Strona główna » Kultura » W Ełku zapachniało świętami…
Kultura Lokalne

W Ełku zapachniało świętami…

Przed Ełckim Centrum Kultury /fot. a czarnecka

Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Przed Ełc­kim Cen­trum Kul­tu­ry zor­ga­ni­zo­wa­ny dziś został jar­mark świąteczny.
Zapach­nia­ło świę­ta­mi — mówi pan Sta­ni­sław. — Cho­in­ki, miko­ła­je, elfy, ozdo­by świą­tecz­ne, pie­czo­ny chle­bek — cze­go tu nie ma. Faj­nie, że w Ełku coś się dzieje.
 — Jeste­śmy tu nie przy­pad­kiem — mówi pani Anna, któ­ra odwie­dzi­ła jar­mark z 7‑letnią Wik­to­rią. — Wnucz­ka star­to­wa­ła w kon­kur­sie Miko­ła­jo­we obraz­ki”, nie­ste­ty, nie uda­ło się wygrać. Kupi­łam bomb­kę, wyko­na­ną ze wstąż­ki. Bar­dzo lubię ręko­dzie­ło, a tro­chę inspi­ra­cji nie zaszko­dzi. W domu sta­wia­my na wła­sne wyro­by, jak tra­dy­cja naka­zu­je i by dziec­ko mia­ło przyjemność.
Pod­czas jar­mar­ku miej­sco­wi twór­cy zapre­zen­to­wa­li stro­iki, ręcz­nie wyko­na­ne bomb­ki oraz ozdo­by cho­in­ko­we. Były wystę­py arty­stycz­ne i kon­kur­sy. Na sce­nie wystą­pi­ły zespo­ły muzycz­ne z ełc­kich szkół: Gim­na­zjum nr 1, Gim­na­zjum nr 4, Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 4 i Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 5.
Czar