Strona główna » Lokalne » W Ełku odbył się pochówek dzieci utraconych
Lokalne

W Ełku odbył się pochówek dzieci utraconych

Rodzi­ce, któ­rzy utra­ci­li swo­je nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci, mają pra­wo do ich pochów­ku. W Ełku, dzię­ki uru­cho­mie­niu spe­cjal­nych pro­ce­dur praw­nych, rodzi­ce mogą pocho­wać swo­je utra­co­ne dziec­ko indy­wi­du­al­nie lub w ist­nie­ją­cym na tere­nie Cmen­ta­rza Komu­nal­ne­go miej­scu zbio­ro­wym. Obec­ny stan praw­ny daje rodzi­com dzie­ci utra­co­nych pra­wo do ich pochów­ku. Pogrzeb odby­wać się będzie za zgo­dą rodzi­ców, w przy­pad­ku, kie­dy prze­ka­żą oni Szpi­ta­lo­wi Pro-Medi­ca” Sp. z o.o. w Ełku wszel­kie for­mal­no­ści wyni­ka­ją­ce z doko­na­nia pochówku.
W Ełku zosta­ły uru­cho­mio­ne pro­ce­du­ry praw­ne, któ­re dają rodzi­com dzie­ci utra­co­nych (dzie­ci, któ­re zmar­ły przed naro­dze­niem), pra­wo do ich pochów­ku indy­wi­du­al­nie lub pochów­ku zbio­ro­we­go. Z ini­cja­ty­wy rodzi­ców dzie­ci utra­co­nych zosta­ły praw­nie ure­gu­lo­wa­ne prze­pi­sy prze­pro­wa­dze­nia takich pochów­ków. Pochó­wek dzie­ci utra­co­nych będzie miał cha­rak­ter eku­me­nicz­ny i poprze­dzo­ny zosta­nie mszą św., któ­ra odbę­dzie się w inten­cji rodzi­ców, któ­rzy utra­ci­li swo­je dzieci.
Zgod­nie z zarzą­dze­niem Pre­zy­den­ta Mia­sta Ełku, z dnia 1 lip­ca 2014 r. pochów­ki dzie­ci utra­co­nych i pozo­sta­wio­nych w szpi­ta­lu będą odby­wa­ły się dwa razy w roku, a finan­so­wa­ne będą ze środ­ków budże­tu mia­sta. Celem odda­nia należ­ne­go sza­cun­ku dzie­ciom utra­co­nym oraz w tro­sce o rodzi­ców prze­ży­wa­ją­cych ból po stra­cie swo­ich dzie­ci, zosta­ło wyzna­czo­ne miej­sce pochów­ku na Cmen­ta­rzu Komu­nal­nym w Ełku. Zbio­ro­we pochów­ki umoż­li­wią god­ne poże­gna­nie tych osób.
autor. UM Ełk