Strona główna » Lokalne » Trwają prace nad ponownym uruchomieniem oddziału „covidowego” w ełckiej Pro-Medice
Lokalne

Trwają prace nad ponownym uruchomieniem oddziału covidowego” w ełckiej Pro-Medice

Renata Szymaszko

W związ­ku z sytu­acją sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ną w kra­ju oraz w naszym woje­wódz­twie, ełc­ki szpi­tal Pro-Medi­ca szy­ku­je się do ponow­ne­go uru­cho­mie­nia oddzia­łu dla osób cho­rych na CIVID-19.

Aktu­al­nie cze­ka­my na decy­zję Woje­wo­dy War­miń­sko-Mazur­skie­go w zakre­sie kon­kret­ne­go ter­mi­nu poda­je urzę­do­wy portal.

Ponow­ne uru­cho­mie­nie oddzia­łu w ełc­kim szpi­ta­lu umoż­li­wi lecze­nie miesz­kań­ców Ełku i regio­nu na miej­scu, bez koniecz­no­ści hospi­ta­li­za­cji w szpi­ta­lach poza miastem.

 Raport z 16 listo­pa­da 2021

Licz­ba zaka­żo­nych: 58
Licz­ba zaka­żo­nych na 10 tys. miesz­kań­ców: 6,33

Licz­ba przy­pad­ków śmier­tel­nych: 4:

cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce wraz z COVID-19: 0
wyłącz­nie z powo­du COVID: 4

Licz­ba osób obję­tych kwa­ran­tan­ną 1837
Licz­ba wyko­na­nych testów: 239
Licz­ba testów z wyni­kiem pozy­tyw­nym: 67

OSTATNIE