Strona główna » Lokalne » W Ełku już działa drive-thru. To pierwszy taki punkt szczepień w regionie
Lokalne Pandemia koronawirus

W Ełku już działa drive-thru. To pierwszy taki punkt szczepień w regionie

foto: Renata Szymaszko
W Ełku na terenie szpitala wojskowego został uruchomiony punkt drive-thru, w którym szczepionkę można przyjąć nie wychodząc z samochodu. To pierwsza taka jednostka w naszym województwie.

12 maja pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej ofi­cjal­nie otwar­to mobil­ny punkt scze­pień. Punkt mie­ści się na tere­nie 1. Woj­sko­we­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go […] w Ełku. Jego orga­ni­za­to­rem i opie­ku­nem jest wojsko.

Do tej pory szpi­tal woj­sko­wy szcze­pił żoł­nie­rzy, pra­cow­ni­ków cywil­nych szpi­ta­la oraz inne służ­by mun­du­ro­we. Od 13 maja żoł­nie­rze będą szcze­pić lud­ność cywil­ną. Puł­kow­nik Robert Tre­la, komen­dant ełc­kiej filii pod­kre­śla, że dzien­nie pla­no­wa­ne jest zaszcze­pie­nie oko­ło 400 osób, a zain­te­re­so­wa­nie jest bar­dzo duże.

Poseł Woj­ciech Kos­sa­kow­ski obec­ny na kon­fe­ren­cji pra­so­wej zazna­czył, że to dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu woje­wo­dy war­miń­sko- mazur­skie­go oraz woj­ska powstał w Ełku punkt szcze­pień dri­ve-thru, któ­ry jest pierw­szym tego typu miej­scem w naszym woje­wódz­twie. Poseł zachę­cał ełczan do korzy­sta­nia z placówki.

Punkt Szcze­pień Dri­ve ‑Thru czyn­ny jest w godzi­nach 8.00 — 20.00. 
Pacjen­ci przy­by­wa­ją­cy na szcze­pie­nie muszą posia­dać ze sobą wypeł­nio­ny Kwe­stio­na­riusz wstęp­ne­go wywia­du prze­sie­wo­we­go przed szcze­pie­niem oso­by doro­słej prze­ciw COVID-19”.
Kwe­stio­na­riusz  moż­na pobrać tutaj.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE?
§ 1. Zadzwoń na cało­do­bo­wą i bez­płat­ną info­li­nię — 989
§ 2. Zare­je­struj się elek­tro­nicz­nie poprzez e‑Rejestrację dostęp­ną na pacjent.gov.pl
§ 3. Skon­tak­tuj się z punk­tem szcze­pień: 882 935 746, 882 935 709.

OSTATNIE