Strona główna » Pod napięciem » Trwają czynności wyjaśniające w sprawie „gazem po oczach za brak maseczki” w Ełku
Pod napięciem

Trwają czynności wyjaśniające w sprawie gazem po oczach za brak maseczki” w Ełku

Dzisiaj, mieszkanka Ełku na swoim profilu FB udostępniła nagranie z interwencji Straży Miejskiej. Z nagrania dowiadujemy się, że potraktowanie gazem po oczach zatrzymanego do kontroli mieszkańca Ełku spowodowane było brakiem maseczki.

Na nagra­niu sły­chać gło­sy prze­chod­niów, któ­rzy są zbul­wer­so­wa­ni sytu­acją. Straż­nicz­ka miej­ska w odpo­wie­dzi na pyta­nia gapiów twier­dzi, że męż­czy­zna został tak potrak­to­wa­ny, bo nie sto­so­wał się do zaleceń.

 Czy straż­ni­cy miej­scy prze­kro­czy­li swo­je uprawnienia?

— Film nie uka­zu­je cało­ści inter­wen­cji. W obec­nej chwi­li pro­wa­dzi­my czyn­no­ści wyja­śnia­ją­ce — mówi miastu-gazecie.pl Krzysz­tof Ski­ba komen­dant ełc­kiej stra­ży miej­skiej. — Musi­my wyja­śnić tę spra­wę. Na ten moment mogę powie­dzieć, że jeże­li cho­dzi o zba­da­nie zasad­no­ści uży­cia środ­ków i prze­pro­wa­dze­nia inter­wen­cji skie­ru­je­my proś­bę do Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w celu prze­pro­wa­dze­nia zewnętrz­nej kon­tro­li. Za sam brak masecz­ki na pew­no inter­wen­cja nie prze­bie­ga­ła­by w ten spo­sób. Ze wstęp­nych naszych usta­leń wyni­ka, że męż­czy­zna nie chciał się wyle­gi­ty­mo­wać oraz sta­rał się opu­ścić miej­sce zda­rze­nia. Chciał unie­moż­li­wić prze­pro­wa­dze­nie dal­szych czyn­no­ści. Na razie jed­nak czyn­no­ści są w toku i nie wszyst­kie fak­ty są jesz­cze mi zna­ne — doda­je komendant.

Do sytu­acji odniósł się ełc­ki ratusz publi­ku­jąc oświadczenie:

W związ­ku z opu­bli­ko­wa­niem w mediach spo­łecz­no­ścio­wych fil­mu z frag­men­tem inter­wen­cji straż­ni­ków Stra­ży Miej­skiej, pod­ję­te zosta­ły natych­mia­sto­we czyn­no­ści wyja­śnia­ją­ce zda­rze­nie i jego oko­licz­no­ści. Pre­zy­dent Ełku wystą­pił rów­nież do woje­wo­dy o zewnętrz­ną kon­tro­lę doraź­ną. Wyni­ki kon­tro­li pozwo­lą na pod­ję­cie dal­szych czyn­no­ści. Uczy­nio­ne zosta­nie wszyst­ko, by wszech­stron­nie wyja­śnić sprawę.”

52 komentarze

napisz komentarz
 • Debi­li zwol­nic bez pra­wa do zail­ku cwa­nia­ki wstyd dla Stra­zy Miej­skiej w ELKU

 • Po co zwal­niać od razu. Prze­su­nąć do mniej wyma­ga­ją­cej pra­cy, np. do PUK‑u do dzia­łu sprzą­ta­nia w par­ku Soli­dar­no­ści, pil­no­wa­nia raba­tek i dba­nia o zie­leń w mie­ście. Poży­tecz­na pra­ca i nie trze­ba z gazem i z kaj­dan­ka­mi chodzić.

 • Zwol­nić debi­li i dać wil­czy bilet aby nie mogli zna­leźć pracy

 • Ełczan­ki i Ełcza­nie. Jutro jest TEN dzień. Na Face­bo­oku i Insta­gra­mie uka­że się nasz lokal­ny cud pre­zio andru­kie­wicz. Z bukie­tem kwia­tów jak gdy­by nic się nie sta­ło zło­ży życze­nia z oka­zji dnia kobiet. Zachwy­co­ne Ełczan­ki zapo­mną o nie­spra­wie­dli­wych cenach śmie­ci, ole­wa­niu pro­te­stu­ją­cych i stra­ży” wiej­skiej. Pamię­taj­cie żeby dać laj­ka pod zdję­ciem pre­zia tyl­ko tak moż­na popra­wić jego humor.

