Strona główna » Pod napięciem
Pod napięciem

Rada Miasta Ełku Ustalenia KR. Prawie 200 tys. zł za 7- przęsłowy przystanek

Na zdjęciu czteromodułowa wiata. fOTO: I. Dzienisiewicz
Dziś komisja rewizyjna przedstawiła wyniki kontroli dotyczące inwestycji „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap – przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych”.

— Usta­le­nie fak­tycz­nych kosz­tów prze­bu­do­wy ełc­kich przy­stan­ków, to przede wszyst­kim mia­ła na celu komi­sja rewi­zyj­na — mówi Ire­ne­usz Dzie­ni­sie­wicz, prze­wod­ni­czą­cy komisji.

Umo­wa na dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu zosta­ła zawar­ta 31 lip­ca 2017 r. Roz­po­czę­cie reali­za­cji pro­jek­tu usta­lo­no na 19 stycz­nia 2018 r., a zakoń­cze­nie finan­so­we na 16 grud­nia 2019 r. W trak­cie trwa­nia umo­wy pod­pi­sa­no 6 anek­sów do umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie. Zgod­nie z ostat­nim anek­sem pod­pi­sa­nym 31 stycz­nia 2020 r. ter­mi­ny reali­za­cji pro­jek­tu to 11 stycz­nia 2018 r. (pod­pi­sa­nie pierw­szej umo­wy z wyko­naw­cą w pro­jek­cie), a zakoń­cze­nie finan­so­we to 30 grud­nia 2019 r. (doko­na­nie ostat­niej płat­no­ści w pro­jek­cie) — czy­ta­my w przy­ję­tym przez człon­ków KR pro­to­ko­le.

Komi­sja stwier­dzi­ła, że wybór naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty odbył się zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem. Po pierw­szym, unie­waż­nio­nym prze­tar­gu, mia­sto Ełk pono­wi­ło pro­ce­du­rę. Wszyst­kie zło­żo­ne ofer­ty były na podob­nym pozio­mie ceno­wym. Róż­ni­ca pomię­dzy nimi wyno­si­ła ok. 5 proc.
Koszt jed­ne­go przy­stan­ku był uza­leż­nio­ny od jego wiel­ko­ści (3 – 7 przę­seł) oraz zain­sta­lo­wa­nia na nim sys­te­mu moni­to­rin­gu i bez­pie­czeń­stwa (14 wiat).

Jak dowia­du­je­my się z pro­to­ko­łu koszt wia­ty przy­stan­ko­wej wraz z mon­ta­żem, doku­men­ta­cją, przy­łą­cza­mi oraz wszyst­ki­mi pra­ca­mi towa­rzy­szą­cy­mi wyniósł:
- od 67 215,51 zł brut­to do 71 316,66 zł brut­to — wia­ta 3 przę­sło­wa bez sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa
- 145 770,12 zł brut­to — wia­ta 3 przę­sło­wa z sys­te­mem bez­pie­czeń­stwa
- od 80 389,61 zł brut­to do 84.490,76 zł brut­to — wia­ta 4 przę­sło­wa bez sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa
- od 158 944,22 zł brut­to do 163.045,37 zł brut­to — wia­ta 4 przę­sło­wa z sys­te­mem bez­pie­czeń­stwa
- 101.673,03 zł brut­to — wia­ta 6 przę­sło­wa bez sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa
- 194 647,02 zł brut­to — wia­ta 7 przę­sło­wa z sys­te­mem bez­pie­czeń­stwa

Jed­nym z ele­men­tów towa­rzy­szą­cych są kosze na śmie­ci, gdzie za jeden mia­sto zapła­ci­ło 1599,01 zł. Takich koszy zain­sta­lo­wa­no 30 sztuk.
Z pro­to­ko­łem komi­sji moż­na zapo­znać się tutaj

10 komentarzy

napisz komentarz
 • 150 mln zadłu­że­nie mia­sta.. Roz­pacz, tra­ge­dia wstyd. Tak każ­dy rzą­dzić potrafi.

 • Suwe­ren potrze­bo­wał takich przy­stan­ków i je dostał, to nie są Panie tanie rze­czy takie przystanki:)

 • Czy pan Kar­pie­nia zło­ży swój man­dat rad­ne­go sko­ro nie miesz­ka w Ełku?

 • Takich bzdur daw­no nie czy­ta­łem. Jest to według mnie mar­no­wa­nie naszych wspól­nych pie­nię­dzy, za któ­re moż­na było­by zro­bić wie­le poży­tecz­nych rze­czy. No ale pre­zy­den­cik musi się bawić kosz­tem miesz­kań­ców. Tak napraw­dę komu te przy­stan­ki potrzeb­ne, czy mamy aż taki ruch auto­bu­sów, że trze­ba elek­tro­ni­ki aby zorien­to­wać się w roz­kła­dzie jaz­dy. Jak­by tych pie­nię­dzy zby­wa­ło to jesz­cze bym pew­ne rze­czy zro­zu­miał, a tak to są tyl­ko fana­be­rie małych ludzi, któ­rzy cie­szą się z tzw. pier­dół nie mają­cych żad­ne­go zna­cze­nia w życiu zwy­kłe­go miesz­kań­ca Ełku. No ale pie­nią­dze zosta­ły wyda­ne i wła­dza się cie­szy jakie dobre rze­czy robi. Tro­chę pomy­ślun­ku i umie­jęt­no­ści w gospo­da­ro­wa­niu środ­ka­mi miej­ski­mi, ale to trze­ba umieć robić, bo na razie tego nie widać.

 • Okra­da­nie spo­łe­czeń­stwa Ełku w bia­łych ręka­wicz­kach , tak ja uważam.
  To nie inwe­sty­cja tyl­ko trwo­nie­nie pie­nię­dzy podat­ni­ka miesz­kań­ca i oby­wa­te­la RP .Skan­dal podwój­ne gdyż przy­tak­ne­li temu rad­ni któ­rzy na chwi­lę obec­ną są oburzeni.

 • Ten kto zapla­cil tyle za te inwe­sty­cje” i ci co mu przy­tak­nę­li, i ci co nie widza żad­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści: oni uwa­ża­ją miesz­kań­ców za tlu­mo­kow i debi­li. Powi­nien się ktoś nimi zająć z zewnątrz i odsu­nac od sta­no­wisk z wyso­ki­mi kara­mi za kradziez

 • Kie­dy kolej­ne pod­wyż­ki? Bo nie ma nic za dar­mo:) Zuch ten nasz pre­zy­dent i jego świta.

 • Za 200 000 posta­wi­łam dom z pod­da­szem w sta­nie suro­wym. Pół­to­ra tysią­ca za kosz na śmie­ci? Tyle kosz­to­wa­ły nas mate­ria­ły na ogrodzenie.

 • Przy­sta­nek potrzeb­ny jest tyl­ko po to by osło­nić od wia­tru i od desz­czu. Ten co zale­ga­li­zo­wał cenę 200 tys. Powi­nien być przez poli­cję dopro­wa­dzo­ny do psy­chia­try. Szpi­tal ma tak wiel­kie potrze­by, gospo­dar­ka odpa­da­mi to skan­dal a sza­le­niec pła­ci 200 tys za coś co słu­ży miesz­kań­com przez pięć minut dziennie.

OSTATNIE