Strona główna » Lokalne » Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe
Lokalne

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe

Do 30 grud­nia w Urzę­dzie Mia­sta Ełku moż­na skła­dać wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­diów za szcze­gól­ne osią­gnię­cia spor­to­we na I pół­ro­cze 2022 r.

Sty­pen­dium spor­to­we otrzy­mu­ją zawod­ni­cy i zawod­nicz­ki, któ­rzy osią­ga­ją bar­dzo wyso­kie wyni­ki w swo­ich dys­cy­pli­nach spor­to­wych w zawo­dach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Sty­pen­dium jest for­mą wspar­cia dal­sze­go roz­wo­ju i jed­no­cze­śnie for­mą uzna­nia dla cięż­kiej pra­cy, deter­mi­na­cji oraz repre­zen­to­wa­ne­go poziomu.

Sty­pen­dium może otrzy­mać rów­nież tre­ner za zaan­ga­żo­wa­nie lub za wyso­kie wyni­ki zawodników.

Inny­mi for­ma­mi wspar­cia są nagro­dy i wyróżnienia

Wnio­ski na nagro­dy i wyróż­nie­nia moż­na skła­dać przez cały rok.

Nagro­da jest wyra­zem uznania:

  • dla zawod­ni­ka za pre­zen­to­wa­ny przez nie­go poziom i wyso­kie wyni­ki sportowe

  • dla tre­ne­rów za ich zaan­ga­żo­wa­nie lub za wyso­kie wyni­ki ich zawod­ni­ków za wyso­kie wyni­ki spor­to­we, lub dzia­łal­ność na rzecz roz­wo­ju kul­tu­ry fizycz­nej w Ełku.

Wyróż­nie­nia przy­zna­wa­ne są w posta­ci: sta­tu­etek, pucha­rów, dyplo­mów i listów gra­tu­la­cyj­nych w kate­go­rii: zawod­nik”, tre­ner” i zespół spor­to­wy”, za wybit­ne osią­gnię­cia spor­to­we czy wie­lo­let­nią dzia­łal­ność na rzecz roz­wo­ju kul­tu­ry fizycznej.

Do skła­da­nia wnio­sków na sty­pen­dia, nagro­dy i wyróż­nie­nia upraw­nio­ne są klu­by spor­to­we, związ­ki spor­to­we, szko­ły, uczel­nie oraz inne podmioty.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i for­mu­la­rze wnio­sków dostęp­ne są stronach:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/109/Stypendia_sportowe_przyznawane_w_dziedzinie_kultury_fizycznej/

tagi