Strona główna » Lokalne » W krainie lodu, czyli ferie w bibliotece
Lokalne

W krainie lodu, czyli ferie w bibliotece

Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na im. Zofii Nasie­row­skiej w Ełku zapra­sza na ferie zimo­we w dniach 25 stycz­nia — 5 lute­go w godzi­nach od 11 do 13.

W pro­gra­mie: sko­ki i wygi­ba­sy z X‑boxem, kon­kurs na bał­wa­na nawet bez śnie­gu, fil­my, tur­niej gier plan­szo­wych i kom­pu­te­ro­wych, kre­atyw­ne zaję­cia pla­stycz­ne oraz wie­le atrak­cji i niespodzianek.

Ferie w biblio­te­ce są bez­płat­ne. Zapi­sy pro­wa­dzo­ne są w oddzia­le dla dzie­ci MBP. Uwa­ga! Licz­ba miejsc ograniczona.
Czar