 • Wierz­cho­łek góry lodo­wej , jakim ludziom ude­rza wła­dza do gło­wy !!!!. To namiast­ka , następ­na będzie GRUBSZA !
  NA MÓJ NOS!…

 • CI co popie­ra­ją agre­sję do ludzi,właśnie zabra­li głos.Pewnie budżetówka,bo zwy­kły czło­wiek nie ma pra­wa żyć w tym mieście.To jest obli­cze tego mia­sta i nic tego nie zmieni,jak widać.Potem się nie dziw­cie że to mia­sto jest tak postrzegane!!!

 • Wła­śnie.… Dobrze jeden z czy­tel­ni­ków napi­sał. Jak trwo­ga i pro­blem to do kogo ludzie dzwonicie?!
  A teraz inter­wen­cję ze środ­ka zaj­ścia publi­ku­je paniu­sia i chce pro­blem roz­dmu­chac na cały kraj?! Po co?
  Po to żeby do tych samych służb dzwo­nić i o pomoc pro­sić jak na Orzesz­ko­wej w Ełku ktoś ją postraszy?!
  Żad­ne służ­by bez powo­du nie zacze­pia­ją ludzi na ulicach.

  • Straż (gmin­na) to nie poli­cja. Nie ma takich sze­ro­kich kom­pe­ten­cji. Też zapew­ne nie robią im badań psy­cho­lo­gicz­nych. Straż­nik, to widać na fil­mie z moni­to­rin­gu ma naj­wy­raź­niej defekt… może od nad­mia­ru ste­ry­dów? Cho­dzi, plą­sa… a potem znie­nac­ka gazu­je, rzu­ca się na czło­wie­ka. Jak pitbull…
   Straż­nik miej­ski powi­nien być przede wszyst­kim bar­dzo przy­jaź­nie nasta­wio­ny do miesz­kań­ca, z któ­re­go pie­nię­dzy prze­cież sam żyje. Ełcza­nie ze swo­jej kie­sze­ni pła­cą straż­ni­kom. Podob­nie jak pre­zy­den­to­wi, urzęd­ni­kom, radnym.
   Straż­nik dzię­ki miesz­kań­com ma pra­cę, aby tegoż miesz­kań­ca chro­nić, opie­ko­wać się nim nawet. Po to ich zatrud­nia­my… aby się nami opie­ko­wa­li, nam poma­ga­li na każ­de ski­nie­nie. Taka to jest idea… Nie­któ­rzy jed­nak wypa­cza­ją tę myśl. Straż­nik chro­nić ma wła­dzę, ale miesz­kań­ców ma mieć na oku”, a jak trze­ba to ich ma ter­ro­ry­zo­wać. Ma pra­wo przy­mu­su, uży­cia siły… I z tego oczy­wi­ście korzy­sta. Wła­dza jest z nie­go dumna.
   Przy­to­czę pew­ną myśl… Gdy pies zaczy­na być agre­syw­ny, rzu­ca się na swo­je­go opie­ku­na (pana), to cóż się wów­czas dzie­je? Szko­da, boli… ale psa trze­ba uśpić. Takie są zale­ce­nia i dzia­ła­nie. Kon­se­kwen­cja. Straż­ni­ków wystar­czy usu­wać natych­miast ze służ­by. Kon­se­kwent­nie. Bez żad­nych warun­ków wstęp­nych, bada­nia spra­wy, docho­dze­nia, wyja­śnie­nia. Sama agre­sja jaką poka­za­li, jest wystar­cza­ją­ca. Bo gdy­by jesz­cze dać im broń… Usu­nąć trze­ba natych­miast. Są nie­bez­piecz­ni. Toteż dla ich bez­pie­czeń­stwa — również.

 • Boho­mol­ce kry­ty­ku­ją­ce straż­ni­ków zamknąć gęby. Postą­pi­li pra­wi­dło­wo. Idio­tow bez masek jest wię­cej. Straż­ni­cy popie­ra­my Was.

