Strona główna » Kraj/ świat » Via Baltica – kolejne kilometry dla kierowców oddane do użytku
Kraj/ świat

Via Baltica — kolejne kilometry dla kierowców oddane do użytku

S61 Stawiski - Szczuczyn tuż przed otwarciem
9 sierpnia 2021 r. oddano do ruchu dwa odcinki drogi ekspresowej S61 w województwie podlaskim — od węzła Kolno do Stawisk oraz od Stawisk do Szczuczyna. Prawie 35 km nowej drogi ekspresowej to kolejny fragment międzynarodowego korytarza transportowego via Baltica (po odcinku Śniadowo-Łomża Południe) przekazany w tym roku kierowcom do użytkowania. Odcinki wraz z ukończoną w ubiegłym roku drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna oraz fragmentem obwodnicy Stawisk tworzą około 44-kilometrowy fragment S61.

- Suk­ce­syw­nie odda­je­my do użyt­ku kolej­ne frag­men­ty dro­gi S61, będą­cej klu­czo­wym ele­men­tem mię­dzy­na­ro­do­we­go kory­ta­rza trans­por­to­we­go via Bal­ti­ca, jed­ne­go z naj­waż­niej­szych szla­ków tran­zy­to­wych łączą­cych kra­je nad­bał­tyc­kie z sie­cią dróg szyb­kie­go ruchu w Pol­sce. Ta dro­ga otwo­rzy komu­ni­ka­cyj­nie region, skró­ci czas prze­jaz­du i pod­nie­sie poziom bez­pie­czeń­stwa na dro­dze — powie­dział mini­ster infra­struk­tu­ry Andrzej Adamczyk.

Reali­za­cja obu odcin­ków ruszy­ła w tym samym cza­sie. Umo­wy zosta­ły pod­pi­sa­ne 31 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Po okre­sie prac pro­jek­to­wych i uzy­ska­niu decy­zji o zezwo­le­niu na reali­za­cję inwe­sty­cji dro­go­wej (ZRID) wyko­naw­cy przy­stą­pi­li do prac w terenie.

Na odcin­ku Sta­wi­ski – Szczu­czyn, gdzie wyko­naw­cą była fir­ma Budi­mex, robo­ty roz­po­czę­ły się 3 wrze­śnia 2019 r., a 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. na odcin­ku budo­wa­nym przez Stra­bag, od węzła Kol­no do Stawisk.

Po dwóch latach prac budow­la­nych oba frag­men­ty S61 zosta­ły udo­stęp­nio­ne do ruchu, dzię­ki cze­mu kie­row­cy mogą już bez prze­szkód korzy­stać z wszyst­kich para­me­trów dro­gi ekspresowej.

Oba odda­ne do ruchu odcin­ki mają jezd­nie o nawierzch­ni z beto­nu cemen­to­we­go, każ­da po dwa pasy ruchu o sze­ro­ko­ści 3,5 m plus 2,5‑metrowy pas awa­ryj­ny. Są przy­sto­so­wa­ne do naj­cięż­sze­go ruchu, a dopusz­czal­ny nacisk to 11,5 tony na oś.

Na obu odcin­kach wybu­do­wa­no po dwa miej­sca obsłu­gi podróż­nych (MOP):

• Gór­ki Zachód oraz Gór­ki Wschód na odcin­ku węzeł Kol­no – Stawiski

• oraz Zabie­le Zachód i Zabie­le Wschód na odcin­ku Sta­wi­ski – Szczuczyn.

Na udo­stęp­nio­nym frag­men­cie S61 powstał węzeł Kol­no — na połą­cze­niu z dro­gą kra­jo­wą nr 63. W przy­szło­ści do tego węzła zosta­nie dopro­wa­dzo­na obwod­ni­ca Łom­ży, na któ­rą prze­targ ogło­szo­ny został 23 lip­ca 2021 r.

Na sąsied­nim odcin­ku pomię­dzy obwod­ni­ca­mi Sta­wisk i Szczu­czy­na powstał węzeł Gra­bo­wo zlo­ka­li­zo­wa­ny na połą­cze­niu dro­gi eks­pre­so­wej S61 z dro­gą powia­to­wą nr 1828B.

W sie­ci TEN‑T

Reali­zo­wa­na dro­ga eks­pre­so­wej S61 jest jed­ną ze stra­te­gicz­nych inwe­sty­cji dro­go­wych — znaj­du­je się w Trans­eu­ro­pej­skiej Sie­ci Trans­por­to­wej TEN‑T (ang. Trans-Euro­pe­an Trans­port Network).

Frag­ment S61 od Ostro­wi Mazo­wiec­kiej do Szczu­czy­na to pro­jekt dro­go­wy wart prze­szło 3 mld zł z dofi­nan­so­wa­niem unij­nym na pozio­mie 1,63 mld zł.

Łącz­na war­tość wyko­na­nych w sys­te­mie Pro­jek­tuj i buduj kon­trak­tów to nie­co ponad miliard złotych.

Udo­stęp­nia­ne kie­row­com dwa odcin­ki od węzła Kol­no do Sta­wisk oraz od Sta­wisk do Szczu­czy­na, wraz z odda­nym już do użyt­ku frag­men­tem Śnia­do­wo — Łom­ża Połu­dnie, wydłu­żą sieć TEN‑T o oko­ło 51 km dwu­jez­dnio­wej dro­gi ekspresowej.

PAP

KRONIKA POLICYJNA