go Związ­ku Mię­dzyg­min­ne­go i tym samym stra­cił sta­no­wi­sko pra­cy. Było to tym bar­dziej dziw­ne, że jako prze­wod­ni­czą­cy, spraw­nie wyko­ny­wał zle­co­ne mu zada­nia i był oce­nia­ny pozy­tyw­nie, nawet przez swo­ich prze­ciw­ni­ków poli­tycz­nych. Jego miej­sce zajął Dariusz Wasi­lew­ski, obec­ny prze­wod­ni­czą­cy rady miej­skiej oraz czło­nek DW.

Nowe­li­za­cja usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym zmie­nia obli­cze Rady Mia­sta, dając jej więk­sze upraw­nie­nia kon­tro­l­ne. Bio­rąc pod uwa­gę fakt, że jesie­nią będzie­my wybie­rać rad­nych w sys­te­mie pro­por­cjo­nal­nym, może­my zało­żyć, że klub Dobro Wspól­ne nie uzy­ska więk­szo­ści uchwa­ło­daw­czej. For­ma­cje opo­zy­cyj­ne, będą mogły zbu­do­wać sil­ny klub w kontrze do DW. To, przy nowych narzę­dziach kon­tro­l­nych rad­nych ozna­cza, że przy­szły wło­darz będzie musiał liczyć się z radą miej­ską, bar­dziej niż dotych­czas. Bar­dziej sta­nie się wyko­naw­cą uchwał i będzie musiał pod­po­rząd­ko­wać się woli radnych.

Dziś, już sły­chać, że nie­któ­rzy rad­ni DW być może zechcą star­to­wać do rady mia­sta z list PiS. Ten sza­cher-macher miał­by zwięk­szyć szan­sę wpły­wo­we­go ugru­po­wa­nia na zdo­by­cie więk­szo­ści w radzie mia­sta. Czy zatem pomy­słem, zwią­za­nym z popar­ciem, jest obsa­dze­nie swo­imi rad­ny­mi innych list wybor­czych, szcze­gól­nie tych zwią­za­nych z prawicą?
Na obec­ną chwi­lę, Andru­kie­wicz, może pró­bo­wać udo­wad­niać, że dale­ko mu do ukła­dów z jed­ną słusz­ną par­tią i zała­twić” sobie dodat­ko­we popar­cie PSL, któ­re ist­nie­je w Ełku w bar­dzo okro­jo­nym skła­dzie i żad­ne­go prze­ło­że­nia na gło­sy mieć nie będzie, ale wybrzmi medialnie.

Przy­glą­da­nie się całe­mu temu zaj­ściu, tak napraw­dę nie roz­wia­ło moich wąt­pli­wo­ści. Nie widzę jasne­go prze­ka­zu, któ­ry by wska­zy­wał, że coś jest lub cze­goś nie ma. Sta­wiam przed sobą pyta­nie. — Jeże­li PiS udzie­li­ło ofi­cjal­ne­go popar­cia Andru­kie­wi­czo­wi i ten je przy­jął, a nie wysta­wia, jak na razie, inne­go kan­dy­da­ta, to kto jest kan­dy­da­tem tej par­tii na pre­zy­den­ta Ełku?

tagi

155 komentarzy

napisz komentarz
 • Ktoś napi­sał, że jeśli ty cze­goś nie widzisz to nie zna­czy że cie­bie nikt nie widzi. Jeśli ktoś ma za usza­mi spo­koj­nie nie śpi prę­dzej czy póź­niej to wyj­dzie. Cza­sa­mi ktoś nie wytrzy­mu­je ner­wo­wo i mówi koniec z tym. Mam tego dość. Jest już bli­sko. Wie­ści któ­re krą­żą prze­ra­ża­ją. Wie­lu mówi to nie możliwe.

 • Jak myśli­cie dla­cze­go nie jest potrzeb­ny dru­gi zastęp­ca? Bar­dzo cie­ka­wa spra­wa. Kto zgad­nie otrzy­ma mia­no naj­in­te­li­gent­niej­sze­go inter­nau­ty. Nale­ży wziąć pod uwa­gę ape­le miesz­kań­ców o spół­kach i kon­tak­ty z deve­lo­pe­ra­mi. Pod­po­wiedź :kolej­na para o.. u to o jed­ną parę o.. u za dużo. Dla moż­li­wych obra­żo­nych nie powiem o jakie mia­sto cho­dzi. Nie jest to. Mia­sto o któ­rym myślicie.

 • Bar­dzo waż­na spra­wa któ­rą poru­sza­li w kam­pa­nii inter­nau­ci. Jest to tak cie­ka­we że war­to zadać pyta­nie bo pyta­nie zawsze zadać moż­na. Cho­dzi o funk­cjo­no­wa­nie spół­ek i prze­cu­dow­na nie nagan­na pra­ca pre­ze­sów. Ich ogrom­ne zarob­ki. Nigdy niko­mu nie wpa­dło na myśl by kogoś wymie­nić. Jed­nak cier­pli­wość jest wska­za­na. Robi się cie­ka­wie. Przyj­dzie odpo­wied­ni moment na zada­nie pytania.Kazdy wygry­wa­ją­cy doko­nu­je zmian a tu wszy­scy sie­dzą jak mysz­ki. A może nie spo­sób kogo­kol­wiek zmienić.

 • Pan humo­rza­sty pew­nie jesz­cze nie prze­śle­dził wyni­ków wybo­rów. Tysz­ka to nor­ma on zawsze osią­ga kom­pro­mi­tu­ją­cy wynik ale ze jest prze­chrztą to znaj­du­ją spo­sób by go przy kom­pro­mi­tu­ją­cym wyni­ku 200 gło­sów jakoś w radzie umie­ścić. Gru­by, ma napraw­dę powo­dy do zmar­twień sła­biut­ko w tym roku z wyni­kiem. Tym bar­dziej smu­ci że ma bar­dzo ambit­ne pla­ny na przy­szłość Już pusz­cza w obieg tu i tam co to on teraz zwo­ju­je. Oj is nie podzie­lam tego zda­nia i nie wró­ży to nic dobre­go bo sie­dząc upar­cie w radzie przez tyle lat nie ma się czym pochwa­lić. Nie zna­leź­li­śmy jed­nej oso­by któ­ra mogła­by poka­zać przy­kład jego dzia­łal­no­ści dla mia­sta. Spa­dek popar­cia odczu­li dobrza­cy bole­śnie choć sie­dzą cichut­ko bo jesz­cze raz uda­ło im si zali­czyć kaden­cje. Nie weszło do rady kil­ku wier­nych dobrza­kom żoł­nie­rzy i jest to kolej­ny dowód że miesz­kań­cy zauwa­ży­li ich kla­kier­skie nawy­ki. Reasu­mu­jąc poprzed­nią kaden­cja to 18 dobrza­kow razem z prze­chrzta­mi na 23 rad­nych. Obec­na to 11dobrzakow, panie brzy­da­lu nie­źle Pana rada odle­cia­ła. Nadal Pan nie może spać?

 • Przy dzi­siej­szej radzie moż­na skró­cić mękę i nie przy­jąć abso­lu­to­rium. Tej dru­giej rady też. Wie­rzę że nowi rad­ni będą patrzeć na ręce. I prze­swie­tla wie­le spraw niby zamkniętych.

 • Wybor­cy, prze­czy­taj­cie wpis wal. Nikt nie zaprotestował.nikt niko­go nie podał do sądu w try­bie wybor­czym. W nagro­dę dali­ście następ­na kadencję.Tak w Pol­sce się wła­śnie dzie­je w Gdy­ni rzą­dzi 20 lat podob­nie jak w naszym mie­ście znu­dzo­ny wło­darz. Robi to co każ­dy w Pol­sce czy­li wyko­rzy­stu­je środ­ki unij­ne a pospól­stwo krzy­czy, bra­wo. Nie bio­rą pod uwa­gę że nie głu­pi wyna­lazł dwu­ka­den­cyj­ność. By likwi­do­wać kli­ki i ukła­dy rodzin­ne. By likwi­do­wać kli­ki wła­dza, przed­się­bior­cy np deve­lo­pe­rzy. Wszy­scy oni na cze­le z Kra­ko­wem zadłu­ży­li mia­sta na wie­ki. Każ­dy potra­fi żyć na kre­dyt. W Ełku jest tym tra­gicz­niej że z tego zadlu­ze­nia wie­le nie wyni­kło. . Nie powstał żaden duzy zakład pra­cy typu Kom­bi­nat Mię­sny. Obroń­cy krzy­czą, nie ma I tak komu pra­co­wać. Bzdu­ra gło­szo­na przez kla­kie­rów nie­udacz­ni­ka. Nad­miar cze­goś czy­li miejsc pra­cy powo­du­je wal­kę o pra­cow­ni­ków. Tym samym będą ścią­gać do sie­bie wyż­szy­mi zarob­ka­mi. Albo zban­kru­tu­ją. W Ełku ofi­cjal­nie jest ogrom­ne zadłu­że­nie, nie­ofi­cjal­nie dru­gie tyle w miej­skich spół­kach. To na duzej czę­ści wybor­ców nie zro­bi­ło wra­że­nia. Jak u nas pięknie,krzyczą pokaż­cie gdzie jest nie pięk­nie Jeśli sie­dzisz od lat w mie­ście i nic wię­cej nie widzia­leś. Podob­nie jak z tymi pra­cow­ni­ca­mi któ­re krzy­cza­ły przy pre­ziu zobacz jaki nas pre­zy­dent ślicz­ny. Doko­ła jest wie­lu przy­stoj­niej­szych. Męskich. Któ­rzy wie­dzą co to utrzy­ma­nie rodzi­ny iwy­cho­wa­nie dzie­ci. Jeśli się ma 15 tys mie­siecz­nie moż­na się mądrzyć. Boga­ty nigdy bied­ne­go nie zrozumie.

 • Kam­pa­nia to jed­na waż­na rzecz wycią­gnię­te wie­le spraw któ­re nor­mal­nie były­by dalej ukry­te. Dziś ludzie mówią, pre­zio to nie taki cacy cacy jak z sie­bie robił, do kościół­ka, wal­czyk z eme­ry­ta­mi Bie­gi rowerek,spacerek a tak­że z dru­giej stro­ny demon skłó­co­ny ze wszyst­ki­mi z wój­tem dwa razy w cią­gu 4 lat roz­ma­wiał służ­bo­wo skłó­cił się nawet z Panem Zama­ną zna­nym kola­rzem śpie­wa­kiem Damia­nem Alek­san­drem miał kon­flikt z balo­nia­rza­mi. Po cichu chciał sprze­dać wodo­cią­gi i PEC. Opła­ty mogły­by wzro­snąć nawet o 500%.Jaki to porząd­ny oby­wa­tel, kole­sie usta­wie­ni np MZK. Czy USC. Są jesz­cze cie­ka­wost­ki o któ­rych tro­chę­póź­niej, wystar­czy dobrze w sie­ci poczy­tać. DW to kato­lic­kie sto­wa­rzy­sze­nie jed­nak jak piszą inter­nau­ci to oni poszli do pana w sukien­ce to też cytat i po ich wizy­cie zdję­to baner Woj­cie­chow­skiej, nie­zwłocz­nie powie­szo­no na to miej­sce dobrza­ków. Dla­te­go powtó­rzę, kam­pa­nia wybor­cza to wspa­nia­ła rzecz ma małe wady ale poka­zu­je nie­kie­dy praw­dzi­wa twarz kan­dy­da­ta w tym wypad­ku Pan pre­zia nazy­wa­ne­go humorzastym.

 • Fak­tycz­nie Lista popar­cia zma­la­ła. To nor­mal­ne suk­ce­sów brak zadłu­że­nie ponad 70 mln. Ogrom­ne rocz­ne raty. Sprze­da­no już pra­wie wszyst­ko, w ostat­niej chwi­li rad­ny opo­zy­cji prze­szko­dził w ukry­ciu pla­nów sprze­da­ży wodo­cią­gów i PECU. Jestem prze­ko­na­ny że lista nie odzwier­cie­dla sta­nu fak­tycz­ne­go popar­cia. Więk­szość jest uza­leż­nio­na od urzę­du. Kupu­ją tam np działki.Nie muszę pisać co ich mogło­by spo­tkać gdy­by nie popar­li, że domy­ślam się. W inte­re­sie miesz­kań­ców jest zmie­nić tę eki­pę by po zro­bio­nym zewnętrz­nym audy­cje bar­dzo dokład­nym oce­nić jaki jest stan finan­sów w mie­ście i spół­kach. . Tyl­ko rzą­dzą­cy wie­dzą co się tam dzie­je. Musi­my się więc dowie­dzieć my miesz­kań­cy. Jak musi być źle kie­dy w pla­nach nikt nie wspo­mi­na o inwe­sty­cjach. Na wszyst­ko bra­ku­je pie­nię­dzy. Miesz­kań­cy pod lasem od lat bła­ga­ją jak poda­je Woj­cie­chow­ska o pod­łą­cze­nie do sie­ci C. O. cie­plow­nia jest obok, lub O zasi­la­nie gazo­we. Bez odpo­wie­dzi. Nikt nie reagu­je na proś­by spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi. Bez­czel­ność wła­dzy coraz większa.