 • Gdy­by facio nosił. Masecz­kę nawet by do nie­go straż­ni­cy nie pode­szli. Jest czer­wo­na stre­fa i sza­cu­nek straż­ni­kom . Roz­ma­wia­jąc z takim face­tem straż­ni­cy mogli się zara­zić. A ilu innych miesz­kań­ców mógł zara­zić. W Ełku już bra­ku­je miejsc w szpi­ta­lach. Przez. takich jak ten facet“bohaterów”

  • Jak pan­de­mia, dobrze ze głu­po­tą nie ma skrzy­deł, bo byś fru­wa­ka. Wie­rzy­cie w media głów­ne­go ście­ku i są efek­ty. Myśle­nie nie boli, cza­sa­mi war­to spró­bo­wać pomy­śleć samemu

  • mylisz się,bo jak nie ten to był­by inny.ty myslisz ze wyle­zli na uli­ce zeby cie­bie chro­nic? naiwna.wylezli zeby pro­wo­ko­wac a wkon­se­kwen­cji lepic man­da­ty bo to ich uspokaja,a w krot­ce i cie­bie tez dopadna,tylko sie potknij a bedziesz kwi­czec w dru­ga strone.Zarowno poli­cjan­to­wi jak i stra­zni­ko­wi wle­pic mandat“to juz spra­wa hono­ru to jak jechac a nie wyprzedzic????A pew­nie ze w Elku bra­ku­je miejsc w szpi­ta­lach bo wszyst­kie loz­ka daw­no opla­co­ne i cze­ka­ja puste na koniec plandemii,zreszta nie tyl­ko w Elku

 • Podaj­cie nazwi­ska tych hero­sów w mun­du­rach. Oni nie będą bez­kar­nie cho­dzić po Ełku i ludzi tłuc. Dość tego!!!

  • nazwi­ska kie­dys się odnaj­da bo Elk to mia­stecz­ko gdzie każ­dy się zna cho­ciaż­by z widzenia.to juz szma­ty nie ludzie.kwestia czasu…

 • Moim zda­niem za dużo znaw­ców pra­wa i naj­le­piej by uka­ra­li funk­cjo­na­riu­szy Stra­ży Miej­skiej a nie oso­bę igno­ru­ją­cą NAKAZ NOSZENIA MASECZKI”. Jeśli oso­ba na fil­mi­ku ma zaświad­cze­nie od leka­rza ze nie może nosić powi­nien oka­zać to pod­czas kon­tro­li i po spra­wie. Ale zna­jąc życie to na pew­no się sta­wiał. Dziw mnie tylko,że wrzu­ca się część fil­mi­ku a nie całe zaj­ście. Spra­wę nale­ży wyja­śnić przez orga­na nie­za­leż­ne. A nie ludzie od razu kreu­ją wyroki.

  • tak czy ina­czej nie upraw­nia to tych niby sluzb do uzy­wa­nia sily wobec oby­wa­te­la powi­nien pouczyc usta­pic i odejsc nie wda­wac sie w dyskusję,prowokowac…im się w dupach poprzew­ra­ca­lo i mysla ze sa ponad i nie­ty­kal­ni ale to nie­ste­ty zacho­wa­nie sla­be­go czlowieka,bo gdy zdej­mie swoj uni­form to na pew­no jest nikim nawet we wla­snym domu i z tad agre­sja do innych z pew­na gwa­ran­cja ze ten mu nie odda.A tobie” kaw­ka” zycze podob­nej sytuacji,sadzac po two­im poscie to inte­li­gen­cja nie grzeszysz,i duzo man­da­tow za nic.

   • Lyck — mam wię­cej rozu­mu jak Ty i cała ta hoło­ta piszą­ca i wyda­ją­ca już wyrok jak Dobra zmia­na PiS i ZIOBRY !
    Zobacz jak reagu­ją słu­ży w innych kra­jach UE. Tam już tak sze­ro­ko buź­ki byś nie otwie­rał! A środ­ki przy­mu­su bez­po­śred­nie­go sto­su­je się wobec osób lek­ce­wa­żą­cych pole­ce­nia wyda­wa­ne Orga­nom porząd­ko­wym oraz są agre­syw­ne lub wul­gar­ne. A tak dla przy­po­mnie­nia Straż Miej­ska takim orga­nem jest. Pro­po­nu­ję poczy­tać Usta­wę o sto­so­wa­niu ŚPB i o Stra­ży Miej­skiej! Wie­dza nic nie kosztuje.….….….

    • jak mnie­ma­lam TROLLEM jestes maly czlo­wiecz­ku a wiek­szosc tych tu komen­ta­rzy jza­pew­ne jest two­ja tyl­ko pod innym nickiem.mieszkam w metro­po­lii i nie jest tak jak piszesz,w D byles i G widzia­les slu­zby miej­skie sa dla ludzi,to co wypra­wia­ja w pol­sce to jest cyrk ale ci to odpo­wia­da bo od zawsze tak masz i nie wiesz ze moze byc ina­czej czytaj“lepiej i bar­dziej wyro­zu­mia­le w sto­sun­ku do spoleczenstwa.no ale.….ty wolisz byc bity

 • Pięk­nie, nagro­da się należy
  Dobrze ża nagło­śni­li ten przy­pa­dek to może skoń­czy się paja­co­wa­nie bez maseczek

  • uwierz mi ze paja­co­wa­nie w masecz­kach to tyl­ko w polsce.patrz London.Berlin.Paris tyl­ko miej­sca publicz­ne ale nie na świe­żym powietrzu.poczytaj tez o Ciechu,dowiesz sie dla­cze­go masz lock­down w swo­im województwie.….

