Strona główna » Poza prawem » Ukarany mandatem za pływanie rowerem wodnym w stanie nietrzeźwości
Poza prawem

Ukarany mandatem za pływanie rowerem wodnym w stanie nietrzeźwości

Zdjęcie jest tylko ilustracja do tekstu/ R. Szymaszko
Wczoraj ełccy policjanci pełniący służbę na Jeziorze Ełckim zatrzymali do kontroli rower wodny. W trakcie badania trzeźwości okazało się, że mężczyzna kierujący tym sprzętem miał promil alkoholu w organizmie. Policjanci ukarali go mandatem.
Wraz z roz­po­czę­ciem sezo­nu tury­stycz­ne­go na jezio­ra powia­tu ełc­kie­go wypły­nę­ły poli­cyj­ne patro­le. Poli­cjan­ci czu­wa­ją nad bez­pie­czeń­stwem osób wypo­czy­wa­ją­cych nad wodą i słu­żą pomo­cą oso­bom, któ­re takiej pomo­cy potrze­bu­ją. Nie­ste­ty, wciąż są oso­by, któ­re zapo­mi­na­ją o zaka­zie korzy­sta­nia ze sprzę­tu pły­wa­ją­ce­go pod wpły­wem alko­ho­lu — mówi  sierż. szt. Aga­ta Kuli­kow­ska de Nałęcz.

Pod­czas wczo­raj­sze­go patro­lu na Jezio­rze Ełc­kim poli­cjan­ci skon­tro­lo­wa­li stan trzeź­wo­ści 36-lat­ka, któ­ry pły­wał rowe­rem wod­nym. Oka­za­ło się, że męż­czy­zna wypły­nął na jezio­ro mając pro­mil alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Miesz­ka­niec Bia­łe­go­sto­ku został uka­ra­ny man­da­tem. Poli­cjan­ci zaka­za­li mu dal­sze­go pły­wa­nia rowe­rem, a  sprzęt prze­ka­za­li trzeź­wej osobie.

W 2020 roku w akwe­nach War­mii i Mazur uto­nę­ły 32 oso­by. Jak wska­zu­ją poli­cyj­ne usta­le­nia, część ofiar uto­nięć to oso­by, któ­re, zanim zna­la­zły się w wodzie piły alko­hol, dla­te­go war­to pamię­tać, że trzeź­wość jest pod­sta­wo­wym warun­kiem bez­pie­czeń­stwa nad wodą — ape­lu­je  sierż. szt. Aga­ta Kuli­kow­ska de Nałęcz.
 
KPP EŁK