 • Moja I moich przy­ja­ciół decy­zja gło­su­je­my na Woj­cie­chow­ską. Pro­po­nu­je to co obec­nie mia­stu jest nie­zbęd­ne. Jej hasło : Jest pięk­nie teraz gospo­dar­ka. Gospo­dar­kę Andru­kie­wicz zanie­dbał nie zna­lazł ani jed­ne­go poważ­ne­go inwestora.Jesli przez 12 Lat tego nie zro­bił nie zro­bi i nigdy wię­cej. Dzię­ku­je­my temu Panu któ­ry myśli że on i jego kole­sie są przy­spa­wa­ni do stoł­ków. Nasze­mu pięk­nem mia­stu to ostat­nia szan­sa na ratu­nek. Mło­dzież zapy­ta­na w elc­kie szko­le śred­niej co zamie­rza robić po zda­niu matu­ry odpar­ła :następ­ne­go dnia nas tu nie ma. 1500 zł nas nie inte­re­su­je. Panie pre­zio, to pan wypra­co­wał” taki poziom życia. Mło­dzież zaśpie­wa­ła Panu, to już jest koniec nie ma już nic jeste­śmy wolni.….….…..

 • Jak moż­na zauwa­żyć na liście popar­cia” jest o wie­le mniej osób, niż bywa­ło wcze­śniej — to o czymś świad­czy (spa­da popar­cie). Wie­le osób z listy to ludzie, któ­rzy z róż­nych wzglę­dów pod­ję­li taka decy­zję, w moim odczu­ciu — błęd­ną. Czas zmian, zmian na lepsze.

 • Czy­tam o listach popar­cia Pana pre­zia, przez bar­dzo nie lubia­ną przez miesz­kań­ców gru­pę deve­lo­pe­rów. Wia­do­mo jak gigan­tycz­ne sumy rzą­da­ją przy sprze­da­ży miesz­kań. Czę­sto nie­uza­sad­nio­ne. Tu rap­tem na liście gru­pa deve­lo­pe­rów ogła­sza swo­je odda­nie pre­zio­wi któ­re­go urząd prze­pro­wa­dza sprze­daż dro­go­cen­nych nie­ste­ty już nie­licz­nych dzia­łek. . Pre­zia popie­ra­ją też nie wia­do­mo dla­cze­go inne gru­py, prze­cież naj­lep­sze popar­cie to te przy urnach. Jed­nak kon­tro­wer­sje budzi tyl­ko jed­na opcja developerska.Wszyscy oni zaku­pi­li oczy­wi­ście zgod­nie z prze­pi­sa­mi dział­ki, zapła­ci­li A teraz dodat­ko­wo popie­ra­ją. Nie jeste­śmy w sta­nie tego zro­zu­mieć dla­te­go liczy­my na pomoc internautów.

 • Wia­do­mość z ofi­cjal­nej stro­ny pre­zy­den­ta Ełku.. Swo­je­go popar­cia udzie­li­li pre­zio­wi DEVELOPERZY:Pupilek BASIEWICZ, WASILEWSKI, BAKLARZ, RUTKOWSKI, SKROCKI, MERCHELSKI. DOŁĄCZYLI RÓWNIEŻ LEKARZE : LEWANDOWSKI, PIKTEL, PUPILKA MARKOWSKA, KUZMICKI, GIERCZAK, PODLECKA, KŁOCZKO.

 • Zasta­na­wiam się po co ten cyrk z tą listą poparcia.Wiekszosc zro­bi­ła pew­nie to na ski­nie­nie bo nie mie­li wybo­ru ale wiem że są przed­się­bior­cy któ­rzy nie dali się w to wcią­gnąć. Gra­tu­la­cje dla odważnych.Macie wiel­ki sza­cu­nek u mieszkańców.

 • Spraw­dzi­łem praw­da. Pra­gnę zapy­tać skąd takie uwiel­bie­nie czym się im pre­zio tak przyslużył.

 • Uwa­ga Miesz­kań­cy Ełku , wybor­cy. Na stro­nach pre­zy­den­ta mia­sta popar­cia pre­zy­den­to­wi udzie­li­li wszy­scy deve­lo­pe­rzy. Co Pań­stwo na to.

 • Czy­tam na wie­lu por­ta­lach wie­le wpi­sów i mnie prze­ra­ża jak wiel­ki krąg zata­cza­ja. Nie będę powta­rzał bo moż­na je wszę­dzie prze­czy­tać doty­czą wie­lu dzie­dzin w mie­ście Po tak wiel­kiej kry­ty­ce nie powin­no być żad­nych wąt­pli­wo­ści jak mamy gło­so­wać. Jeśli co nie­któ­rzy mają wąt­pli­wo­ści to przy­po­mnę że nie nikt niko­mu nie zarzu­ca kłamstw nikt nie pro­stu­je zarzu­tów wnio­sek jest taki że to zarzu­ty praw­dzi­we któ­re bola­ły miesz­kań­ców przez ostat­nie 12 lat. Zarzut kole­sio­stwa to nie pomó­wie­nie a praw­da, każ­dy wie że kie­ru­je MZK rodzo­ny brat Starosty.szefa Dobra Wspól­ne­go. Nie wycho­dzi mu to rzą­dze­nie. Tu I tam moż­na prze­czy­tać że te naj­cie­kaw­sze jesz­cze przed nami.

 • Co tu rzec? Cza­su nikt nie zwró­ci. Minął i dro­go za nie­go miesz­kań­cy Ełku pła­cą. Prze­czy­ta­łem posty, jest kil­ku wyliż.…właszę, jest kil­ku świa­do­mych, gdzie żyją i jak ubo­go . Śmiem twier­dzić, w mie­ście i regio­nie trwa zmo­wa pła­co­wo — ceno­wa, oczy­wi­ście takiej nie stwier­dzi­ła kon­tro­la„ . Warun­ki narzu­ca Stre­fa, tak eko­no­micz­na, jak kok­sow­nia jest eko­lo­gicz­na. Biz­nes powią­za­ny z Zarzą­da­mi, Spól­ka­mi, ojca bra­ta konia syna pies. Tego­rocz­ne info z Olsz­tyń­skiej Skar­bów­ki — 16ście szes­na­ście osób zaro­bi­ło w zeszłym roku milion i wię­cej Zło­ty. Czy to są praw­dzi­wi pra­co­daw­cy tzw Dobra Wspól­ne­go ? Bo na czym moż­na zaro­bić legal­nie milion w Ełku 🙂 . Na Ełcza­nach ! Mówi­łem ! Pomnik M. Kaj­ki mniej szkód dla mia­sta by zro­bił, niż tzw Władza …

 • Kil­ka­na­ście lat rzą­dów Andru­ka to poraż­ka inwe­sty­cyj­na żad­ne­go duze­go zakła­du Komu­ni­ści zro­bi­li wię­cej. Powsta­ło FSO nazy­wa­ne do dziś A 26. Pre­fa­bet Zakła­dy Mię­sne, PRIM, Ęłczan­ka I wie­le innych. Dziś to pusty­nia inwe­sty­cyj­na kil­ku zna­nych przed­się­bior­ców na wła­sną rękę roz­bu­do­wa­ło swo­je fir­my np Servi­stall czy Mur­bet. Pan pre­zio zachę­ca do picia ukra­iń­skie­go piwa bez pia­ny i bez sma­ku. 6 Ukra­iń­ców cięż­ko pra­cu­je w tym wiel­kim bro­wa­rze. Kom­pro­mi­ta­cja. Pra­cu­je dla Ełku lubię to robić.tak krzy­czy z bane­rów. Pytam inter­nau­tów kto nie lubił­by tego robić za kil­ka­na­ście tysię­cy mie­sięcz­nie. Nam sza­ra­kom musi wystar­czyć 1500 zł

 • Jak bar­dzo trze­ba nie­na­wi­dzić kobiet by mając wśród nich wspa­nia­łych fachow­ców z dzie­dzi­ny przed­się­bior­czo­ści. Pozy­ski­wa­nia środ­ków unij­nych mają­cych wie­lo­let­nie kon­tak­ty z przed­sie­bior­ca­mi z regio­nu i całe­go kra­ju nie wyko­rzy­stać tego. Wystar­czy­ło zapro­sić I zapro­po­no­wać odpo­wied­nie warun­ki przed­lo­zyc swo­je ocze­ki­wa­nia. Np pozy­ska­nie inwe­sto­rów pomoc mak­sy­mal­na przed­się­bior­com obec­nym to co w swo­im pro­gra­mie pro­po­nu­je np Woj­cie­chow­ska. Dać wol­na rękę i dać ter­min. Tego I tego ocze­ku­je w tym I tym terminie.Podobne zało­że­nia były co do Par­ku Tech­no­lo­gicz­ne­go ale jak to się skoń­czy­ło wie­my jadąc wie­czo­rem obok tego obiek­tu nie jest nawet włą­czo­ne oświe­tle­nie noc­ne bo bie­da aż pisz­czy. Po wyzna­czo­nym okre­sie natu­ral­nie pod­su­mo­wać I roz­li­czyć. A tu nic lamp­ki lam­pecz­ki most­ki mostecz­ki alej­ki pia­skow­ni­ce fon­tan­ny karu­ze­le, balo­ni­ki itd itd. A mia­sto inwe­sty­cyj­nie umie­ra. Zain­we­sto­wa­nie w taki pro­jekt wró­ci­ło­by się szyb­ko. Przy­kład Suwałk czy Gra­je­wa że moż­na. Jeśli mia­sto nie ma w grun­tów inwe­sty­cyj­nych a gmi­na ma to się bie­rze koniak jedzie do woj­ta i pro­po­nu­je zapo­mnieć o nie­po­ro­zu­mie­niach i wspól­nie na opła­cal­nych dla obu stron warun­kach zapro­po­no­wać współ­pra­cę. Czy trze­ba to mądre­mu wło­da­rzo­wi przy­po­mi­nać. Sta­re powie­dze­nie mówi zgo­da budu­je nie­zgo­da ruj­nu­je. Minę­ło 12 lat. W Suwal­kach powsta­je fabry­ka 42 hek­ta­ry pod dachem. A w Ełku? Wstyd się przy­znać ukra­iń­ski bro­war z sze­ścio­ma ukra­in­ca­mi. W Suwał­kach 1000 słow­nie tysiąc miejsc pra­cy. Inwe­stor pokry­wa 30 % kosz­tów budo­wy lot­ni­ska. Uwa­żam że dal­szy komen­tarz nie jest potrzebny.

 • Czy ktoś w koń­cu powie pre­zio­wi żeby odpu­ścił z tymi świa­teł­ka­mi w mie­ście zno­wu mon­tu­je za 1.6 mln zł nowe lam­pecz­ki. Trze­ba było przez 12 Lat napra­wiać pro­ble­my mia­sta to teraz mógł­by być czas na lam­pecz­ki. Czy­ta­li­smy prze­smiew­cze tek­sty na por­ta­lach ogól­no­pol­skich o mał­pim gaju przy pomni­ku Jana Paw­ła II. Teraz kolej­ne, to kolo­ro­wy most na jezio­rze już obec­nie nie spraw­ny. Cią­gle jakieś nowe lam­py docho­dzą mimo że nie­daw­no były wymie­nia­ne cią­gle chce zmie­niać i zamie­niać kolo­ry jak­by nie miał nic inne­go do robo­ty. Zaj­mij się Pan pła­ca­mi miesz­kań­ców w spół­kach a nie ilu­mi­na­cją. Może jest tak że mu się te lamp­ki śnią budzi się i natych­miast chce zmie­niać bo te ze snu ład­niej­sze. Tu nie cho­dzi o kry­ty­kę a o wie­le waż­niej­szych pro­ble­mów. Np jeden żło­bek w mie­ście 57tys miesz­kań­ców gigan­tycz­ne zadłu­że­nie mia­sta, to jest Pana TA kom­pro­mi­ta­cja. Pro­si­my daj Pan nam spo­kój ze świa­teł­ka­mi przyj­dzie i na nie czas nie rób Pan cyr­ku bo ostat­nio prze­czy­ta­łem w sie­ci o pre­ziu kra­jo­wym elektryku.