 • I bar­dzo dobrze, bra­wa dla Stra­ży Miej­skiej, dość mam takich cwa­nia­ków. Powi­nien mieć gość postę­po­wa­nie kar­ne za utrud­nia­nie interwencji.

  • maska jest sym­bo­lem znie­wo­le­nia nie zabez­pie­cza przed wirusami

 • Dla­cze­go straz miej­ska ma odpo­wia­dać za prze­strze­ga­nie dys­cy­pli­ny na pyta­nie o masecz­kę pokrzyw­dzo­ny powi­nien odpo­wie­dzieć spo­sób kul­tu­ral­ny a nie pro­wo­ko­wać zaj­ście sam się do tego przyczynil

 • Wul­gar­ne komen­ta­rze to brak dystan­su dla sie­bie same­go. Poru­sze spra­we bajor­ka na osie­dlu polnoc.Wycieto drze­wa bo prze­szka­dza­ly w budo­wie sciezki.wlasciwie to korze­nie tych wycie­tych drzew mia­ly prze­szka­dzac gdy beda rosly.Na swie­cie gdzie zyja glup­si” od nas ludzie budu­ja male wznie­sie­nia nad wysta­ja­cy­mi korze­nia­mi drzew­Nos wycie­ra sie chu­s­tecz­ka ale rekaw swiad­czy o tym kto to robi Zwra­cam honor.Urzednikom przy­swie­cal pomysl ochro­ny sro­do­wi­ska a bar­dziej kasa.Kilka lat temu swiat obie­gla wiadomosc,ze szu­ka sie za gru­be pie­nia­dze pomy­slu aby dostar­czyc oso­by i towar na sta­cje kosmiczna,za pomo­ca win­dy lub inne­go urzadzenia.Poniewaz dostarczen.statkiem kosmicz­nym jest dro­gie i spa­la­nie pali­wa zanie­czyszcz srodowisko.Urzednicy z Elku scie­li drze­wa nad bajor­kiem aby zbu­do­wac dra­bi­ne do sta­cji kosmicznej.Powodzenia.Wiecej dystan­su do sie­bi i sza­nuj­my sie­bie i innych.

  • Tu dys­ku­tu­je­my o masecz­kach. Co. Mają drzew­ka i bajo­ro do covida.

 • Oby­wa­te­le sa od tego aby prze­strze­gac prze­pi­sow a poli­cja i straz miej­ska od tego aby te prze­pi­sy byly respek­to­wa­ne­jest .Brak poczat­ku nagra­nia swiad­czy o stronniczosci.Elczanie maja dozo do zrobienia:chodniki a nie traw­ni­ki sa do chodzenia,smiecie wyzu­ca sie do pojem­ni­kow a nie za plot czy w krzaki.I jesz­cze wiecej.….

  • Straż miej­ska jest od sprzą­ta­nia kup po psach, jak chcie­li bawić się w poli­cjan­tów, to trze­ba było do szko­ły, zdać egza­mi­ny, a nie z dys­ko­te­ki do stra­ży miej­skiej. Nawet kaj­da­nek nie­bpo­tra­fil zało­żyć dla kogoś kto nie sta­wiał opo­ru, a co było­by ją opór by był. Trze­ba to pato­lo­gicz­na for­ma­cje roz­wią­zać, ale jest kogo po ham­bur­ge­ry wysłać. Jak im na kart­ce zapi­szesz to może kupią co trzeba

 • Ura bura ja tu jestem król podwó­ra. Mot­to życio­we miej­skich sraż­ni­ków. Więk­szość z nich ma nasra­ne we łbach. Nawet do pada­nia świń w PGR bym ich nie dopuścił

  • wiek­szosc z nich jak nie wszy­scy to nie­do­raj­dy zycio­we wie­dza ze zbro­ja ich bro­ni a prze­ciw­nik nie odda,to sla­bi psy­chicz­nie ludzie gne­bie­ni w prze­szło­ści zapew­ne w kaz­dej szkole,po katach w samot­no­sci zja­da­li kanap­ki o ile nie byly im wcze­sniej zabra­ne bo nie potra­fi­li zna­lezc kon­tak­tu z rowiesnikiem,ale to nie tyl­ko o nich mowa.kazdy sla­by facet gne­bio­ny przez kobie­te w domu szu­ka oka­zji zeby sie wyresetowac.nikt tez w mia­re nor­mal­ny nie idzie do takiej pra­cy zeby robic sobie wrogow.

