Strona główna » Kultura » Trwa nabór na zajęcia teatralne dla osób w wieku 14+
Kultura

Trwa nabór na zajęcia teatralne dla osób w wieku 14+

http://eck.elk.pl/

Impro, czy­li teatr impro­wi­zo­wa­ny, to for­ma teatru, w któ­rym akto­rzy gra­ją bez sce­na­riu­sza, spon­ta­nicz­nie. Impro otwie­ra umysł, uczy być tu i teraz, budu­je pew­ność sie­bie i otwar­tość na innych, wspo­ma­ga współ­pra­cę w gru­pie. Przy­da­je się w teatrze, ale przede wszyst­kim przy­da­je się w ŻYCIU. Impro to wol­ność i radość.

W pro­gra­mie zajęć znaj­dą się ćwi­cze­nia inte­gru­ją­ce gru­pę, roz­wi­ja­ją­ce wyobraź­nię, gry i zaba­wy teatral­ne, tech­ni­ki wal­ki z tre­mą, ćwi­cze­nia ze świa­do­mo­ści cia­ła, ele­men­tar­ne zada­nia aktor­skie, pod­sta­wy pantomimy.

Pierw­sze spo­tka­nie – 14 listo­pa­da (śro­da), godz. 19:00 – 21:00
Miej­sce: Szko­ła Arty­stycz­na, ul. Armii Kra­jo­wej 21, sala 30
Odpłat­ność: pierw­szy mie­siąc bez opłat, póź­niej 30 zł/m‑c

Pro­wa­dzą­cy:
Wik­tor Mali­now­ski – twór­ca Teatru Deli­ka­tes, autor spek­ta­kli, słu­cho­wisk, hap­pe­nin­gów. Zaczy­nał w teatrach ulicz­nych, pla­stycz­nych, alter­na­tyw­nych. Oto co mówi o sobie: Inte­re­su­ją mnie róż­ne for­my wypo­wie­dzi teatral­nej, od pan­to­mi­my po żywe sło­wo. Ogra­ni­cza­jąc się tyl­ko do jed­nej for­mie wypo­wie­dzi arty­stycz­nej, ogra­ni­czam sobie moż­li­wość dotar­cia do widza z tym, co dla nie­go waż­ne. Teatr jest roz­ryw­ką i temu ma słu­żyć, ale rów­nież jego obo­wiąz­kiem jest mówić o spra­wach waż­nych. Teatr ma ode­rwać widza od spraw codzien­nych poprzez śmiech, kon­tem­pla­cję, może nawet spro­wo­ko­wać do prze­war­to­ścio­wań, zazna­nia katharsis”.

Zapi­sy: Sekre­ta­riat ECK – 87 621 80 00, sekretariat@eck.elk.pl
Licz­ba miejsc ograniczona!

OSTATNIE