  • Kie­dyś było fik­sum dyr­dum w tema­cie fon­tann. Prze­szło. To może i lamp­ki przejdą?

 • Kli­ka na kli­ce, ukła­dy i dba­nie o kole­si. Czy to praw­da że Sekre­tarz udzie­la zastęp­czo ślu­bów bo kole­sio­wi z pisu pisior z mia­sta TA trzy­ma sto­łek. Kie­dy powró­ci koleś ma jak zna­lazł. Co tam kie­row­cy z MZK co tam pra­cow­ni­cy Urzę­du któ­rzy zara­bia­ją śred­nio 1500 zł. A może znaj­dę się nie­dłu­go w potrze­bie to i mnie coś zapro­po­nu­ją. DW każ­de zebra­nie roz­po­czy­na modli­twą. To że dług mia­sta prze­kra­cza stre­fę bez­pie­czeń­stwa i że sprze­da­no co było do sprze­da­nia to nie nasz pro­blem. My już będzie­my zasia­dać w ławach poselskich.

 • Mały może pako­wac swo­je zabaw­ki. 12 lat zmar­no­wa­ne. Żad­nych inwe­sty­cji. Kome­dia jest ich rozu­mo­wa­nie. Kie­dy yes Yes ek zwa­ny kla­kie­rem ogla­szał budo­wę kład­ki wykrzyk­nął do prze­stra­szo­ne­go lap­to­pa Yes Yes wiel­ka inwe­sty­cja jest, po chwi­li dopi­sał kład­ka przez jezio­ro. A my. Mamy pyta­nie czy na pew­no wie co to jest wiel­ka nowa inwe­sty­cja. Pie­nię­dzy pra­cow­ni­kom UM i MZK na pod­wyż­ki pobo­rów brak ale na den­ne tysią­ce ton zło­mu na mostecz­ki to nie brakuje.

 • Chy­ba woj­na idzie bo poprze­su­wa­li bane­ry Andru­ka. Coraz blad­szy na tych banerach.

 • W Suwał­kach trwa budo­wa fabry­ki płyt wió­ro­wych i fabry­ki mebli pod dachem 42 ha słow­nie czter­dzi­ści dwa hek­ta­ry W Ełku bro­war zatrud­nił 6 Ukra­iń­ców. Piwo się leje. Suk­ces ogło­szo­ny. Nie­udacz­nik z PT wyna­jął wszyst­kie poko­je na biu­ra. Bra­wo!!! Dług mia­sta zbli­ża się do 100mln.

 • Mia­sto. Ełk popie­ra Panią Annę Woj­cie­chow­ską. Dość ukła­dów i klik rodzin­nych. 12 lat zanie­dbań inwe­sty­cyj­nych Ełku. Pora na prze­wie­trze­nie. DW to eki­pa pisow­ska od lat z Pisem współ­pra­cu­ją­ca byli w kola­cji potem się skłó­ci­li i zno­wu się połą­czy­li­by aby dorwać się do sta­no­wisk. Nie­rób­stwo to ich cecha daw­no powin­ni pogo­nić humo­rza­ste­go bo już nie raz humo­rza­sty w pró­bo­wał ich wyko­le­go­wać. Mie­li już usta­lo­ne­go yesa na sta­ro­stę. Teraz wie­my o co im cho­dzi. Pen­sje kil­ku­na­sto tysięcz­ne kuszą. Nasze Gło­sy na Panią Annę Woj­cie­chow­ską a nie oso­bę któ­ra na poko­le­nia zadłu­ży­ła mia­sto. I pró­bo­wa­ła sprze­dzać spółki.

 • Oj ty Yes, Yesku ty kabel­ku, ty, ty, ty.. W koń­cu jesteś w swo­im żywiole.zawsze to lubiłeś.

  • Yes Yes ek to zastęp­ca pre­zia któ­ry zamiast szu­kać inwe­sto­rów dla mia­sta wydzie­rał się do kom­pu­te­ra Yes Yes Yes i oznaj­mił że będzie kolej­ny szka­rad­ny moste­czek przez jezio­ro. Ich nie obcho­dzi to że mło­dzież ucie­kła bo nie ma dobrze płat­nej pra­cy., że zadłu­że­nie mia­sta to bli­sko 100mln, że zablo­ko­wa­ne sprze­daż wodo­cią­gów i kana­li­za­cji, że jezio­ro to ściek i biją się ujaw­nić praw­dę w kam­pa­nii wybor­czej. Ze sprze­da­no dział­ki na Osie­dlu Tuwi­ma prze­zna­czo­ne pod budo­wę szko­ły. U nich naj­waż­niej­sze Yes Yes Yes moste­czek jest.

 • Mam pyta­nie czy to przy­pa­dek że TA roz­wie­sił swo­je bane­ry na miej­scach nale­żą­cych do deve­lo­pe­rów. Pro­szę o odpo­wiedź bo chy­ba zadać pyta­nie moż­na. Tak się skła­da że wiem dokład­nie do któ­rych deve­lo­pe­rów te bane­ry nale­żą. Myślę że pan TA poin­for­mu­je nas miesz­kań­ców. Bo do sta­nu sani­tar­ne­go jezio­ra za żad­ne skar­by nie chce się odnieść.

 • Dość wyprze­da­ży nasze­go Mia­sta. Na Tuwi­ma sprze­da­no dział­ki prze­zna­czo­ne na budo­wę szko­ły, przed­szko­la żłob­ka. Pani Anna Woj­cie­chow­ska Lep­szą Pre­zy­dent Ełku. Ma Pani Nasze Głosy.

  • Jak oso­ba POpie­ra­na przez par­tię zło­dziei może dobrze zarzą­dzać ? Co oso­ba POie­ra­na przez par­tię, któ­ra wyprze­da­ła Pol­ski prze­mysł może wie­dzieć o roz­wo­ju? Co oso­ba POpie­ra­na przez par­tię, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do luki VATow­skiej na pozio­me 250mld zł i ukra­dła Pola­kom z kont eme­ry­tal­nych 160mld może wie­dzieć o finan­sach? Broń Panie Boże przed POstkomuną !!!!!

 • Uwa­ga miesz­kań­cy Ełku Pan TA prze­stra­szo­ny że korzy­sta pry­wat­nie z samo­cho­du służ­bo­we­go, zaczął pie­szo przy­cho­dzić do pra­cy. Cze­go jesz­cze będzie­my świad­ka­mi, kaba­re­tu ciąg dalszy.

 • Pani Redak­tor pro­szę zająć się spra­wa nisz­cze­nia ostat­nich miejsc zie­lo­nych by tyl­ko sprze­dać dział­ki i zmar­no­wać je na lans skom­pro­mi­to­wa­ne­go Pana. Przy­kład, zli­kwi­do­wa­ny plac obok żylet­ki następ­ny na prze­ciw pocz­ty. Tam odpo­czy­wa­li eme­ry­ci gra­li w szachy,rozmawiali.zadluzonena na 80 mln ofi­cjal­nie mia­sto ma nóż na gar­dle bo spła­ta tyl­ko odse­tek rocz­nie to 11 mln. zł.

 • Tra­ge­dią Ełku jest to że fudu­sze pozy­ska­ne z Unii zuży­to na raba­ty alej­ki ławeczki,plaze nad ście­kiem kana­li­za­cyj­nych itd. Nie wyda­no na coś co będzie przy­no­si­ło zyski mia­stu. Tak jak w Suwał­kach. Co dziś z pięk­nej pla­ży kie­dy mamy zabra­nia­ją kąpać się swo­im dzie­ciom w wodzie z bak­te­ria­mi coli. To już w cią­gu 12 lat dru­ga pla­ża na któ­rą wyda­no milio­ny. Pierw­sza była na set­kach ton Kory po skła­do­wi­sku drew­na fabry­ki skle­jek. Kto zapła­ci za te nie­uda­ne zabawki.

 • Panie Andrukiewicz.czytalismy w naszej GM Ełk o inwe­sty­cjach w Suwal­kach i prze­pa­ści dzie­lą­cej Elki Suwał­ki. Chcę Pana poin­for­mo­wać że po otwar­ciu w lip­cu fabry­ki płyt wió­ro­wych i poło­że­niu kamie­nia wegiel­ne­go pod fabry­kę mebli For­te, jutro tzn. 6 wrze­śnia 2018 roku rusza budo­wa lot­ni­ska w Suwał­kach. Odbę­dzie się uro­czy­ste prze­ka­za­nie pla­cu budo­wy wyko­naw­cy. Pozo­sta­wia­my to bez komen­ta­rza niech oce­nią to wybor­cy przy urnach.

 • Gowin to pisior i ta pani niko­mu nie zna­na Supin­ska też pisior Pan Andru­kie­wicz sam wypro­sił i jest pisio­rem, wójt jest od pisio­ra gowi­na to też pisior. Ale obro­dzi­ło pisiorami.

  • nie­zna­na Supiń­ska ? spy­taj­cie o nią i jej męża w Zdun­kach albo Nowej Wsi. Zapy­taj­cie o też o teścia i wszyst­ko jasne jaki mają plan.

 • Przez 12 Lat jak mówią miesz­kań­cy humo­rza­sty poza­mia­tał Ełk. Nabu­do­wał zaba­wek fon­tann i ale­jek. Tego mu nikt nie odbie­rze. Poma­lo­wał od fron­tu parę kamie­nic. Wyle­wał w grud­niu asfal­ty na ul woj­ska Pol­skie­go i malo­wał na śnie­gu pasy. Pamię­ta­my, widzie­li­śmy. Kładł i za chwi­lę roz­bie­rał, wywo­ził i przy­wo­ził w tysią­ce metrów kost­ki bru­ko­wej. Wyprze­dał zie­mię nie zosta­wia­jąc rezer­wy na new­ral­gicz­ne dla mia­sta inwe­sty­cje. Nam miesz­kań­com nie trze­ba kadzić widzie­li­śmy Ełk kie­dyś widzi­my dzi­siaj. Prze­ra­ża nas jakim kosz­tem zro­bio­no to zamia­ta­nie. 80 milio­nów dłu­gu ile lat trze­ba będzie to spła­cać. 11 mln samych odse­tek rocz­nie trze­ba oddać ban­kom przez wie­le lat. Plan sprze­da­ży spół­ek kto­re przez pre­zia utaj­nio­nio­no roz­szy­fro­wał Pan rad­ny Dzie­ni­sie­wicz. Pla­no­wa­no to zro­bić w 2019 roku. Spół­ek przy­no­szą­cych zyski. Jezio­ro w tra­gicz­nym sani­tar­nym sta­nie. Obok pla­ża za milio­ny kre­dy­tu z ban­ku. Żad­nych nowych poważ­nych inwe­sty­cji któ­re przy­nio­sły­by podatki.
  Niech ktoś zapy­ta Pana TA ile zara­bia­ją pra­cow­ni­cy po 30 i wię­cej latach pra­cy w UM. Powi­nien spa­lić się że wsty­du. Jaka ich cze­ka eme­ry­tu­ra po tylu latach pracy.To są pro­ble­my nasze­go mia­sta a nie raba­ty z brat­ka­mi. Moż­na tak wymie­niać bez koń­ca dzia­ła­nia nie­udacz­ni­ków. Nie zamy­dlą nam oczu kolo­ro­wy­mi od fron­tu ele­wa­cja­mi budyn­ków od tyłu jak mówią o miesz­kań­cy Cze­cze­nia. Jest nas coraz wię­cej, przy­cho­dzą oso­by któ­rzy myślą podob­nie do nas. Zaczę­li widzieć praw­dzi­we pro­ble­my nasze­go mia­sta. Nie zagło­su­je­my na czło­wie­ka któ­ry lek­ce­wa­ży wie­le waż­nych dla mia­sta i oko­lic osób i nie roz­ma­wia z nimi od lat.

 • Sza­now­ni pań­stwo coraz wię­cej Was uwa­ża że 12 lat to sta­now­czo wystar­czy kłót­ni i stre­su. Pora na zmia­ny. Nie wyobra­ża­my sobie że ktoś kto wyprze­dał mia­sto i jesz­cze pla­no­wał w 2019 roku sprze­dać ostat­nie przy­no­szą­ce zyski spół­ki, zadłu­żył mia­sto na 80 mln zło­tych mógł­by te nisz­cze­nie nasze­go mia­sta kon­ty­nu­ować. Prze­rwij­my to i idź­my gło­so­wać 21 października.

  • Ełcza­nie powin­ni wpi­sy­wać swo­je bolącz­ki przy­po­mi­nać nie­udacz­ni­kom że my ist­nie­je­my i chce­my god­nie żyć.

