Strona główna » Poza prawem » Trzy prostownice do włosów zeskanował jako cebulę czerwoną – odpowie za oszustwo
Poza prawem

Trzy prostownice do włosów zeskanował jako cebulę czerwoną – odpowie za oszustwo

28-latek podczas zakupów na kasie samoobsługowej skleił 3 prostownice taśmą i zważył je jako cebulę czerwoną. Zamiast 300 złotych, zapłacił 6,30. Policjanci przedstawili mu zarzut oszustwa. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo karę do 8 lat pozbawienia wolności.
Pew­nym spry­tem chciał się wyka­zać 28-latek z powia­tu ełc­kie­go. Teraz gro­żą mu przez to kon­se­kwen­cje karne.
Pod­czas zaku­pów w mar­ke­cie wybrał sobie 3 jed­na­ko­we pro­stow­ni­ce i skle­ił je prze­zro­czy­stą taśmą. Tak złą­czo­ne zwa­żył na samo­ob­słu­go­wej wadze skle­po­wej jako cebu­lę czer­wo­ną. W ten spo­sób zapła­cił 6,30, zamiast 300 zło­tych, i pró­bo­wał wyjść ze skle­pu. Per­so­nel skle­pu zauwa­żył nie­po­ko­ją­ce zacho­wa­nie męż­czy­zny. Z tej przy­czy­ny jego zaku­py zakoń­czy­ły się inter­wen­cją poli­cjan­tów i zatrzymaniem.
Mimo że kwo­ta nie jest wyso­ka, taka pomy­sło­wość” jest oszu­stwem i nie­sie za sobą kon­se­kwen­cje. Męż­czy­zna usły­szał zarzut oszustwa.
Zgod­nie z kodek­sem kar­nym gro­zi za to kara do 8 lat pozba­wie­nia wolności.