Strona główna » Polityka » Troje kandydatów na senatora w naszym okręgu
Polityka

Troje kandydatów na senatora w naszym okręgu

Mał­go­rza­ta Kopicz­ko, Jolan­ta Pio­trow­ska i Sta­ni­sław Toł­wiń­ski – to trój­ka kan­dy­da­tów, któ­rzy będą ubie­gać się o man­dat sena­to­ra w naszym okrę­gu wyborczym.

O ile ełczan­ki, Mał­go­rza­ty Kopicz­ko nie trze­ba miesz­kań­com Ełku przed­sta­wiać, tak pozo­sta­ła dwój­ka kan­dy­da­tów może być naszej lokal­nej spo­łecz­no­ści mała znana.

Jolan­ta Pio­trow­ska – pol­ska dzien­ni­kar­ka, samo­rzą­do­wiec, w latach 2002 ‑2014 była bur­mi­strzem Giżyc­ka. W 2001 wstą­pi­ła do Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej – peł­ni­ła funk­cję prze­wod­ni­czą­cej PO w powie­cie giżyc­kim. Z ramie­nia tej par­tii bez­sku­tecz­nie kan­dy­do­wa­ła do Sej­mu w 2001, 2007, 2011 i 2015. W dru­giej turze wybo­rów w 2002 zosta­ła wybra­na na urząd bur­mi­strza Giżyc­ka z ramie­nia komi­te­tu Razem. W 2006 i 2010 uzy­ski­wa­ła reelek­cję, star­tu­jąc z ramie­nia komi­te­tu Razem Giżyc­ko. W 2010 uzy­ska­ła man­dat rad­nej sej­mi­ku, któ­re­go nie obję­ła w związ­ku z nie­po­łą­czal­no­ścią (sic) funk­cją bur­mi­strza. W 2014 nie zosta­ła wybra­na na kolej­ną kaden­cję (prze­gra­ła wybo­ry w II turze). Nie zosta­ła tak­że wybra­na do sej­mi­ku war­miń­sko-mazur­skie­go, star­tu­jąc z listy PO. Man­dat rad­nej woje­wódz­twa zdo­by­ła nato­miast w wyni­ku kolej­nych wybo­rów w 2018.
W 2015 zosta­ła pre­ze­sem Fun­da­cji Ochro­ny Wiel­kich Jezior Mazur­skich. Funk­cję tę peł­ni­ła przez trzy lata. W grud­niu 2018 zosta­ła powo­ła­na na człon­ka zarzą­du woje­wódz­twa. Star­tu­je z KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI.

Sta­ni­sław Toł­wiń­ski — miesz­ka­niec Giżyc­ka, wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go pod Kętrzy­nem, zało­ży­ciel i spon­sor dzia­łal­no­ści Aero­klu­bu Kra­iny Jezior. Zało­ży­ciel i pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Mili­ta­ry Park, w któ­rej reali­zu­je wie­le zadań słu­żą­cych dzia­ła­niom patriotyczno-obronnym.
W 2015 roku kan­dy­do­wał do sena­tu z nie­za­leż­ne­go komi­te­tu, z popar­ciem PSL i innych ugru­po­wań poli­tycz­nych, bez powo­dze­nia. Teraz star­tu­je z Komi­te­tu Wybor­cze­go Wybor­ców Poro­zu­mie­nie dla Mazur”.

Okręg nr 87 (sena­tor­ski), swo­im zasię­giem obej­mu­je obsza­ry powia­tów: ełc­ki, giżyc­ki, goł­dap­ski, kętrzyń­ski, mrą­gow­ski, olec­ki, piski, węgorzewski.

37 komentarzy

napisz komentarz
 • Tyl­ko nie Kopicz­ko. Ma wybor­ców głę­bo­ko w d.…., co udo­wod­ni­ła na spo­tka­niu z nauczycielami.

 • Chce­cie aby kopicz­ko nie weszła do sena­tu gło­suj­cie na Pio­trow­ską kopicz­ko nie zro­bi­ła nic jako sena­tor kopicz­ko to spa­do­chro­niarz żaden pisowiec

  • Potwier­dzam i dodam Kopicz­ka to prze­chrzta. Wysła­li­śmy wszę­dzie w regio­nie infor­ma­cje o jej wypo­wie­dzi do nauczy­cie­li. Fil­mik dostęp­ny w sieci.