 • Pre­zio humo­rza­sty kon­flik­to­wy to ofi­cjal­ny kan­dy­dat PIS na pre­zy­den­ta Ełku. Wia­do­mość ze stron PiS i Pana Posła Kos­sa­kow­skie­go. Widać dumę na zner­wi­co­wa­nej twa­rzy. Nie każ­dy może być namasz­czo­ny przez same­go prezesa.

 • Do Heli. Uda­jesz czy nie wiesz ze Twój idol poje­chał do War­sza­wy do pre­ze­sa PiS, by ten przed wybo­ra­mi do Sej­mu przy­jął go do PiS i jako czło­nek PiS wystar­tu­je w wybo­rach do Sej­mu. A teraz bła­gał o popar­cie PiS w wybo­rach na pre­zy­den­ta Ełku i je otrzy­mał co moż­na prze­czy­tać na stro­nach PiS i Pana Posła Kos­sa­kow­skie­go. Widzisz teraz o co cho­dzi na pew­no nie o dobro nas miesz­kań­ców tyl­ko o swo­je tzn. Two­je­go ido­la inte­re­sy. 12 lat zmar­no­wał bo waż­niej­sze są miej­sca dobrze płat­nej pra­cy i zatrzy­ma­nie mło­dych niż pokaż balo­ni­ków kosz­tu­ją­cy set­ki tysięcy.

 • Czy to praw­da że pre­zio poje­chał na kon­wen­cję PIS na do Warszawy?

 • Po co nasze­mu pre­zy­den­to­wi to popar­cie PIS‑u?Zrobili mu nie­dżwie­dzią przysługę.Pani sena­tor udowodniła,że Dobro Wspól­ne to PIS.Podziwiam nasze­go prezydenta,bo napraw­dę dużo zro­bił w naszym mie­ście i tury­ści są zachwy­ce­ni .Dobry gospo­darz i jako czło­wiek też.

  • Zro­bił dobrze Tobie a set­ki mło­dych zosta­wi­ły rodzi­ny i poje­cha­li zara­biać za gra­ni­cę, do Suwałk Gra­je­wa. Tak zro­bił mój syn któ­ry pra­cu­je w Niem­czech i nie­ba­wem zabie­rze żonę i dzie­ci. Ani przez chwi­le nie żału­je tego posu­nię­cia. Tu pra­co­wał na dwa eta­ty a potem jesz­cze w domu i nie nazbie­ra­ło na miesz­ka­nie. Ktoś napi­sał, za kwiat­ki, ławecz­ki klom­by balo­ni­ki nie kupisz chle­ba. Zadłu­żo­ne mia­sto nie na coś co pozwo­li zbu­do­wać miej­sca pra­cy ale na kon­cert np Dody i pokaz balo­nów. To absurd. Masz pra­wo jed­nak myśleć po swo­je­mu. Zoba­czy­my co będzie za ileś tam lat z cze­go ludzie będą żyli bo zamon­to­wa­ne zabaw­ki albo pój­dą do śmie­ci albo trze­ba będzie napra­wiać. A miejsc pra­cy dobrze płat­nej nie ma. Nie zauwa­żasz afe­ry że sprze­da­żą spół­ek nie widzisz w jakim sta­nie jest jezio­ro. Two­ja sprawa.

  • Tury­ści są zachwy­ce­ni” że Pan Naczel­nik z UM ogło­sił, ratuj­my nasza per­łę czy­li jezio­ro bo gro­zi mu zaglą­da. Ogło­szo­no 12 krot­nie prze­kro­cze­nie dopusz­czal­nych norm. Jaki tury­sta odwa­ży się wejść do wody kie­dy na dnie od kil­ku­dzie­się­ciu lat przy­kry­te mułem rzecz­nym leżą ludz­kie odcho­dy. Na stro­nach PWiK jest opi­sa­ne że od roku 1947 do 1973 zarzu­ca­no ogrom­ną pół metro­wą rurą ście­ki z całe­go mia­sta bez żad­nej utylizacji.

 • Mia­sto jest zadłu­żo­ne na gigan­tycz­na sumę 80 milio­nów. Rata rocz­nej spła­ty kre­dy­tu, tyl­ko odset­ki to 11 mln zł rocz­nie. Mam pyta­nie do Pana A dla­cze­go tak strasz­li­wie zadłu­żył Pan mia­sto wyda­jąc nasze wspól­ne pie­nią­dze na rze­czy bez któ­rych mia­sto świet­nie może funk­cjo­no­wać. Nigdy nie widzia­no Pana w kolej­ce do leka­rza, wcho­dzi Pan pew­nie wej­ściem dla vipów. Posie­dział Pan kie­dyś kil­ka godzin np do kar­dio­lo­ga. ZA cześć tych milio­nów moż­na było roz­wią­zać wie­le pro­ble­mów w służ­bie zdro­wia. To jeden z wie­lu pro­ble­mów. Cie­szy się Pan z bro­wa­ru któ­ry zatrud­nił 6 ukra­in­cow. Pla­sti­met wybu­do­wał fabry­kę w Nie­dzwiedz­kich bo zarzą­dał Pan po 100 zł za metr kwa­dra­to­wy zie­mi. W Nie­dzwiedz­kich zapła­ci­li po dwa zło­te. Powsta­ło tam kil­ka­dzie­siąt miejsc pra­cy. Mądrze ktoś napi­sał że za tą cenę pięk­ność mia­sta nie kupi się chle­ba. Trze­ba dobrze płat­nej pra­cy. I współ­dzia­ła­nie bez konfliktów.

 • Jezio­ro to ściek i nie ma win­nych. Wybor­cy wie­dzą kto zawi­nił budu­jąc pla­żę za milio­ny i i nie bada­jąc wody w jezio­rze na ist­nie­nie bak­te­rii. Kto tu przy­je­dzie jako tury­sta kie­dy już w Pol­sce wie­dzą o kata­stro­fie eko­lo­gicz­nej jezio­ra w Ełku. Mam sio­strę w Pozna­niu o 12 w nocy wczo­raj zadzwo­ni­ła i pyta co się u nas dzie­je w Ełku jak powsta­ło zanie­czysz­cze­nie. Na tury­sty­kę sta­wiał A. Kto wyka­pie się w bate­riach Coli. Zajął się most­ka­mi a zanie­dbał klu­czo­wą dla mia­sta spra­wę. Sprze­daż spół­ek też nie tam dotar­ła wie­lu naszych miesz­kań­ców żyje w innych mia­stach i dzi­wią się że wybie­ra­li­śmy przez 3 kaden­cje czy­li 12 lat czło­wie­ka któ­ry tak strasz­li­wie zadłu­żył mia­sto i nie wybu­do­wał nic kon­kret­ne­go. Tyl­ko lan­so­wał się w mediach boj­ko­to­wał media któ­re wali­ły mu praw­dę pro­sto w oczy bo on swo­im roz­mów­com w oczy nie patrzy.

 • Ostat­nia wiel­ka” inwe­sty­cja humo­rza­ste­go to bro­war z naj­droż­szym piwem i 6 miejsc pra­cy, sami Ukra­iń­cy. W Suwał­kach w lip­cu odda­no do użyt­ku fabry­kę płyt wió­ro­wych i poło­żo­no kamień węgiel­ny pod budo­wę fabry­ki mebli For­te. Po osią­gnię­ciu mocy pro­duk­cyj­nej pra­cę znaj­dzie 1000 osób.

 • Panie pre­zio robi się wokół Pana śli­sko, za brud­ne jezio­ro i milio­ny na pla­żę wyrzu­co­ne w bło­to. Naczel­nik z Urzę­du alar­mu­je że jezio­ro ginie a nikt nie ogła­sza czy jest moż­li­wość kąpie­li. Za obar­cze­nie skarb­ni­ka nie­słusz­nie w spra­wie pry­wa­ty­za­cji spół­ek miej­skich. Za usi­ło­wa­nie sprze­da­ży wodo­cią­gów i PEC. Pod­pis Pana ist­nie­je na doku­men­tach. Za blo­ko­wa­nie mediów Pana kry­ty­ku­ją­cych. Za komicz­ne kon­fe­ren­cje pra­so­we i narzu­ca­nie dzien­ni­ka­rzom co mają dru­ko­wać, za sta­ra pla­żę i wło­żo­ne tam milio­ny bez bada­nia DNA gdzie zale­ga­ją tony Kory, wnio­sku­je­my by zba­da­no korzy­sta­nie z samo­cho­du slu­zbo­we­go któ­re­go uży­wał Pan przez 12 Lat nie posia­da­jąc swo­je­go. . Za nie zba­da­nie dna jezio­ra przed budo­wą nowej pla­ży. Przy ujściu rze­ki w latach 1947 – 1973 pom­po­wa­no bez uty­li­za­cji ście­ki kana­li­za­cyj­ne do Ełc­kie­go jezio­ra nagro­ma­dzi­ło się na dnie tysią­ce ton odcho­dów ludz­kich, star­si. Miesz­kań­cy mogą wska­zać miej­sce wypły­wu. Dla­cze­go przed budo­wą nie zba­da­no tego miej­sca. Kam­pa­nia wybor­cza panie pod­pi­su­ją­cy się Tomek. Wyda­no milio­ny a jezio­ro to ściek. To część Pana grze­chów resz­tę opu­bli­ku­je­my w odpo­wied­nim cza­sie. Miesz­kań­cy ocze­ku­ją komu­ni­ka­tu czy kapiel w jezio­rze nie jest zagro­że­niem ich zdrowia.

 • Uwa­ga na wpi­sy Tom­ka to pre­zio uda­je waria­ta że to niby nie on. Jest tak zner­wi­co­wa­ny że podob­no gubi co chwi­la dlugopis.

 • Wście­ka­ją się PO i PrO­pa­prań­cy zwo­len­ni­cy faszy­stow­skiej Par­tiiO­błu­dy — Plat­for­my­Oszu­stów sie­dli­ska ubisb­ków, kode­ra­stów i innych sodomitów.

 • Potrzeb­ny ktoś nor­mal­ny kto nie uza­leż­nia od humo­ru zgo­dy na wywiad czy wspo­mo­że­nia finan­so­wo np pił­ka­rzy Mazu­ra. Kto nie boj­ko­tu­je mediów wyty­ka­ja­cych jego błę­dy. Czy mia­sto w koń­cu będzie mia­ło poważ­na oso­bę na sta­no­wi­sku pre­zy­den­ta. Dla­cze­go mamy zno­sić dalej jego humo­ry i kłót­nie. Czy ktoś poważ­ny skłó­ca się z wój­tem Gmi­ny zamiast z nim współ­pra­co­wać. Czas tak szyb­ko leci nasze dzie­ci ucie­ka­ją a on nam ścież­ki za jezio­rem budu­je. Nie ma rodzi­ny i nie wie co to jest wycho­wa­nie dzie­ci któ­re potem paku­ja się i wyjeż­dża­ją bo za 1500 zł nie chcą w tym pust­ko­wiu inwe­sty­cyj­nym pra­co­wać. To jego obwi­nia­my za ten stan. Co on wie o życiu rodzin­nym. Oto­czo­ny gru­pa kla­kie­rów któ­rzy mu na okrą­gło kadzą, stra­cił poczu­cie rzeczywistości.

 • Nie obcho­dzi mnie Andruk bo jest za dłu­go, w nor­mal­nym kra­ju są dwie kaden­cje i mówi się do widze­nia. On jest już 12 lat i co on jesz­cze może zro­bić. Miał poko­le­nie na pozy­ska­nie wybor­ców. I zro­bie­nie wie­lu nie­zbęd­nych rze­czy. Dla­cze­go cały czas nas się oszu­ku­je. Teraz też pew­nie będzie baje­ro­wal o wie­sza­kach czy innych baj­kach. Ludzie kpią wpi­su­jąc jego hasło wybor­cze NAPRAWMY Ełk. Kpią bo nie wyko­rzy­stał szan­sy jaka miał i nic już nie napra­wi. Prę­dzej zepsu­je. Potrzeb­ny ktoś z nowy­mi pomy­sła­mi. W wie­lu kra­jach stwier­dzo­no że dłu­go­let­nie rzą­dy to kole­sio­stwo, korup­cja. Ukła­dy. Stąd dwu­ka­den­cyj­nosc. Jeśli komuś zale­ży by mia­sto zaczę­ło żyć inwe­sty­cja­mi w a ludziom w koń­cu żyło się lepiej podej­mij­my odpo­wied­nią decy­zję. To nie żar­ty gro­zi nam kolej­ne 5 lat stracone.

