Strona główna » Lokalne » Via Baltica. Andrukiewicz: Dla nas to przyszłość, bezpieczeństwo, rozwój. Kossakowski: To okno na świat
Lokalne

Via Baltica. Andrukiewicz: Dla nas to przyszłość, bezpieczeństwo, rozwój. Kossakowski: To okno na świat

3 stycznia odbyła się konferencja prasowa dotycząca udostępnienia do ruchu drogi ekspresowej S61 Wysokie – Raczki. W konferencji wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, parlamentarzyści, prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Szmit oraz prezydent miasta Ełku.

Kie­row­cy mogą już korzy­stać z kolej­ne­go frag­men­tu dro­gi eks­pre­so­wej S61. Odci­nek Wyso­kie – Racz­ki, o dłu­go­ści 20,2 km, zlo­ka­li­zo­wa­ny jest na tere­nie woje­wództw: war­miń­sko-mazur­skie­go i pod­la­skie­go. Dro­ga sta­no­wi frag­ment mię­dzy­na­ro­do­wej tra­sy Via Bal­ti­ca łączą­cej Euro­pę Środ­ko­wą z pań­stwa­mi bał­tyc­ki­mi i Skan­dy­na­wią. Łącz­ny koszt inwe­sty­cji, któ­rej wyko­naw­cą była fir­ma Budi­mex, wyno­si 484,3 mln zł.

Odci­nek dro­gi eks­pre­so­wej S61 Wyso­kie — Racz­ki o dłu­go­ści 20,2 km, to pierw­szy z trzech odcin­ków dro­gi eks­pre­so­wej S61 reali­zo­wa­nych na tere­nie woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go, któ­ry został zakoń­czo­ny. W 2022 roku do ruchu  zosta­nie odda­ny odci­nek S61 Szczu­czyn — Ełk Połu­dnie, podob­nie jak odci­nek w woj. pod­la­skim, od Suwałk do gra­ni­cy Pol­ski z Litwą w Budzi­sku. W roku 2023  w pla­nach jest zakoń­cze­nie budo­wy odcin­ka Ełk Połu­dnie — Wysokie.

Via Bal­ti­ca to przede wszyst­kim nasza przy­szłość — mówi pre­zy­dent Ełku.

Zado­wo­le­nia z przy­spie­szo­nych prac nie kry­je poseł Woj­ciech Kossakowski.

Inwe­sty­cja pole­ga na budo­wie odcin­ka dwu­jez­dnio­wej dro­gi eks­pre­so­wej S61 wraz z budo­wą dróg ser­wi­so­wych, remon­tem wybra­nych dróg lokal­nych, budo­wą obiek­tów inży­nier­skich oraz obiek­tów ochro­ny śro­do­wi­ska. Połą­cze­nie z sie­cią dróg lokal­nych będzie moż­li­we poprzez węzły drogowe:

 1. Węzeł Guty (gmi­na Szczuczyn)
 2.  Węzeł Ełk- Połu­dnie (gmi­na Ełk) — w pobli­żu Nowej  Wsi Ełckiej
 3. Węzeł Ełk- Wschód (gmi­na Ełk)
 4. Węzeł Wyso­kie (gmi­na Kalinowo)

— Dzi­siaj nasi dro­go­wcy budu­ją dro­gi nowo­cze­sne, o olbrzy­mim poten­cja­le tech­no­lo­gicz­nym. Dro­gi, któ­re speł­nia­ją ocze­ki­wa­nia 21. wie­ku. Bar­dzo dzię­ku­ję wszyst­kim tym, któ­rzy zosta­wi­li na budo­wie tej dro­gi część swo­je­go życia — powie­dział na zakoń­cze­nie mini­ster Adamczyk.

 Zagro­żo­ny jest ter­min budo­wy peł­nej eks­pre­sów­ki z  Ełku do Warszawy. 

Pro­blem jest z odcin­kiem w oko­li­cy Ostro­wi Mazo­wiec­kiej. Jak mówi poseł Kos­sa­kow­ski są pro­ble­my z wyko­naw­cą i spra­wa zosta­ła odda­na do sądu”. Jeże­li mówi­my o odcin­ku Ełk — Szczu­czyn to data 31 maja powin­na zostać dotrzymana.

Budo­wa dro­gi eks­pre­so­wej S61 Szczu­czyn — Budzi­sko, odc. Szczu­czyn – Racz­ki, jest współ­fi­nan­so­wa­na przez Unię Euro­pej­ską w ramach Instru­men­tu  Łącząc Euro­pę” (Con­nec­ting Euro­pe Facility).

 

16 komentarzy

napisz komentarz

 • Podzię­ko­wa­nia rad­ne­mu Rafa­ło­wi Kara­sio­wi, że cho­ciaż on uczest­ni­czył z Rady Mia­sta Ełk w tym wyda­rze­niu (może są tam inni rad­ni? nie zauwa­ży­łem). Czy nowe więk­sze die­ty rad­nych wpły­nę­ły już na kon­ta radnych?

