Strona główna » Poza prawem » Uwaga na oszustów na portalach sprzedażowych! Kolejni ełczanie oszukani
Poza prawem

Uwaga na oszustów na portalach sprzedażowych! Kolejni ełczanie oszukani

zdjęcie jest ilustracją do tekstu
Kolejne dwie osoby z Ełku zostały oszukane podczas sprzedaży swoich rzeczy w internecie. Niestety transakcje na OLX zakończyły się dla nich utratą pieniędzy z kont bankowych. Ostrzegamy, aby bardzo dokładnie czytać i weryfikować informacje, które otrzymujemy, w szczególności adresy stron i linków, za których pośrednictwem mamy dokonywać płatności za sprzedane towary.
Waż­ne jest, żeby oso­by sprze­da­ją­ce swo­je rze­czy w Inter­ne­cie mia­ły świa­do­mość róż­nych zagro­żeń, żeby się przed nimi umie­jęt­nie chro­nić. Czę­sto pośpiech, nie­wie­dza, zabie­ga­nie mogą spra­wiać, że pad­nie­my ofia­rą cyber­prze­stęp­ców — ostrze­ga ełc­ka policja. 

Nie­ste­ty dotkli­wie prze­ko­na­li się o tym kolej­ni miesz­kań­cy Ełku. Kobie­ta zamie­ści­ła w Inter­ne­cie ogło­sze­nie o sprze­da­ży swo­ich butów. Za pomo­cą komu­ni­ka­to­ra skon­tak­to­wał się z nią poten­cjal­ny kupiec. Popro­sił, aby sprze­da­ją­ca klik­nę­ła wysła­ny przez nie­go link. Musia­ła tam podać dane swo­jej kar­ty płat­ni­czej, bo kupu­ją­cy twier­dził, że prze­le­je jej pie­nią­dze na rachu­nek. Prze­ko­ny­wał ją, że taki spo­sób jest szyb­ki i bezpieczny.
 
 Nie­ste­ty oka­za­ło się to nie­praw­dą. W rezul­ta­cie nie otrzy­ma­ła żad­nych pie­nię­dzy, tyl­ko zosta­ła oszu­ka­na i z jej kon­ta znik­nę­ło ponad 1600 zło­tych. Kobie­ta szyb­ko zorien­to­wa­ła się, że padła ofia­rą oszu­sta i zablo­ko­wa­ła w ban­ku swój rachu­nek. Do poli­cjan­tów zgło­sił się tak­że mło­dy męż­czy­zna, któ­ry na por­ta­lu sprze­da­żo­wym wysta­wił ogło­sze­nie o sprze­da­ży swo­jej odzie­ży. Sche­mat dzia­ła­nia był bar­dzo podob­ny. On tak­że został zachę­co­ny do otwar­cia prze­sła­ne­go lin­ku i zaak­cep­to­wa­nia poda­nych trans­ak­cji. Nie­ste­ty na jego kon­to nie wpły­nę­ły obie­ca­ne pie­nią­dze, a zosta­ła pobra­na kwo­ta ponad 500 złotych.

Mówi­my o tych przy­pad­kach ku prze­stro­dze i chce­my ostrzec miesz­kań­ców przed podob­ny­mi zda­rze­nia­mi. Oszu­ści wymy­śla­ją róż­ne spo­so­by, że uzy­skać pie­nią­dze — infor­mu­je  sierż. szt. Aga­ta Kuli­kow­ska de Nałęcz. — Pamię­taj­my, żeby nie poda­wać nume­rów naszych kart ban­ko­wych, logi­nów, haseł, pese­lu czy nume­rów doku­men­tów. Prze­ka­za­nie tych danych nie­zna­nym oso­bom może skut­ko­wać utra­tą pieniędzy.