 • Ci któ­rzy jutro pozna­ją kan­dy­da­ta PiS w ełc­kich wybo­rach niech pamię­ta­ją że w lip­cu w Suwał­kach odda­no do użyt­ku fabry­ke płyt wió­ro­wych i poło­żo­no kamień węgiel­ny pod fabry­kę fabry­kę mebli For­te. Obie fabry­ki po uzy­ska­niu peł­nej mocy pro­duk­cyj­nej zatrud­nią 1000 osób. W Ełku ostat­nia inwe­sty­cja to bro­war gdzie zatrud­nio­no podob­no 6 Ukra­iń­ców. Na stro­nach PiS uka­za­ła się infor­ma­cja że kan­dy­da­tem PiS w wybo­rach jest Andrukiewicz.

 • Nigdy nie zagło­su­je na Andru­ka mimo to że jestem wybrcą PiS. Jak moż­na na nie­go gło­so­wać kie­dy bła­ga pre­ze­sa o popar­cie a potem się wypie­ra i lek­ce­wa­ży nasze­go Pana posła. Z taką bez­czel­no­ścią rzad­ko moż­na się spo­tkać. Dla utrzy­ma­nia cie­płe­go sta­no­wi­ska zro­bi wszystko.

  • Nic już nie mu nie pomo­że jest pisio­rem i spra­wa zamknię­ta. Dodam pisio­rem na wła­sne życze­nie. Cały czas jest bli­sko PiS nawet jest“doradcą“pana Adria­na Dudy o czym sam poin­for­mo­wał. Kie­dyś DW było w koali­cji z Pisem. Reasu­mu­jąc 100 pro­cen­to­wy pisior.

 • Kolej­na sztuczka,ogłoszono nową inwe­sty­cje wie­my że to fabry­ka wie­sza­ków” Panie kłam­czusz­ku już Panu 10 nowych inwe­sty­cji nie pomo­że. Wybor­cy nie tole­ru­ją kłamstw. Kto będzie tam pra­co­wał z tego umie­ra­ją­ce­go mia­sta ucie­kli pra­wie wszy­scy młodzi.

 • Pre­zio chy­ba coraz moc­niej prze­stra­szo­ny bo z każ­dym dniem coraz wię­cej mio­dzio” Dzwo­ni do tych co ich uni­kał lub blo­ko­wał. Za póź­no panie pre­zio zna­my Pana humo­ry. Są prze­waż­nie raz na 4 lata.

 • Dla przy­po­mnie­nia i wypro­wa­dze­nia z błę­du nie­któ­rych. W ostat­nich wybo­rach samo­rzą­do­wych było upraw­nio­nych 46285 osób. Z urn wyje­to 17781 kart. W tym kart nieważnych274. Na Andru­kie­wi­cza gło­so­wa­ło 13533 czy­li 29% upraw­nio­nych. 71%nie poszło gło­so­wać bo nie chcie­li też gło­so­wać na Andru­kie­wi­cza. Demo­kra­tycz­nie jest wszyst­ko o, k ale pano­wa­ła powszech­na opi­nia że nie idę bo i tak Andruk wygra. Nie miał też żad­ne­go poważ­ne­go kontr­kan­dy­da­ta. Wygra­na bez­dy­sku­syj­na ale przy­chyl­ne i nie boj­ko­to­wa­ne media ogło­si­ły hura 70%. 70%owszem ale bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu. Na ponad 60 tysiecz­ne mia­sto to kro­pla w morzu. I oto cała praw­da o miaż­dżą­cym” zwy­cię­stwie pana prezia.

 • Wszy­scy któ­rzy mają do czy­nie­nia z pre­ziem mówią że chy­ba wybo­ry bli­sko bo jest bar­dzo mio­dzio”.

 • Kogo w mie­ście obcho­dzi nowy duży inwe­stor. Bro­war się liczy naj­droż­sze piwo na Mazu­rach, że mło­dzież nawa­lo­na kie­sze­nie puste. Plan zrealizowany.

 • Każ­dy wybor­ca zanim pój­dzie do urn w Ełku powi­nien prze­czy­tać dokład­nie Pani Redak­tor artykuł.

 • Pro­stuj jeśli Ci pole­co­no logicz­nie. Wystar­czy­ło pre­zio­wi iść do woj­ta i powie­dzieć by zna­lazł zie­mię lub pomóc mu kupić u rol­ni­ka k Ełku jed­nak to nie było moż­li­we bo pre­zio skłó­co­ny jest ze wszyst­ki­mi a cza­sem z samym sobą

 • Trze­ba humo­rza­ste­mu co dzień przy­po­mi­nać że to co robi to chwi­lo­we i kie­dyś a być może nie­dłu­go spa­ku­je kar­to­nik z zabaw­ka­mi i tup tup do dom­ku bez moż­li­wo­ści powro­tu. Lepiej nie zadzie­rac że wszyst­ki­mi jak to robi od lat i z poko­rą pocze­kać na wynik.Życie jest okrut­ne Wie­lu dziś obra­ża­nych może się przy­dać.. Nie­ste­ty na nie­któ­re oso­by nie może już liczyć. Nawet tych do któ­rych zwra­ca się, kochani.

 • Ostat­nio poja­wi­ło się w sie­ci kil­ka infor­ma­cji o wizy­cie Pana pre­zia na Nowo­grodz­kiej. Dobrze by było by ten pan jeśli tam nie był to zde­men­to­wał infor­ma­cje a jeśli był by pomi­nąć Pana Kos­sa­kow­skie­go potwier­dził. Czyż­by wizy­ta tam to coś wsty­dli­we­go że trzy­ma się ją w tajemnicy?

 • Ostat­nie pyta­nie tek­stu nic nie zmie­nia , wybor­cy nie daru­ją Andru­kie­wi­czo­wi ruchu któ­re­go nie przemyślał.W pani­ce łapał się byle cze­go byle go ktoś nie wyprze­dził cho­dzą słu­chy że moc­no sam zabie­gał. Prze­li­czył się, już go wszy­scy uwa­ża­ją za pisow­ca nawet z DW wie­lu na nie­go nie zagło­su­je. Zaczę­ły się , co widać w sie­ci roz­li­cze­nia 12 lat. Miesz­kań­cy zauwa­ży­li że nic spe­cjal­ne­go nie doko­nał niczym się nie wyróż­nił bo prze­cież za posprza­ta­nie mia­sta kaso­wał co mie­siac kil­ka­na­ście tysię­cy zło­tych pol­skich przez 12 Lat. Praw­dzi­wa oce­na przyj­dzie w dniu wybo­rów choć podobno“sam jesz­cze nie wie czy wystartuje.My wie­my, wystartuje.

  • Nie pomo­gą w okre­sie wybor­czym czu­le słów­ka ludzie pamię­ta­ją te zmien­ne humo­ry przez 12 Lat, zwłasz­cza zner­wi­co­wa­ni pra­cow­ni­cy urzę­du. Wyróż­nia­nie mediów któ­re są bar­dzo przy­chyl­ne a te kry­ty­ku­ja­ce są boj­ko­to­wa­ne. Wiel­ki sza­cu­nek ze stro­ny czy­tel­ni­ków dla Gaze­ty któ­ra nie dołą­czy­ła do rze­szy kla­kie­row i poka­za­ła nam praw­dzi­wa twarz zako­cha­ne­go w sobie nieomylnego“wodza”. Cze­ka­my na kolej­ne fak­ty. Nie głu­pi wymy­ślił dwu­ka­den­cyj­nosc. Tzw prze­wie­trze­nie jest niezbędne.Odwalono kaba­ret z popar­ciem PiS, krą­żą prze­róż­ne plot­ki. Dziś wie­lu miesz­kań­ców mówi po pro­stu. wystar­czy tego samo­chwal­stwa 12 lat kawał cza­su aż strach pomy­śleć że mogło­by to trwać jesz­cze aż 5 lat 90% miast wyglą­da tak jak Ełk albo pięk­niej nic tu spe­cjal­ne­go ten pan nie wymy­ślił. Zazdro­snym okiem spo­glą­da­my na cen­trum inwe­sty­cyj­ne Suwałk gdzie kil­ka dni temu otwar­to nowy pięk­ny zakład pro­du­ku­ją­cy pły­ty wió­ro­we. Może dzię­ki zarad­nym nowym wła­dzom do nich dołączymy.

  • a to tra­ge­dia , taki kolos nie popie­ra to się pre­zio zała­mie 🙂 bo pew­nie dotych­czas wygry­wał dzię­ki temu poparciu 🙂

  • Zdzi­wisz się bar­dzo co do PSL-lu PiS zosta­wił rol­ni­kow bez pomo­cy. I teraz został im PSL. Lepiej PSL niż nic. Nie mam nic wspól­ne­go z PSL ale miesz­kam w śro­do­wi­sku wiej­skim i sły­szę co rol­ni­cy mówią. Oni zawsze mają zero­we popar­cie a przed wybo­ra­mi im ska­cze Ten wpis pew­nie dla jaj bo pre­zio na mało czym się zna a na rol­nic­twie to w ogóle.

   • to w Ełku rol­ni­cy miesz­ka­ją ? Co takie­go im dał PSL i kie­dy ? A cze­go nie da PISu­ar ? Napij się wody bo bre­dzisz . Wybo­ry samo­rzą­do­we nie pod­da­ją się poli­tycz­nym kal­ku­la­cjom bo ludzie gło­su­ją na kon­kret­ne oso­by. Cza­sem bez sen­su lecz z przy­zwy­cza­je­nia. Tak będzie i tym razem bo dla­cze­go nie ?

    • Popie­ram wpis Mariu­sza ja miesz­kam w Ełku a rodzi­ce 5 km od Ełku są rol­ni­ka­mi zawsze gło­su­ją na PSL bo jak mówi tatuś jak nie PSL to kto. Ja glo­su­je tak jak rodzi­ce poprę tego kogo w Ełku poprze PSL. Inte­res rodzi­ców naj­waż­niej­szy. Wiem że takich jak my rodzin jest bar­dzo dużo. Wody powi­nie­neś się napić ty. Od lat PSL w son­da­żach ska­cze ale od lat jest w sej­mie i teraz też będzie.wybory za 2 lata prze­ko­nasz się. Wszyst­kie okrę­go­we zarzą­dy PSL są w mia­stach. Nawet nie masz poję­cia ilu sta­łych miesz­kań­ców Ełku upra­wia zie­mię w gmi­nie jako dodat­ko­we źró­dło dochodu.

 • Jestem ojcem trzech synów któ­rzy wyje­cha­li do Nie­miec w Mar­cu i nie­ba­wem zabio­rą żony i dzie­ci by mogły w nowym roku szkol­nym już tam cho­dzić do szkoły,Nigdy nie zagło­su­je na obec­nie rzą­dzą­cych któ­rzy przez lata w któ­rych rzą­dzi­li nie stwo­rzy­li warun­ków by moi syno­wie i set­ki im podob­nych pozo­sta­ło ze swo­imi najbliższymi.Kiedy oni wyja­dą zosta­nie­my sami a wia­do­mo jaka jest opie­ka sta­rych ludzi żad­na mimo że prze­pra­co­wa­li­śmy z żoną po 40 lat.synowie nam pomo­gą finan­so­wo byśmy mie­li odpo­wied­nią opie­kę ale my jeste­śmy zda­nia że każ­dy powi­nien żyć i pra­co­wać w swo­jej ojczyźnie.Obecnie rzą­dzą­cy wrę­cza­li meda­le za dłu­gie poży­cie mał­żeń­skie oraz odwie­dza­li stu­lat­ków zapo­mnie­li że roz­łą­ka z naj­bliż­szy­mi to coś naj­gor­sze­go co nas może spotkać.

 • Pani Redak­tor, odpo­wiedź na Pani ostat­nie pyta­nie jest jasna i ostateczna.Oficjalnym kan­dy­da­tem PiS na urząd pre­zy­den­ta Ełku jest Andru­kie­wicz. Nawet gdy­by mu się w szo­ku odmie­ni­ło to my miesz­kań­cy nie damy się nabrać. Marze­nie by zostać posłem z listy PiS jest więk­sze niż dobre imię Dobra wspól­ne­go. Z ostat­nich donie­sień wyni­ka że wie­lu człon­ków DW nie zagło­su­je na pana A.

  • Dys­ku­sja nie jest potrzeb­na. Na stro­nie Pana posła Kos­sa­kow­skie­go jest jak byk napi­sa­ne, kan­dy­da­tem PiS na urząd Pre­zy­den­ta Ełku jest Tomasz Andru­kie­wicz, to wszyst­ko wyja­śnia. Nikt nie posą­dza Pana posła o żarty.

