Strona główna » Lokalne » Utrudnienia w ruchu na ul. Sikorskiego
Lokalne

Utrudnienia w ruchu na ul. Sikorskiego

 Urząd mia­sta Ełku infor­mu­je, że  w związ­ku z mon­ta­żem masz­tów oświe­tle­nio­wych na gór­nej pły­cie boiska przy Par­ku Wod­nym w dniu 12 grud­nia 2015 r. (sobo­ta), w godz. 6:00 – 15:00, zamknię­ta będzie ul. Sikor­skie­go na odcin­ku od ul. Pił­sud­skie­go do ul. Toruńskiej.

W celu upłyn­nie­nia ruchu wyzna­czo­ny zosta­nie objazd uli­ca­mi Sikor­skie­go — Pił­sud­skie­go — Moniusz­ki — Konop­nic­kiej — Świac­kie­go Sępa — Toruń­ska – Sikorskiego.

W ten sam spo­sób odby­wał się będzie ruch auto­bu­sów komu­ni­ka­cji miej­skiej z wyzna­czo­nym tym­cza­so­wym przy­stan­kiem na ul. Toruń­skiej przy blo­ku nr 16.

Po zakoń­cze­niu prac ruch na ul. Sikor­skie­go zosta­nie nie­zwłocz­nie przywrócony.