Strona główna » Sport » Trwają zapisy do Ełckiej Zmarzliny 2020
Sport

Trwają zapisy do Ełckiej Zmarzliny 2020

foto: MOSIR EŁK

Zimo­we zawo­dy Ełc­ki Mara­ton Pie­szy na Orien­ta­cję – Ełc­ka Zmar­z­li­na” odbę­dą się 3 – 4 stycz­nia 2020 r., na trzech dystan­sach 100, 50 i 25 km. Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia jest Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Ełku.
Celem mara­to­nu jest spraw­dze­nie gra­nic wła­snej wytrzy­ma­ło­ści i odpor­no­ści psy­chicz­nej, pre­zen­ta­cja walo­rów kra­jo­znaw­czych Mazur, Powia­tu i Mia­sta Ełku oraz pro­pa­go­wa­nie tury­sty­ki pie­szej i aktyw­ne­go wypoczynku.

Zawo­dy roz­gry­wa­ne będą na trzech dystan­sach: 100, 50 i 25 km. Uczest­ni­ków obo­wią­zu­ją limi­ty cza­so­we na poko­na­nie dystansów:

· 100 km — 24 godziny
· 50 km — 8 godzin
· 25 km — 4 godzin

Baza mara­to­nu mie­ścić się będzie w hali spor­to­wo – wido­wi­sko­wej MOSiR ul. Św. M. M. Kol­be­go 11, 19 – 300 Ełk. Na tere­nie bazy: biu­ro zawo­dów, odpra­wa tech­nicz­na zawo­dów, meta dla wszyst­kich dystan­sów, wrę­cze­nie nagród i deko­ra­cja zwy­cięz­ców, bie­sia­da koń­czą­ca impre­zę, par­king dla uczest­ni­ków, miej­sce noc­le­go­we (hala).

PROGRAM MARATONU:

3 stycz­nia 2020 – piątek
15:00 – 24:00 – reje­stra­cja uczest­ni­ków w biu­rze mara­to­nu dla dystan­sów: TP 100 km, TP 50 km, TP 25 km.
19:30 – zakoń­cze­nie reje­stra­cji dla tra­sy TP 100 km.
19:30 – odpra­wa tech­nicz­na dla uczest­ni­ków tra­sy TP 100 km (baza maratonu).
20:00 – wyjazd auto­ka­ra­mi orga­ni­za­to­ra spod biu­ra zawo­dów na miej­sce star­tu dla uczest­ni­ków tra­sy TP 100 km.
20:30 – start tra­sy TP 100 km.

4 stycz­nia 2020 – sobota
06:00 – 07:15 – reje­stra­cja uczest­ni­ków na tra­sie TP 50 km w biu­rze zawo­dów (baza maratonu).
07:15 – 10:00 – reje­stra­cja uczest­ni­ków na tra­sie TP 25 km w biu­rze zawo­dów (baza maratonu).
07:15 – odpra­wa tech­nicz­na dla uczest­ni­ków tra­sy TP 50 km (baza maratonu).
08:00 – wyjazd auto­ka­ra­mi orga­ni­za­to­ra spod biu­ra zawo­dów na miej­sce star­tu tra­sy TP 50 km.
08:30 – start tra­sy TP 50 km.
09:30 – odpra­wa tech­nicz­na dla uczest­ni­ków tra­sy TP 25 km (baza maratonu).
10:00 – wyj­ście na miej­sce star­tu, oko­ło 0,5 km od bazy maratonu.
10:30 – start tra­sy TP 25 km.
14:30 – zamknię­cie mety dla tra­sy TP 25 km.
16:30 – zamknię­cie mety dla tra­sy TP 50 km.
17:00 – 21:45 bez­płat­ne korzy­sta­nie dla uczest­ni­ków tras TP 100 km i TP 50 km z Par­ku Wod­ne­go w Ełku.
20:30 – zamknię­cie mety dla tra­sy TP 100 km.
21:00 – roz­po­czę­cie uro­czy­ste­go zakoń­cze­nia, bie­sia­da dla uczest­ni­ków (do godzi­ny 02:00), orga­ni­za­to­rów i zapro­szo­nych gości (baza maratonu).

5 stycz­nia 2020 – niedziela
08:00 – 21:45 bez­płat­ne korzy­sta­nie dla uczest­ni­ków tras TP 100 km i TP 50 km z Par­ku Wod­ne­go w Ełku.
12:00 – opusz­cze­nie bazy maratonu.

Dla wszyst­kich uczest­ni­ków TP 100 km, TP 50 km i TP 25 km prze­wi­du­je się meda­le okolicznościowe.

OPŁATY I ZGŁOSZENIA:

W ter­mi­nie do 16 grud­nia 2019 r.

Dla dystan­su TP 100 km i TP 50 km
70 zł bez noclegu
80 zł z noc­le­giem – hala spor­to­wa (wła­sne kari­ma­ty i śpiwory)

Dla dystan­su TP 25 km
50 zł bez noclegu
60 zł z noc­le­giem – hala spor­to­wa (wła­sne kari­ma­ty i śpiwory)

W ter­mi­nie do 31 grud­nia 2019 r.

Dla dystan­su TP 100 km i TP 50 km
80 zł bez noclegu
90 zł z noc­le­giem – hala spor­to­wa (wła­sne kari­ma­ty i śpiwory)

Dla dystan­su TP 25 km
60 zł bez noclegu
70 zł z noc­le­giem – hala spor­to­wa (wła­sne kari­ma­ty i śpiwory)

W ter­mi­nie po 1 stycz­nia 2020 r.

Dla dystan­su TP 100 km i TP 50 km
90 zł bez noclegu
100 zł z noc­le­giem – hala spor­to­wa (wła­sne kari­ma­ty i śpiwory)

Dla dystan­su TP 25 km
70 zł bez noclegu
80 zł z noc­le­giem – hala spor­to­wa (wła­sne kari­ma­ty i śpiwory)

UM EŁK

OSTATNIE