 • Dla­cze­go tak żałob­nie jęczy­cie ? W każ­dej wia­do­mo­ści trze­ba zna­leźć pozy­ty­wy. Prze­cież to też jest dobra wia­do­mość. Jeśli wła­dza w Ełku będzie z popar­ciem dobrej zmia­ny 🙂 , to bez pro­ble­mu prze­pro­wa­dzi roz­sze­rze­nie gra­nic mia­sta, Pro­po­nu­ję iść na całość i włą­czyć Nową Wio­skę , z Bara­na­mi i Chru­ście­la­mi, Mro­zy Wiel­kie , Sęd­ki i Prze­kop­kę w uję­ciem wody i oczy­wi­ście Sie­dli­ska , Wity­ny , a może i Ora­cze ? To pięk­na per­spek­ty­wa i trzy­mam kciu­ki za taki wła­śnie wynik wybo­rów. Oczy­wi­ście pod warun­kiem że wój­tem zosta­nie gene­rał Anto­ni z psl, czy inny zwią­za­ny z total­ną opo­zy­cją geniusz. Bodaj­byś żył w cie­ka­wych cza­sach — te sło­wa zaczy­na­ją nabie­rać sen­su 🙂 I nich się wio­ski nie burzą , może­cie tyl­ko na tym zyskać — war­tość zie­mi wzro­śnie kil­ka­krot­nie . Będzie­cie ren­tie­ra­mi patrzą­cy­mi jak na waszym ścier­ni­sku rosną fabry­ki i osie­dla. Ina­czej i tak będzie leżeć odło­giem bo wieś się wylud­nia i nie będzie komu obra­biać ojcowizny.

  • Kom­plet­na poraż­ka któ­rej nie spo­sób wyba­czyć A jest nie zatrzy­ma­nie Ełku Pla­sti­me­tu. Wia­do­mo że dział­ka była tyl­ko nego­cja­cje A kom­pro­mi­tu­ja­ce. Jadąc w kie­run­ku Bia­łe­go­sto­ku za Zdun­ka­mi po lewej stro­nie widzi­my prze­pięk­ny nowo­cze­sny zakład Pla­sti­me­tu już funk­cjo­nu­ją­cy. W Prost­kach wie­dzie­li jak się doga­dać. Podob­nie moż­na doga­dać się z gmi­na co do zie­mi, moż­na ją od gmi­ny kupić jesli gmi­na takie zie­mię. jesz­cze posia­da. Likwi­da­cja gmi­ny spo­wo­do­wa­ła­by ogrom­ne pro­te­sty miesz­kań­ców. Uzdro­wie­niem sytu­acji jest zmia­na władz mia­sta. bo obec­ne już nic nowe­go nie wynio­są. Cie­ka­we też jest praw­dzi­we zadłu­że­nie mia­sta. Koniecz­ny jest nie­za­leż­ny od UM dokład­ny audyt. Ale to już temat dla następców.

   • Nikt Pla­sti­me­tu nie mógł zatrzy­mać .Po pro­stu Ełk jest mia­stem a pla­sti­met otrzy­mał środ­ki z pro­gra­mu wspie­ra­ją­ce­go wieś.To nie Prost­ki umia­ły ulo­ko­wać inwe­sto­ra tyl­ko chłop zaro­bił na sprze­da­ży grun­tów a Prost­ki wła­śnie wypu­ści­ły swo­ją naj­więk­szą fir­me do Szczuczyna.Trza pisać praw­dę a nie dobie­rać plot­ki do swej teorii.

    • Panie K chcie­li Pana wywa­lić i pre­zio pana obro­nił. Wie­my dla­cze­go. Nie zro­bi­li­ście nic nie by zwięk­szyć ilość dobrze płat­nych miejsc pra­cy i teraz pre­zio każe Panu pro­sto­wac wpi­sy inter­nau­tów, jeśli Pan to robi to pro­szę o rze­tel­ność. Mamy takie cza­sy że wszyst­ko moż­na spraw­dzić. Pla­sti­met chciał budo­wać fir­mę w Ełku . Kie­dy zwró­ci­li się do was o sprze­daż zie­mi pod budo­wę w stre­fie zażą­da­li­scie 100 słow­nie sto zł za m2. Wte­dy zna­leź­li zie­mię i w Nie­dzwiedz­kich po 2 zł za m2. Co do inwe­sty­cji w Suwał­kach i danych o zatrud­nie­niu też wpro­wa­dza Pan miesz­kań­ców w błąd Pana noty są tam bar­dzo niskie i pew­nie dostę­pu do dokład­nych danych też pan nie ma. Poli­czy­łem inwe­sty­cje w Suwał­kach w okre­sie ostat­nich 12 lat i inwe­sty­cje w ostat­nich 12 lat w Ełku. Dane są pora­ża­ją­ce dla Ełku, opu­bli­ku­ję je w odpo­wied­nim czasie.

 • A. Cie­szy się że rzą­dzą­cy dostrze­gli spe­ca od zasto­ju inwe­sty­cyj­ne­go w mie­ście. Zna­my już kuli­sy tego kaba­re­tu Miesz­kań­cy Ełku to roz­sąd­ni ludzie i nie dali się oszukać.

  • Ci któ­rzy nadal chcą popie­rać A powin­ni zaj­rzeć na stro­nę. Suwał­ki inwe­sty­cje pla­no­wa­ne. Reali­zo­wa­ne i ukoń­czo­ne. Może wte­dy zro­zu­mie­ją jak A zmar­no­wał dro­go­cen­ne 12 lat i pla­nu­je zmar­no­wać następ­ne 5.Nie dopu­ść­my do tego.

  • Szko­da że pan poseł Kos­sa­kow­ski został pomi­nię­ty to pry­wat­nie porząd­ny facet.Prezio poka­zał mu że pomi­nie go w negocjacjach.Nie spo­dzie­wał się że taka dro­ga tyl­ko mu zaszkodzi.

 • Jeste­śmy mia­stem w któ­rym blo­ko­wa­no. przez wie­le lat start kobiet w wybo­rach pre­zy­denc­kich. Mamy szan­sę to napra­wić w tego­rocz­nych wybo­rach. Liczy­my na popar­cie podzie­la­ją­cych tę opi­nię a w szcze­gól­no­ści pań. Pora by na fote­lu pre­zy­denc­kim usia­dła repre­zen­tant­ka wszyst­kich Ełcza­nek któ­re są pięk­ne mądre i wykształcone.

 • Wygra dotych­cza­so­wy prezydent.Przewodniczący klu­bu rad­nych DW w mie­ście to pro­fe­sjo­na­li­sta ma talent organizacyjny.

  • Talent to ma raczej do pro­mo­wa­nia swo­jej nie­skrom­nej oso­by i robi to bar­dzo sku­tecz­nie przez cały czas odkąd pre­ziu­je. Strach lodów­kę otwo­rzyć bo wszę­dzie go peł­no. Ale masz rację , wygra. Bo oprócz uja­da­czy i mal­kon­ten­tów, nie widać na hory­zon­cie żad­ne­go kon­ku­ren­ta oprócz stan­dar­do­wych klau­nów, star­tu­ją­cych w każ­dych wybo­rach. Widać niko­go inne­go nie kusi taki sto­łek , ani tym bar­dziej kosmicz­nie wyso­kie” wynagrodzenie.

  • Sta­ni­sław nie zro­zu­miał iro­ni ;). To pro­fe­sjo­na­li­sta bez wyż­sze­go wykształ­ce­nia, któ­ry pie­ści róż­ne wyso­kie sta­no­wi­ska — można 🙂

  • Talent to ma Pre­zy­dent Suwałk u któ­re­go w mie­ście bez­ro­bo­cie wyno­si zero. Ślicz­ny zadłu­żył bez umia­ru mia­sto od Unii dostał milio­ny i nasa­dził kwia­tusz­ków to i spe­cja­li­sta. To zro­bi każdy.

  • Obser­wa­tor, idź do lasu i obser­wuj sikor­ki bo na obser­wa­to­ra poli­tycz­ne­go się nie nadajesz.

  • W Ełku nie powstał przez ostanie12 lat żaden duzy zakład pra­cy. Dla porów­na­nia cześć inwe­sty­cji Suwał­kach któ­re powsta­ją, powsta­ły lub powsta­ną w ostat­nich mie­sią­cach. Obwod­ni­ca Suwałk autostradowa12,8 km ukoń­czo­na w 76%,.lotnisko, ogło­szo­no prze­targ, nowy most nad Czar­ną Hań­czą, Hala wido­wi­sko­wo spor­to­wa, Fabry­ka mebli For­te powsta­ją­ca obok nie­daw­no odda­nej do użyt­ku fabry­ki płyt wió­ro­wych. Park han­dlo­wy Mul­ti­shop z mar­ko­wy­mi i fir­ma­mi, Cał­ko­wi­cie nowa uli­ca łączą­ca Utra­tę z uli­cą Spor­to­wą, Ławecz­ka blu­sme­na na uli­cy Chłod­nej. Cał­ko­wi­cie nowa Komen­da Stra­ży pożar­nej, osie­dle Cho­pi­na 10 budyn­ków. Prze­pięk­na 30 kilo­me­tro­wa ścież­ka rowe­ro­wa z Suwałk do Sejn. DODAM ŻE FABRYKA PŁYT I POWSTAJĄCA OBOK FABRYKA MEBLI FORTE ZATRUDNIA 1000 OSÓB słow­nie tysiąc osób. Chwi­lo­wo wystar­czy by miesz­kań­cy nasze­go mia­sta zro­zu­mie­li ile lat zmar­no­wa­no sądząc kwiat­ki i budu­jąc sce­ny bisku­po­wi z miej­skich fun­du­szy. Po pro­stu tyl­ko zazdro­ścić takich wło­da­rzy jak w Suwałkach.

   • Fabry­ka pły­ty For­te zatrud­nia 160 osób słow­nie 160 z tego kil­ka z Ełku.Budująca się Fabry­ka Mebli jesz­cze niko­go nie zatrud­nia ale będzie moc­no zauto­ma­ty­zo­wa­na i będzie potrze­bo­wał ok.300 ludzi.Ale łatwiej jest dosto­so­wać argu­men­ty do swo­jej teorii.
    My budu­je­my dwa mosty,halę wido­wi­sko­wa spor­to­wą mamy od wie­lu lat,nowa komen­da stra­ży Via Bal­ti­ca prze­tar­gi ogłoszone,Rail Bal­ti­ca w trakcie,budowy deweloperów,nowe osie­dla i tak moż­na w kół­ko powta­rzać teżslogany.

    • Na stro­nie suwal­skie inwe­sty­cje pla­no­wa­ne, skoń­czo­ne oraz w trak­cie budo­wy jest napi­sa­ne, funk­cjo­nu­ją­ca już fabry­ka płyt wió­ro­wych oraz fabry­ka mebli pod któ­rą wła­śnie wmu­ro­wa­no kamień węgiel­ny zatrud­ni ą 1000 osób. Wia­do­mo że w począt­ko­wym okre­sie tyle osób nie
     zatrud­nią. Cho­dzi o czas kie­dy osią­gną peł­na moc pro­duk­cyj­na. Tak było napi­sa­ne i tak jest bo ponow­nie spraw­dzi­li­śmy. Nigdy nie dorów­na­my Suwal­kom bo zaprze­pa­sci­li­zmy 12 lat. Kie­dy oni pozy­ski­wa­li inwe­sto­rów my budo­wa­li­śmy z fun­du­szy miej­skich potwor­ną kon­struk­cje Bisku­po­wi. Unia nie doło­ży­ła zło­tów­ki do tego cuda a to wszyst­ko jest dostęp­ne w inter­ne­cie. Uzna­no ją za coś naj­brzyd­sze­go w Pol­sce ten most obok to coś podob­ne­go wystar­czy poczy­tać wpi­sy Ełczan. RAIL BALTICA iVia bal­ti­ca będą budo­wa­ne z fun­du­szy pań­stwo­wych czy­li Kra­jo­wej Dyrek­cji. Nie trze­ba powta­rzac wystar­czy poje­chać do Suwałk i zoba­czyć dziel­ni­ce prze­my­sło­wa. I porów­nać jak zaco­fa­ny inwe­sty­cyj­ne jest Ełk jeśli ktoś w Ełku szczy­ci się stre­fa eko­no­micz­na to niech prze­czy­ta jesz­cze raz peł­ną nazwę strefy.

  • Prze­czy­taj infor­ma­cje poni­żej doty­czą­cą inwe­sty­cji w Suwał­kach i odpo­wiedz sobie po raz dru­gi czy rzą­dzi w Ełku jak piszesz pro­fe­sjo­na­li­sta z talen­tem orga­ni­za­cyj­nym, w jedy­nym się zgo­dzi­my, ma talent w par­ciu na szkło. I TYLKO TYLE.