 • Kalej­do­skop min i minek — bezcenne 🙂
  Poza tym w tle powin­na lecieć pio­sen­ka Hej, Mło­dy Junaku” :
  Hej mło­dy Juna­ku Smu­tek zwalcz i strach. Prze­cież na tym pia­chu już za kil­ka lat Prze­bie­gnie, być może, Jasna, dłu­ga, pro­sta, Sze­ro­ka jak morze, Tra­sa Łazien­kow­ska. I z brze­giem zepnie dru­gi brzeg, Na któ­rym twój ojciec legł. La, la, la, la.… Hej mło­dy gwar­dzi­sto Smu­tek zwalcz i strach. Prze­cież na tym pia­chu już za kil­ka lat Prze­bie­gnie, z pew­no­ścią, Jasna, dłu­ga, pro­sta, Sze­ro­ka jak morze, Tra­sa Łazien­kow­ska. I z brze­giem zepnie dru­gi brzeg Na któ­rym twój ojciec biegł. La, la, la, la.… I z brze­giem zepnie dru­gi brzeg Na któ­rym twój ojciec legł był…”…

  • Tra­sa Łazien­kow­ska jest już démo­dé , zak­tu­ali­zuj sobie tekst do naj­now­szej wersji:
   Hej mło­dy juna­ku, smu­tek zwalcz i strach, prze­cież przez te pia­chy już za kil­ka lat
   prze­bie­gnie z pew­no­ścią jasna dłu­ga pro­sta, z zale­wu do morza Dziu­ra Mierzejowska…”
   itd. itd.

 • Tyle odcin­ków zosta­ło jesz­cze do otwar­cia. Ta dro­ga to do wybo­rów będzie miej­scem lan­su poli­ty­ków i prze­ci­na­nia wstą­żek. Nasz region był i jest przez tyle lat zanie­dby­wa­ny, że poli­ty­cy powin­ni się wsty­dzić że tak póź­no coś zaczę­ło się ruszać.

 • I po co mnie kawa­łek dro­gi z Wyso­kie­go do Raczek? No do Suwa­li­szek już by mógł doje­chać, ale cze­go tam? Na War­sza­we nie poje­dziesz bo nie zro­bi­li do Szczu­czy­na i koło Łom­ży i Ostro­wi grze­biom się jak muchi w smo­le. A ja poje­chał­by na Olsz­tyn ale tu jesz­cze nawet nie doga­da­li się któ­rę­dy budo­wać? I co to panie będzie?

  • Do klasz­to­ru wigier­skie­go coby pomo­dliw­szy się za pomyśl­ność nad­pre­ze­sa i jego wier­ne­go pre­mie­ra bli­żej będziesz miał. 😀

   • No to jak będzie on sam tam jechał , a pew­nie byl ze wie gdzie to to jest , a niech i mnie jon weź­mie co? będzie pamię­tał? Na pali­wo dorzu­ce, bo ja w tam­te stro­ne nie znam drogi

 • Zapy­taj­cie się POSŁA Kos­sa­kow­skie­go kie­dy pier­wot­nie mia­ła być odda­na VIA-BALTICA. W/ wywia­du pro­pa­gan­do­we­go dla lokal­ne­go medium do koń­ca 2018 roku. Co cie­ka­we mam link do tego wywia­du ale nie mogę jego otwo­rzyć. Czyż­by PEGASUS ?A obec­nie któ­ry rok mamy ??

 • Faj­nie posłu­chać, jak mini­stry i posły bre­dzą o róż­nych ter­mi­nach, a wyda­je im się , że bar­dzo mądrze mówią. Taki pan Adam­czyk wczo­raj obwie­ścił, że Racz­ki-Wyso­kie odda­no 4 mie­sią­ce przed ter­mi­nem. Tym­cza­sem na stro­nie GDD­KiA ten odci­nek jesz­cze w grud­niu miał zakoń­cze­nie robót wyni­ka­ją­ce z umo­wy 31 stycz­nia 2021”, a tuż przed koń­cem roku wymie­nio­no sty­czeń na grudzień.
  Taki pan Kos­sa­kow­ski opo­wia­da o odcin­ku Ełk — Szczu­czyn, że data 31 maja powin­na zostać dotrzy­ma­na (tyl­ko o roku nie wspo­mniał), gdy GDD­KiA dekla­ru­je dla Ełk Połu­dnie — Szczu­czyn zakoń­cze­nie robót wyni­ka­ją­ce z umo­wy 6 lip­ca 2021 r.”
  I oni chcą, żeby kto­kol­wiek brał ich poważnie.

   • Sam tam idź. Może cię nauczą, jak się pisze popraw­nie po pol­sku. Albo nie, ale przy­naj­mniej pacio­rek będziesz umiał śpiewająco.

  • Pan Kos­sa­kow­ski to już nie takie kity wstawiał.
   archiwum.radio5.com.pl/via-baltica-najpozniej-w-2018‑r/
   Szko­da, że się z nim wte­dy nie zało­ży­łem, np. o sklep Pro­mi­lek”.

   • skip­per ‑a może lokal­ne medium też zależ­ne od Wła­dzy! Prze­cież wywo­dzi się z Suwa­li­szek ostoi Zie­liń­skie­go i zagłę­bia PiS. Oni tacy wia­ry­god­ni jak dru­gie lokal­ne od nie­daw­na medium z Śledzikowa 🙂

    • No cie­ka­we, jesz­cze godzi­nę temu mate­riał był widocz­ny. Teraz fak­tycz­nie ooops.
     Ale zosta­ło jesz­cze tu: bayerfm.eu/via-baltica-najpozniej-w-2018‑r/ i tu: grajewo24.pl/info-568/via-baltica-najpozniej‑w – r-.16969.html . To ta sama kon­fe­ren­cja prasowa.
     Sko­pio­wa­łem sobie tę szcze­rą buziuch­nę na pamiątkę 😉

     • Ho, ho na Bay­erFM też już zni­kło. Zrzut ekra­nu jed­na­ko­woż uczy­nio­ny. Do grajewa24 jesz­cze się póki co nie dobrali.