Strona główna » Poza prawem » Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca
Poza prawem

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zginął kierowca

40-latek kierujący dostawczym renault nie zatrzymał się przed znakiem STOP i wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z pociągiem. W wyniku zderzenia zginął kierowca auta. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Do zda­rze­nia doszło w śro­dę oko­ło godzi­ny 19:00 w miej­sco­wo­ści Bajtkowo.

Ze wstęp­nych usta­leń poli­cjan­tów wyni­ka, że 40-let­ni kie­ru­ją­cy samo­cho­dem Renault Master na ozna­ko­wa­nym prze­jeź­dzie kole­jo­wym nie zasto­so­wał się do zna­ku STOP. W wyni­ku tego ude­rzył w bok prze­jeż­dża­ją­ce­go szy­no­bu­su rela­cji Olsztyn-Ełk. 

Aby wydo­być poszko­do­wa­ne­go kie­row­cę,  stra­ża­cy musie­li użyć spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu. Męż­czy­zna był zaklesz­czo­ny w samochodzie.

Nie­ste­ty, męż­czy­zna nie prze­żył tego zda­rze­nia.  Wia­do­mo też, że jechał sam. Decy­zją pro­ku­ra­to­ra cia­ło zosta­ło zabez­pie­czo­ne do sek­cji. Obsłu­ga i pasa­że­ro­wie pocią­gu nie dozna­li obrażeń.

Teraz pod nad­zo­rem pro­ku­ra­tu­ry będą wyja­śnia­ne szcze­gó­ły tego zdarzenia.

 KPP EŁK