  • W Ełku.rządzą nie­udacz­ni­cy któ­rzy mamią miesz­kań­ców w mediach ile to oni zro­bi­li. Zapo­mi­na­ją że za to sprzą­ta­nie mia­sta bo to jedy­ne co robią kasu­ja co mie­siac po kil­ka­na­ście tysię­cy. Nam pozo­sta­je dobrze płat­na pra­ca” czy­li 1500 zł na rękę.

 • Ełk iem się zachwy­ca­ją tyl­ko ci któ­rzy oprócz Ełku nie widzie­li nic. Porów­na­nie z kra­jem wyglą­da blado.

  • My miesz­kań­cy patrzy­li­smy jak ogłu­pia­li w nie­bo na kolo­ro­we balo­ny a inni budo­wa­li fabry­ki. Dziś mło­dzi uciekli.

  • Nie pleć. Ełk to wyjąt­ko­wo pięk­nie poło­żo­ne mia­sto . Porów­naj do Gra­je­wa, Łom­ży czy Suwa­li­szek. Pew­nie że są cudow­ne miej­sca na świe­cie , ale nikt nie pisze że Ełk to Wene­cja czy Rzym. Pro­win­cjo­nal­ne , malow­ni­cze mia­stecz­ko. Z pra­cą też nie jest tak tra­gicz­nie , ale trze­ba coś umieć i być aktyw­nym , przed­się­bior­czym. Na eta­cie , czy urzę­dzie to fak­tycz­nie śmiesz­ne gro­sze , ale i gło­wa spo­koj­na i godzi­ny pra­cy nor­mo­wa­ne. Nikt nie pła­ci dobrze za samo pier­dze­nie w sto­łek. fabry­ki ” to też nie enkla­wy raju, a w por­cie czy ceza­rze też nie pła­cą koko­sów za pro­stą fizol­ską robo­tę . Jak nie ma chęt­nych ełczan , to wcho­dzą Ukra­iń­cy czy nawet Gru­zi­ni — do pro­stych robót , ale też i jako kie­row­cy cię­ża­ró­wek czy auto­bu­sów. Kupo­wa­łem beton z ełc­kiej fir­my i przy­je­chał Ukra­iniec. Nie było chęt­nych z Ełku. Taki kraj i takie nasze bogac­two. Spró­buj na zacho­dzie to będziesz miał porów­na­nie ile i za co tam płacą.

   • Sta­siu to sam już nie wie co pisze raz jest za a raz prze­ciw. Sta­ski to faj­ne chło­pa­ki ale Sta­siek B to chorągiewka.

  • a tym razem to sta­ni­sław d eta­to­wy pismak i obroń­ca włodarzy

   • Dodam wło­da­rzy nie­ro­bów. Staś­ka nikt nie słu­cha bo Sta­siu co dzień ma inne zda­nie raz zapo­mniał i przez dwa dni miał to samo zdanie.

  • Kwiat­ki, alej­ki, bisku­pie ołta­rze to nie roz­wój mia­sta to wygląd. Roz­wój to budo­wa zakła­du tak jak w Suwał­kach gdzie pra­cę znaj­dzie 1000 słow­nie :Tysiąc osob.. Skończ­my słu­chać bajek o cudow­nym mie­ście i ślicz­nym włodarzu.

   • a jaka w tym zasłu­ga pre­zia suwałk ? Wiesz jak dłu­go jest u wła­dzy i co robił zanim został pre­zy­den­tem? To nie jest zasłu­ga jed­ne­go czło­wie­ka czy samych miesz­kań­ców i rza­dzą­cej tam kli­ki”. Mają kon­tak­ty na wyso­kim szcze­blu , robi­li nas w konia przez lata o dalej robią ( obo­jęt­nie kto rzą­dzi), a nikt nawet nie pro­te­stu­je. Gowin będąc mini­strem PO sprze­dał Suwał­kom nasze sądy , obni­ża­jąc naszą ran­gę do rejo­nu, a oca­la­jąc sens ist­nie­nia sądu okrę­go­we­go w Suwa­lisz­kach. Czy jakieś lokal­ne media o tym napi­sa­ły ? Ktoś to zauważył ?
    Naj­więk­sze zakła­dy w Suwał­kach powsta­ły na bazie ist­nie­ją­cych , dużych firm powsta­łych decy­zją KC PZPR, o ile wie­cie co ten skrót zna­czy i jakich cza­sów dotyczy.
    Jak powsta­ło woje­wódz­two suwal­skie to ełcza­nie jeź­dzi­li do pra­cy do Suwałk . Codzien­nie .Nie mie­li samo­cho­dów. Jeśli tam powsta­nie taki raj dla pra­cow­ni­ków to sami pra­co­daw­cy przy­ja­dą po pra­cow­ni­ków z Ełku . Już widzę te tłu­my chęt­nych , mło­dych zdol­nych pra­co­wi­tych o któ­rych cią­gle pisze­cie . Gra­je­wia­cy miesz­ka­ją w Ełku , a pra­cu­ją w Gra­je­wie ? Sko­ro to taki luk­sus, to i ełcza­nie też pew­nie jeż­dżą tam do pra­cy. U nas nie ma wiel­kich szans na duże zakła­dy pra­cy bo nie mamy na to miej­sca. Niech wójt budu­je fabry­ki, Anto­ni mógł­by zała­twić w PGZ fabry­kę bro­ni czy łodzi pod­wod­nych , zna się na wszyst­kim , jak pisze­cie to może i na bro­ni , jako były trep ? Co to się oglą­dać na zamknię­te na inwe­sty­cje mia­sto , niech się ruszy gmi­na — tu nie ma ogra­ni­czeń tego rodza­ju , brak tyl­ko wyobraźni.
    Mło­dzi ucie­ka­ją z Ełku bo to zadu­pie i pra­ca na taśmie w fabry­ce ich nie zatrzy­ma, ani tanie miesz­ka­nia. Świat jest otwar­ty (póki co) i takie są tego natu­ral­ne kon­se­kwen­cje. W dupie mają czy będzie w Ełku pra­ca , czy tyl­ko fon­tan­ny i balo­ny, albo burac­kie poka­zy ben­ga­li w środ­ku lata i na sylwka

 • Popie­ram wpis Artu­ra D w 10000% wiec nie będę się powta­rzać Przy­po­mi­na mi się baj­ka Ander­se­na KROL JEST NAGI. Tak jest u nas w Ełku Dobro wspól­ne a w tym Andru­kie­wicz, Urbań­ski, Choj­now­ski wszy­scy rad­ni DOBRA WSPOLNEGO jego kla­kie­rzy powta­rza­ją jak jest pięk­nie i jak Ełk się rozwija
  TO NIE PRAWDA -
  EŁK STOI NAD PRZEPAŚCIĄ
  WŁAŚNIE KRÓL JEST NAGI

  • Jedy­ne co tym panom z UM wyszło to wrę­cza­nia meda­li za dłu­go­let­nie poży­cie małżeńskie.

  • Nie­któ­rzy piszą ślicz­ny więc i ja napi­szę. Panie ślicz­ny zmar­no­wał Pan 12 lat to prze­ra­ża że aż tyle.

  • Kie­dy sły­szę ten skrze­czą­cy głos w mediach wiem na kogo zagło­su­je. Kobie­ty cze­ka­my pora się ujaw­nić. A mel­du­je w mediach nawet o tym że bra­tek się nie przy­jął mimo pod­le­wa­nia mamy tego dość.Byly fał­szy­we wie­sza­ki była sprze­da­na zie­mia dla Mc Donald.bly inne baj­ki do dziś nie zrealizowane.Byloby miło gdy­by ten skrze­czą­cy głos oznajmił.W Ełku powsta­je zakład gdzie dobrze płat­ną pra­cę znaj­dzie 500 osób.Niestety 12 lat zmarnowane.

   • A kto by tam pracował,skąd 500 ludzi chęt­nych do pra­cy już kil­ka­na­ście firm zamie­ści­ło ogło­sze­nia o nabo­rze do pra­cy w Ełku i nie mogą zna­leźć niko­go .A w nie­któ­rych fir­mach już pra­cu­ją cudzoziemcy.
    A mc Donald będzie i nowa gale­ria też.

 • Gigan­tycz­ne Demo­kra­cje świa­ta takie jak np USA funk­cjo­nu­ją od lat spraw­nie na dwu­ka­den­cyj­no­sci. Gdy­by to było złe pew­nie by zmie­nio­no. Zapo­bie­ga to mię­dzy inny­mi korup­cji, kole­sio­stwu i two­rze­niu ukła­dów. Wie­lo­let­nie rzą­dze­nie to rów­nież znu­rze­nie znu­dze­nie i brak pomy­słów. Nikt się nie cze­pia Pana pre­zy­den­ta ale jego aż dwu­na­sto­let­nia wła­dza to balo­ni­ki, raba­ty set­ki innych zaba­wek któ­re są waż­ne ale wte­dy kie­dy zapew­ni­my miesz­kań­com odpo­wied­ni poziom życia. Set­ki a może nawet tysią­ce mło­dych super fachow­ców wyje­cha­ło i po co oni tu mają wró­cić, by iść na zasi­łek. Sły­chać gło­sy, kto chce ten pra­cę znaj­dzie to praw­da ale za ile. Mamy przy­kład wspa­nia­łe­go fachow­ca któ­ry zli­kwi­do­wał fir­mę budow­la­ną i wyje­chał do Nie­miec gdzie zatrud­nia obec­nie kil­ku­na­stu pra­cow­ni­ków w tym 7 z Ełku bo nie mógł znieść corocz­ne­go pod­no­sze­nia podat­ków bo potrze­ba na kon­cert np Dody. Dru­gi powód to brak wykształ­co­nych kadr np gla­zur­ni­ków bo zarad­niej­si ucie­kli z Elku. Potrzeb­na w UM oso­ba któ­ra od pierw­sze­go dnia zaj­mie się tym pro­ble­mem. Ma odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje. Zna pra­wo unij­ne i zaj­mie się spro­wa­dze­niem poważ­nych inwe­sto­rów. Żeby zoba­czyć że to moż­li­we wystar­czy zaj­rzeć jak robią to zarad­ni sąsie­dzi wejść na stro­nę Iwe­sty­cje Suwałk. Ist­nie­ją­ce. Powsta­ją­ce i zapla­no­wa­ne jest cze­go zazdrościć.

  • Przy­po­mi­na­my, w ostat­nich wybo­rach samo­rzą­do­wych wzię­ło udział 33 %upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia. Na pre­zia gło­so­wa­ło 70% bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu. Łatwo wyli­czyć że to garst­ka. Jeśli pój­dą do wybo­rów ci któ­rzy zagło­so­wa­li prze­ciw i ci któ­rzy nie poszli do urn bo nie chcie­li gło­so­wać na pre­zia wynik to podzię­ko­wa­nie” za zmar­no­wa­ne 12 lat. Gdy­by odpo­wied­nio zarad­ne wła­dze rzą­dzi­ły przez ostanie12 lat bez­ro­bo­cie było­by zero­we tak jak w Suwałkach.

 • chęt­nie zagło­su­ję na Dzie­nie­sie­wi­cza, jeśli wystar­tu­je. to żaden pozer i nie wcho­dzi w ukła­dy z dewe­lo­pe­ra­mi, któ­rzy sta­wia­ją molo­chy, gdzie im się podo­ba. wyda­je mi się, że Cze­puł­kow­ski też był­by niezły…

  • Jest w kla­kier­skiej radzie i w więk­szo­śći gło­su­je tak jak oni.

  • Gdzie jest zatrud­nio­ny i przez kogo Pan tury­sta wędrowiec?Dlatego jest kla­kie­rem i musi gło­so­wać tak jak kla­kier­ska rada. Pan ślicz­ny . tak uza­leż­nił wie­le osób. Dam Ci coś a ty będziesz posłuszny.

  • Dla ewen­tu­al­ne­go zwy­cięz­cy w wybo­rach zada­nie, audyt zadłu­że­nia mia­sta i kuli­sy powo­ła­nia dyrek­to­ra TP. Już sły­chać że będzie ciekawie.

  • dostał ochłap i sie­dzi cicho widzia­łem na jed­nym spo­tka­niu i zawio­dłem się —  był Andru­kie­wicz Urbań­ski któ­ry pocił się i nie mógł sobie pora­dzić z adwer­sa­rza­mi — i on Dzie­ni­sie­wicz sie­dział jak mysz nie ode­zwał się a jesz­cze spusz­czą z posa­dy i co

   • Edziu popie­ram wpis i dodam by zain­te­re­so­wa­ni zaj­rze­li i poczy­ta­li gdzie pra­cu­ją rad­ni opo­zy­cji i ich rodzi­ny. Oczy­wi­ście to nie grzech ale bar­dzo cie­ka­we. Nigdy taki rad­ny nie będzie bez­stron­ny. To cwa­niac­ki wybieg pew­ne­go Pana.