 • Bez­czel­ność nie ma gra­nic na Bane­rach pani Kopicz­ko jest napi­sa­ne. ZAWSZE BLISKO LUDZI” Wypa­da przy­po­mnieć wybor­com że na spo­tka­niu z nauczy­cie­la­mi pani Kopicz­ko powie­dzia­ła.” Nie muszę się przed nikim tłu­ma­czyć” Pani Kopicz­ko przed nami nie musi się tlu­ma­czyc a my nie musi­my na Panią Kopicz­ko gło­so­wać. NASZE POSTANOWIENIE po tym spo­tka­niu :wzy­wa­myw­szyst­kich nauczy­cie­li i popie­ra­ją­cych nauczy­cie­li miesz­kań­ców by nie gło­so­wa­li na Panią Kopiczko.
  .

  • Pre­zes nad Pre­ze­sa­mi też jest ludziem. Zatem hasło z bane­ra gene­ral­nie słuszne 😉

 • Prze­czy­ta­łem na Goł­dap­skim por­ta­lu pro­test miesz­kań­ca Goł­da­pi. Cho­dzi o powie­sze­nie w Par­ku na drze­wach w cen­trum Goł­da­pi Bane­ra pani Kopicz­ko. U pisio­rów to nor­ma znisz­czy­li pusz­czę teraz zabie­ra­ją się za pię­ka­ny park w Gołdapi.

 • Ja, moją rodzi­na i zna­jo­mi nigdy na Kopicz­ko gło­su nie odda­my, ta oso­ba prze­cież, przez okres kaden­cji nic nie zro­bi­ła, a jeże­li mylę się to niech Kopicz­ko, tu na tym forum, niech napi­sze o swo­ich doko­na­niach, jako senator.

 • Goł­dap i Giżyc­ko nie Gło­su­ja na Panią Sena­tor K. Zna­my jej wypo­wiedź do nauczy­cie­li. Dodat­ko­wo powie­si­ła swój baner na drze­wach w Par­ku w Goł­da­pi. To wyjąt­ko­wa bez­czel­ność. Oczy­wi­ście zaraz powie że to ona nie wieszala.

 • W Ełku nikt nie gło­su­je. Na Jakie­gos Toł­win­skie­go, Kap­ke czy Wypi­ja i Cichonia.conto za spa­do­chro­no­we towa­rzy­stwo. Wypij to jakiś przechrzta.

 • Opła­ca­nie i utrzy­my­wa­nie sena­tu to total­ne topie­nie pie­nię­dzy w błoto .

 • W Ełku praw­dzi­wi Elcza­nie nie zagło­su­ją na Toł­win­skie­go i na Kopiczko.

  • Kan­dy­dat­ka do Sej­mu okręg nr 35 Olsz­tyn Zdzi­sła­wa Toło­wiń­ska z list PiS miej­sce 14. Czyż­by zbież­ność nazwisk??

   • Chy­ba nie. Byłam na spo­tka­niu w Bar­cze­wie, przy­pad­kiem. Bo bar­dzo się od pana Toł­wiń­skie­go odci­na­ła. Cie­ka­we czemu?

  • Być może. Tyl­ko po co? sko­ro ja sam w powie­cie kętrzyń­skim zebra­łem 1730 pod­pi­sów. To chy­ba z pozo­sta­łych powia­tów coś tam do tych wyma­ga­nych 2 tys. nazbie­ra­li sami jego ludzie, co?

 • Oczy­wi­ście gło­su­je­my na Panią Pio­trow­ską. Już nawet nie napi­sze co pani K mogła­by robić. Popie­ra­ją­cych Panią Anię pro­si­my o gło­sy na Panią Pio­trow­ską do Sena­tu bo wiem że w Giżyc­ku zagło­su­je wie­le osób na Panią Anię a nie na jakichś spa­do­chro­nia­rzy jak Pap­ke czy Cichoń. Gło­so­wa­nie na pisio­rów nie wcho­dzi w Rachu­bę to oczywiste.

 • Odno­śnie komen­ta­rza Janu­sza: w peł­ni zga­dzam się, że cho­dzi tyl­ko o to, aże­by Toł­wiń­ski ode­brał gło­sy, szcze­gól­nie miesz­kań­ców Giżyc­ka dla oso­by, któ­ra będzie fak­tycz­nie repre­zen­to­wa­ła inte­re­sy wybor­ców i dba­ła o roz­wój regio­nu, a więc Pani Jolan­ty Pio­trow­skiej, któ­ra dosłow­nie bije na gło­wę” pod wzglę­dem inte­lek­tu, kom­pe­ten­cji i wie­dzy Kopicz­ko­wa, któ­ra oprócz sztucz­ne­go uśmie­chu i pustych obiet­nic”, w moim odczu­ciu, nic wię­cej sobą nie reprezentuje.

