Strona główna » Lokalne » Trwają Konsultacje społeczne profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ełku
Lokalne

Trwają Konsultacje społeczne profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Ełku

foto: Freepek.com
Konsultacje społeczne projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 rozpoczynają się 26 listopada (piątek). Mieszkańcy Ełku mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie do 2 grudnia podczas bezpośrednich spotkań w urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Głów­nym celem kon­sul­ta­cji jest zebra­nie uwag oraz opi­nii miesz­kań­ców Ełku, oraz insty­tu­cji publicz­nych, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, przed­się­bior­ców i innych pod­mio­tów z tere­nu mia­sta, któ­rych cele sta­tu­to­we zwią­za­ne są z pro­fi­lak­ty­ką i roz­wią­zy­wa­niem pro­ble­mów alko­ho­lo­wych. Kon­sul­ta­cje będą trwa­ły do 2 grudnia.

For­my prze­pro­wa­dze­nia kon­sul­ta­cji społecznych:

For­ma pośrednia:

 • Prze­sła­nie wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza kon­sul­ta­cyj­ne­go w okre­sie trwa­nia kon­sul­ta­cji pocz­tą tra­dy­cyj­ną na adres Urzę­du Mia­sta Ełku, ul. Pił­sud­skie­go 4, 19 – 300 Ełk lub oso­bi­ste dostar­cze­nie wypeł­nio­ne­go i pod­pi­sa­ne­go for­mu­la­rza do Kan­ce­la­rii Ogól­nej Urzę­du Mia­sta Ełku przy ul. Pił­sud­skie­go 4.

For­ma bezpośrednia:

 • Prze­ka­za­nie uwag bez­po­śred­nio pra­cow­ni­ko­wi Wydzia­łu Poli­ty­ki Spo­łecz­nej Urzę­du Mia­sta Ełku pod­czas dyżu­ru kon­sul­ta­cyj­ne­go, w dniach i godzi­nach pra­cy Urzę­du w budyn­ku przy ul. Pił­sud­skie­go 2, tj. (ponie­dzia­łek w godz. 8.00 – 16.00 oraz od wtor­ku do czwart­ku w godz. 7.30 – 15.30).

Pro­jekt Miej­skie­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych na rok 2022 dostęp­ny jest na: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/akty/14/9492/uruchomienia_konsultacji_spolecznych_projektu_Miejskiego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_Miasta_Elku_na_rok_2022_0D_0A/

For­mu­larz kon­sul­ta­cyj­ny sta­no­wi załącz­nik nr 2.

 Mate­ria­ły nadesłane

2 komentarze

napisz komentarz

 • U nas w mie­ście to jest cyrk z tymi kon­sul­ta­cja­mi. Ogło­sze­nie kon­sul­ta­cji 26 listo­pa­da, a zakoń­cze­nie 2 grud­nia — fak­tycz­nie 5 dni kon­sul­ta­cji. Był cały rok, ale co tam, w 5 dni Ełk zała­twi spra­wę — niech inni się uczą od najlepszych…może jakiś puchar lub dyplom wpadnie…
  A prze­cież jed­nak lepiej było­by przez cały rok zbie­rać infor­ma­cje, np. do 31 listo­pa­da, żeby w grud­niu opra­co­wać nową” poli­ty­kę rpa…prawda, że prostsze???
  Poza tym przed­sta­wiam BARDZO cie­ka­wy temat, do zazna­jo­mie­nia się przez ełczan:
  Art.18 ust.10 pkt 3 usta­wy z dnia 26 paź­dzier­ni­ka 1982 r. o wycho­wa­niu w trzeź­wo­ści i prze­ciw­dzia­ła­niu alko­ho­li­zmo­wi mówi:
  Zezwo­le­nie (…) organ zezwa­la­ją­cy cofa w przypadku:
  3) powta­rza­ją­ce­go się co naj­mniej dwu­krot­nie w okre­sie 6 mie­się­cy, w miej­scu sprze­da­ży lub naj­bliż­szej oko­li­cy, zakłó­ca­nia porząd­ku publicz­ne­go w związ­ku ze sprze­da­żą napo­jów alko­ho­lo­wych przez dany punkt sprze­da­ży, gdy pro­wa­dzą­cy ten punkt nie powia­da­mia orga­nów powo­ła­nych do ochro­ny porząd­ku publicznego.

  Zezwo­le­nie organ COFA — nie, że może cofnąć.
  Proś­ba do Pani Redak­tor o skon­tro­lo­wa­nie ile skarg wpły­nę­ło do Poli­cji, Stra­ży Miej­skiej, spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych, etc. w związ­ku z zakłó­ca­niem porząd­ku publicz­ne­go w związ­ku ze sprze­da­żą napo­jów alko­ho­lo­wych przez dany punkt sprze­da­ży i ile decy­zji w spra­wie cof­nięć zezwo­leń wydał Pre­zy­dent Mia­sta Ełku. Ile było zgło­szeń zakłó­ca­nia i ile razy zro­bi­li to wła­ści­cie­le punk­tów sprze­da­ży, a ile razy oso­by nie­bę­dą­ce wła­ści­cie­la­mi owych punktów.
  Zgod­nie z infor­ma­cją z UM w Ełku na 18.10.2021 mamy 348 punk­tów DETAL (nie gastro­no­mia), w któ­rych sprze­da­wa­ny jest alkohol…
  https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/139/77/Wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_przeznaczonych_do_spozycia_w_miejscu__0D_0Ai_poza_miejscem_sprzedazy__28_w_punkcie_stalym_29_3B/

  Czy­li dro­dzy ełcza­nie, jak wam przyj­dzie na myśl dzwo­nić do Poli­cji to odno­tuj­cie ten fakt w note­si­ku i złóż­cie zapy­ta­nie do UM w Ełku jak się ma zezwo­le­nie na sprze­daż pro­duk­tów alko­ho­lo­wych w danym punk­cie sprzedaży.