   • A gdzie to cięż­ko pra­cu­je pani, Pana D. Może Pan D napi­sze dokład­nie gdzie jest zatrud­nio­na. Bo gdzie pan D pra­cu­je to wiemy.

 • To wma­wia­nie miesz­kań­com że Andru­kie­wicz takch cudów doko­nał w Elku to jakiś żart. Dziś po wej­ściu do Unii tak wyglą­da co dru­gie pol­skie mia­sto. Wystar­czy poje­chać do sąsia­dów w Suwał­kach. Dziel­ni­ca prze­my­sło­wa i zero­we bez­ro­bo­cie. Kolej­ni inwe­sto­rzy w kolej­ce. Wspa­nia­łe roz­wią­za­nia komu­ni­ka­cyj­ne, pięk­na obwod­ni­ca na ukoń­cze­niu. Posy­pa­ły się milio­ny i oni wie­dzą co ludziom waż­niej­sze psu­ją­ca. się fon­tan­na czy miej­sca pracy.

  • Niech będzie prze­klę­ty dzień w któ­rym Andru­kie­wicz roz­po­czął sadzić brat­ki w naszym mie­ście. Wła­śnie zwol­nio­no mnie z pracy.

  • Pro­ble­mem jest to że głów­ny wło­darz uwie­rzył po 12 latach“rządzenia“że jest nie zastą­pio­ny. Panie wło­da­rzu Pan się już tym rzą­dze­niem. znu­dził. Udo­wod­ni­my Panu że będzie lepiej bez Pana.

  • W Urzę­dzie tak jak w Gmi­nie poło­wa pra­cow­ni­ków leczy się u psychiatry.

 • To pis zyska na popar­ciu Andru­kie­wi­cza bo będzie mógł się pochwa­lić że nasz” wygrał. Same­mu Pre­zio­wi to zbęd­ne i tak ma wygra­ną w kie­sze­ni — nie ma z kim prze­grać. Egzo­tycz­ni kontr­kan­dy­da­ci nada­ją się do kaba­re­tu  — i to jest głów­na przy­czy­na suk­ce­su DW . Pisio­ry dobrze to wie­dzą i zamiast sro­mot­nie prze­grać , przy­łą­czy­li się do wygra­ne­go czy się to komu spodo­ba czy nie. Pozo­sta­łe par­tie aby to zni­we­lo­wać powin­ny też udzie­lić popar­cia — bo i tak nie mają kan­dy­da­ta o porów­ny­wal­nych szan­sach. Tak dla jaj , aby ośmie­szyć popar­cie rzą­dzą­cych”. Tyle że poli­ty­cy nie mają poczu­cia humo­ru 🙁 i nie będzie weso­ło , tyl­ko sztyw­niac­ko jak zwykle.

   • pis nic nie zyska , ale zano­tu­je sta­ty­stycz­ny suk­ces popie­ra­ne­go kan­dy­da­ta. No i już zro­bił psi­ku­sa kon­ku­ren­cji :)))) Myśla­łem że to sami sztyw­nia­cy, ale żar­to­wać też cza­sem umie­ją :))))))))))))))))) Bra­wo poseł Kos­sa­kow­ski !!!!!! 🙂 Pani Redak­tor aż zgrzy­ta zębami !

    • zaczy­nij ste­fan­ku czy­tac tekst ze zro­zu­mie­niem a nie na swo­ją modłe ..pew­nie urzadniczą

     • wio­ska niech się nie wci­na w miej­skie spra­wy. Mało macie swo­ich pro­ble­mów ? Kro­wy wydo­jo­ne ? Obor­nik wywa­lo­ny ? Nie ? To do roboty !
      Ełk jest za mały tery­to­rial­nie żeby się roz­wi­jać na mia­rę ambi­cji i potrzeb miesz­kań­ców. Tej ska­li mia­sta powin­ny być połą­czo­ne z gmi­ną. Wyjąt­kiem Suwał­ki, ale tam jesz­cze za głę­bo­kiej komu­ny włą­czy­li oko­licz­ne wio­ski do swo­ich gra­nic i teraz spi­ja­ją z tego śmie­tan­kę. Mądry Polak po szko­dzie , bo naszym ówcze­snym wła­dzom nie przy­szło to do gło­wy . Teraz żad­ne roz­sze­rze­nie nie jest moż­li­we i tak się będzie­my dusić we smro­dli­wym sosie. Współ­czuć tyl­ko temu kto wygra bo baty dosta­nie zawsze , kto by to nie był i co by nie zro­bić , albo nie robił nic. Taka fucha .

     • Sta­siek ty taki naro­wi­sty jak wałach nasze­go soł­ty­sa odwal sie“mieszczuchu“od miesz­kań­ców wsi nie dora­stasz im do pięt.

     • pil­nuj swo­jej kupy obor­ni­ka , a mia­sto zostaw mądrzej­szym . Gumo­fil­ce zdejm, pię­ty oskrob bo nie­dzie­la 🙂 Umyj się , uczesz i wte­dy jedź zobacz jak mia­sto wygląda.

     • Miruś prze­stań, poczy­taj wyni­ki gło­so­wań na Mam pra­wo wie­dzieć. Nie masz czym się chwa­lic. Napisz wybor­com dokład­nie gdzie pra­cu­jesz i pod kogo pod­le­gasz. Nikt Cię o nic nie posą­dza. Wybor­cy są ciekawi.

     • Mire­czek dobrze że Ty że zro­zu­mie­niem pod­no­sisz łapkę.Mamy to na piśmie.

  • Panie Sta­siu B. Komo­row­ski na 3 mie­sią­ce przed wybo­ra­mi miał 78 %popar­cia. Potem Duda go zmiótł. Liczy się kam­pa­nia i wytłu­ma­cze­nie ludziom że gło­so­wa­nie na A to bez­sens. Oprócz tego że posprzą­tał mia­sto nie zro­bił nic. Nie ścią­gnął ani jed­ne­go poważ­ne­go inwe­sto­ra. Kto mógł to uciekł z tego mia­sta, Już raba­ta­mi i kwiat­ka­mi nie da się dłu­żej oszu­ki­wać. Miesz­kań­ców. Jest kil­ka odpo­wied­nich osób, pro­blem czy weszłyb y w kam­pa­nię wybor­cza któ­ra już na parę mie­sie­cy przed wybo­ra­mi przy­po­mi­na bagno. Np otrzy­mał popar­cie ale się nie cie­szy. Otrzy­ma­łem popar­cie ale nic o tym nie wie­dzia­łem. Zarząd DW ogła­sza że nic o popar­ciu PiS nie wie. Kaba­re­tu w wyko­na­niu A ciąg dalszy.

   • To gdzie się te dudy cho­wa­ją i na co cze­ka­ją ? Dla­cze­go nie zna ich i nie poparł ulu­bio­ny tu Kos­sa­kow­ski i pis , sko­ro jest ich nawet kil­ku ? gdzie moż­na ich poznać i posłu­chać ? W kon­spi­ra­cji sie­dzą ? Anto­ni się nie roze­rwie : albo gmi­na , albo mia­sto :)))))) Żaden poprzed­ni pre­zy­dent nie spro­wa­dził istot­nych inwe­sto­rów do Ełku, nie mamy siły prze­bi­cia , ale nie mamy też cze­go im zaofe­ro­wać. Nawet terenów.
    Jesz­cze chwi­la i zwi­ną się zakła­dy mię­sne , asf je wykań­cza , a żont” i duda nie jest w sta­nie pod­jąć żad­nych sen­sow­nych dzia­łań. Sor­ry , no pogo­ni­li jed­nak mini­stra , więc coś robią. Tak więc oby nie było gorzej bo lepiej nie będzie , a wspar­cie unii wyschnie , zosta­ną do spła­ce­nia dłu­gi i kosz­ty utrzy­ma­nia nie­do­cho­do­wych inwe­sty­cji. Tego nie zmie­ni żaden duda , choć­by pękł.

    • Prze­cież jesz­cze nie ma kam­pa­nii wybor­czej. Pew­nie oglo­szą to w odpo­wied­nim cza­sie zgod­nie z usta­wą. Pan’ jak mówią w UM ślicz­ny bar­dzo zasko­czo­ny” oznaj­mił o popar­ciu pis i dodał jeśli wystar­tu­je w wybo­rach choć wszy­scy wie­my że tak bedzie.Wie dokład­nie że miał­by pro­blem ze zna­le­zie­niem pracy.

 • Panie Dobkow­ski teraz ruch nale­ży do Pana. Mon­to­wa­nie wiel­kie­go poro­zu­mie­nia oczy­wi­ście bez PIS i DW. Takiej szan­sy na odzy­ska­nie mia­sta nie mie­li­ście nigdy. Nie pomo­że Panu A popar­cie kościo­ła za dużo było skan­da­li z Kościo­łem zwią­za­nych. Popar­cie PiS prze­ra­zi­ło wyborców.

 • Dys­ku­syj­na jest rola cen­trum pisow­skie­go we wspar­ciu kościo­ła czy­taj Cari­tas w Elku. Kie­dy odby­wa­ła się ich impre­za Eck jak rakie­ta prze­le­ciał pre­mier w kie­run­ku Bia­łe­go­sto­ku. Był zapo­wia­da­ny w Eck. Zaraz potem zosta­li wezwa­ni do Bia­łe­go­sto­ku mini­stro­wie. Czy ktoś o zdro­wych zmy­słach wyobra­ża sobie obec­ność na sce­nie pre­mie­ra z ojcem dyrek­to­rem Cari­tas po afe­rze nagło­śnio­nej przez Stonogę?

 • Pan A przed każ­dy­mi wybo­ra­mi ma nową part­ner­kę żeby cza­sem ktoś nie pomy­ślał.….….. Po co ten cyrk i tak.….….…

 • Pani Redak­tor sza­cu­nek za pro­fe­sjo­nal­ny arty­kuł. . Jed­no chce spro­sto­wac cze­go nad­uży­wa też boha­ter”. Popar­cie w wybo­rach osią­gnął owszem70%. ale bio­rą­cych udział w gło­so­wa­niu W wybo­rach ostat­nich wzię­ło udział ponad 30% łatwo więc obli­czyć jaka część miesz­kań­ców go popar­ła. Bez­dy­sku­syj­ne jest zycię­stwo ale ponad 60 %pozo­sta­ło w domach gdy­by popie­ra­li Andru­kie­wi­cza poszli­by. do urn. Wiek­szośc myl­nie rozu­mo­wa­ła, nie idę bo i tak to nic nie zmie­ni Popar­cie było więc mini­mal­ne ale to pra­wo demo­kra­cji. Mam nadzie­ję że w koń­cu Ełcza­nie zmo­bi­li­zu­ją się i sta­wią się przy urna­chi wybio­rą kogoś z nowy­mi pomy­sła­mi prę­zne­go potra­fią­ce­go. zapew­nić mło­dym dobrze płat­ną pra­cę. By nie musie­li jak teraz ucie­kać z mia­sta. Andru­kie­wicz cie­szy się że W Elku przy­by­wa miesz­kań­ców. Zapo­mi­na bar­dzo zmę­czo­ny i znu­dzo­ny dłu­go­let­nią wła­dzą dodać że to Gra­je­wia­nie wyku­pu­ją u nas tań­sze niż u nich miesz­ka­nia a dp pra­cy i tak jadą do Gra­je­wa gdzie prak­tycz­nie nie ma bez­ro­bo­cia. Pan poseł Kos­sa­kow­ski prze­klnie dzień w któ­rym udzie­lił tego poparcia.

  • Pan poseł Kos­sa­kow­ski praw­do­po­dob­nie nie miał nic do gada­nia w spra­wie udzie­le­nia popar­cia. Zde­cy­do­wa­ła CENTRALA. Podob­nie było w nie­da­le­kiej Łom­ży. Jur­giel i struk­tu­ry woje­wódz­kie PIS udzie­li­ły popar­cia urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi. Tym­cza­sem CENTRALA udzie­li­ła ofi­cjal­ne­go popar­cia byłej wice­pre­zy­dent, zwol­nio­nej kil­ka mie­się­cy temu przez obec­ne­go wło­da­rza Łom­ży. Pani z popar­ciem CENTRALI jest koja­rzo­na z pew­ną regio­nal­ną roz­gło­śnią, któ­rą napraw­dę trud­no odróż­nić od Radia Mary­ja. Wczo­raj cały rząd wziął udział w piel­grzym­ce Radia Mary­ja. Mówi Wam to coś? Jarek K dobrze kom­bi­nu­je. Ambo­ny wybor­cze cze­ka­ją na sło­wo START…