  • A może pani Pio­trow­ska przez te czte­ry lat­ka mogła­by poka­zać co fak­tycz­nie może zro­bić dla regio­nu? Potem wystar­tu­je z pięk­nym dorob­kiem swo­ich osią­gnięć, bo prze­cie jest w Zarzą­dzie Sej­mi­ku, może dużo. A tu nagle robi ludzi w … coś tam i idzie na cie­płą posad­kę do Sena­tu, gdzie nie­wie­le będzie mogła, bo tak jest w Sena­cie. A obie­cy­wa­ła przed rokiem dużo. I co?

  • Cyt. : ” dla oso­by, któ­ra będzie fak­tycz­nie repre­zen­to­wa­ła inte­re­sy wybor­ców i dba­ła o roz­wój regio­nu” . To cze­mu nie chce dalej dbać o ten roz­wój tu, gdzie jest człon­kiem Zarzą­du Sej­mi­ku Woje­wódz­kie­go i ma ogrom­ne moż­li­wo­ści decy­zyj­ne, tyl­ko ucie­ka do Sena­tu, któ­ry moż­li­wo­ści decy­zyj­nych nie ma żad­nych? Ludzie!!! Nie rozu­mie­cie? Kobie­ta idzie po więk­szą kasę.

 • Tol­win­ski nie wej­dzie do Sena­tu jak poprzed­nio zabie­rze gło­sy i pomo­że pisio­rom by weszła ta co nie musi się tlu­ma­czyc przed wybor­ca­mi.. Pani Pio­trow­ska w jed­nym palusz­ki Ma wię­cej wie­dzy niż Kopicz­ko­wa w całej swo­jej napo­ma­do­wa­nej i nacia­gnie­tej kom­pu­te­ro­wo gło­wie. Była Bur­mi­strzem Giżyc­ka i gaze­ta opi­sa­ła jej doświad­cze­nie. Tol­win­ski sam nie pisior robi dobra robo­tę pisio­rom.. Zasły­nął jedy­nie tym ze lubi samo­lo­ty. Zoba­czy­my czy wybor­cy doce­nia­ją wie­dzę i doświad­cze­nie czy przy­wie­zie­nie Pana Kar­czew­skie­go któ­ry przy­się­ga że już nigdy pogrom pusz­czy nie będzie. Tysią­ce hek­ta­rów naj­cen­niej­sze­go nasze­go dobra zosta­ło wycię­te. Ape­lu­je do wybor­ców PO i pozo­sta­łych by poszli na wybo­ry i zaglo­so­wa­li na Panią Piotrowską.

  • Moim zda­niem Pio­trow­ska ma dobre miej­sce w Zarzą­dzie Sej­mi­ku, dobrą kasę, nie powin­na się pchać do Sena­tu. Naj­nor­mal­niej zdra­dza wyborców.

 • Pan Toł­wiń­ski ma mój głos, tak jak i przy poprzed­nich wybo­rach zresz­tą. Dość PO-PiS-ów!

  • Moje­go gło­su Tol­win­ski nie ma. Niczym się u nas w Giżyc­ku nie zaslu­żył. Na lot­ni­czym poka­zie zara­bia­ją gigan­tycz­ną kasę. Star­tu­je i nie wie po co szans żadnych.

   • co ty ple­ciesz. Impre­za jest non­pro­fit. Zapła­ci­łeś bilet? A poka­zy cał­kiem faj­ne. Facet wkła­da w to tak­że swo­ją forsę.

  • Toł­wiń­ski robi to chy­ba spe­cjal­nie. Kto choć tro­chę inte­re­su­je się wybo­ra­mi, ten wie, że ten pan jest tyl­ko po to by uszczk­nąć gło­sów kan­dy­dat­ce CAŁEJ opo­zy­cji, czym przy­czy­ni się do suk­ce­su PANI, któ­ra tłu­ma­czyć się nie będzie niko­mu. Bez­sens i tyle. Gło­su­ję na Pio­trow­ską i wie­rzę, że inni zro­bią podob­nie. Gaze­ta mogła przy­to­czyć suk­ce­sy obec­nej pani sena­tor — chęt­nie bym o nich przeczytał.

   • Baju baju, Zatro­ska­ny. Gło­suj jak chcesz ale bajd nie opo­wia­daj. Ja wiem co Toł­wiń­ski jest wart. Ma mój głos.

OSTATNIE