 • Znam poli­cjan­tów i straż­ni­ków miej­skich, zazna­czam nie jestem jed­nym z nich !!! nagra­nie powin­no uka­zać począ­tek dzia­ła­nia funk­cjo­na­riu­szy, a nie w trak­cie… ludzie opa­mię­taj­cie się jeb…cie poli­cję i straż miej­ską ale trze­ba pomo­cy to do kogo !!!!

  • Do misia gogo paja­cu od kie­dy ta jeba­na mili­cja cos robi? Tyl­ko to co i kaczor kaze. Ty chy­ba jestes jed­nym z nich a nie chcesz sie pucowac

   • doslow­nie napi­sa­ne bo to nie roby i tchórze,na inter­wen­cje jada w dzie­sie­ciu ale tyl­ko jeśli to tez bezpieczne,zadnej pomo­cy nie uzyskasz,dzwoniac po nich to przy­ja­da ale wysia­da z dupo­wo­zu jak lm sie oplaci,czytaj mandat“inaczej prze­ja­da obok jak niby nic.to jest juz for­ma­cja do robie­nia walu­ty dla rzą­du i tyle.wstydzilbym się takiej robo­ty jako facet

  • No tak bo lidzoe cjo­dza z tele­of­nem i nagry­wa­ja zawsze prze­strzeń dooko­la sie­bie.. Chy­ba logicz­ne ze dopie­ro gdy cos sie zaczy­na dziać ludzie wycia­ga­ja tele­fo­ny i nagrywają.
   Dla­te­go jestem za pro­wa­dze­nie kamer na mun­du­rach poli­cji czy straż­ni­ków, by w razie takich sytu­acji bylo wszyst­ko jasne i klarowne

 • Całe to mia­sto to zgni­li­zna, Pre­zy­dent cia­maj­da oto­czo­ny ban­dą kla­kie­rów. Przed­wy­bor­cze tań­ce z bab­cia­mi już nie wystar­czą na wygra­nie wyborów

 • Pozy­waj tych śmie­ci do sądu i spuść ich w kiblu na min. 10 000

  • śmie­cia, nie śmieci
   jeden burak tyl­ko był, chy­ba że tę panią nagry­wa­ją­cą też nazy­wasz śmieciem

 • Cze­go się pod­nie­ca­cie. Jutro na por­ta­lu Dowo­dze­nia Euk uka­że się zachód słoń­ca na pro­me­na­dzie, Andru­kie­wicz wrzu­ci zdję­cie z kot­kiem albo żab­ką i będzie­cie wła­zić mu w dupę na fej­sach srej­sach. Straż­ni­kom włos z gło­wy nie spadnie.

 • Co to za pre­zy­dent mia­sta sko­ro potrze­bu­je decy­zji woje­wo­dy żeby wywa­lić na zbi­ty pysk straż­ni­ków. Lan­so­wać się na nowym skle­pie to potra­fi bez decy­zji wojewody.

  • Jesteś idio­tą, straż bar­dzo dobrze się zacho­wa­ła, ten debil z fil­mi­ku powi­nien stać na bacz­ność z dowo­dem A nie pysko­wac, A potem pła­kać jak każ­dy inny na inter­wen­cjach jak dosta­nie gazem.

   • Nazy­wasz się czlo­wie­kiem ale nie myślisz ani tro­chę, To raczej Ty jesteś idio­tą. Stój sobie na bacz­ność przed każ­dym urzęd­ni­kiem i milcz pokor­nie ale nie ocze­kuj tego od innych. Tym bar­dziej, że nosze­nie masek bar­dziej szko­dzi niż poma­ga i jest nie­zgod­ne z Konstytucją

  • A za co wyrzu­cać straż­ni­ków? Za to że prze­pro­wa­dzi­li popraw­nie inter­wen­cje? Dość cwa­nia­ków bez maseczek.

   • aż sła­bo się robi gdy się czyta/słyszy tych bez­myśl­nych ludzi, któ­rzy nie widzą praw­dzi­we­go celu rze­ko­mej pandemii.

KRONIKA POLICYJNA