Strona główna » Lokalne » Uczcimy pamięć bohaterów
Lokalne

Uczcimy pamięć bohaterów

Pierw­sze­go wrze­śnia obcho­dzić będzie­my 76. rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny światowej.

 Uro­czy­sto­ści roz­pocz­ną się już 31 sierp­nia. Na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym o godz. 17 odda­my hołd i cześć Żoł­nie­rzom Września.

Następ­ne­go dnia, w ełc­kiej Kate­drze, o godz. 18 odpra­wio­na zosta­nie msza św. w inten­cji ofiar II woj­ny świa­to­wej. Po niej, o godz. 19, zapla­no­wa­ny został prze­marsz Miej­skiej Orkie­stry Dętej OSP w Ełku, Kom­pa­nii Hono­ro­wej Woj­ska Pol­skie­go, pocz­tów sztan­da­ro­wych, dele­ga­cji i zapro­szo­nych gości pod pomnik Boha­ter­skim Żoł­nie­rzom Wrze­śnia, gdzie zosta­nie odczy­ta­ny Apel Pole­głych, a po nim odda­na sal­wa hono­ro­wa. Uro­czy­sto­ści zakoń­czą się skła­da­niem wią­za­nek pod pomnikiem.

 A. Bia­ła

OSTATNIE