Strona główna » Lokalne » W odpowiedzi na interpelację
Lokalne

W odpowiedzi na interpelację

"Błotnista aleja"
"Błotnista aleja"
Błot­ni­sta aleja”

Jakiś czas temu na Komi­sji Mie­nia Komu­nal­ne­go przy Radzie Mia­sta zło­ży­li­śmy inter­pe­la­cję doty­czą­cą moż­li­wo­ści remon­tu dro­gi, któ­rą nazwa­li­śmy Błot­ni­sta Aleja”

Robert Klimowicz/ dziennikarstwo obywatelskie
Robert Klimowicz/ dzien­ni­kar­stwo obywatelskie

Zapro­po­no­wa­li­śmy, aby sta­ła się ona cią­giem spa­ce­ro­wym z dostę­pem jedy­nie dla samo­cho­dów miesz­czą­cych się tam firm – uli­ca jest praw­do­po­dob­nie za wąska, aby speł­nia­ła kry­te­ria dro­gi miej­skiej, z peł­nym ruchem samochodowym.

W odpo­wie­dzi na inter­pe­la­cję otrzy­ma­li­śmy infor­ma­cję, iż ist­nie­je moż­li­wość pozy­ska­nia fun­du­szy ze źró­deł unij­nych na jej remont przy oka­zji budo­wy uli­cy Kolo­nia. Jeże­li będzie moż­li­wość dofi­nan­so­wa­nia inwe­sty­cji wów­czas remont zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny jesz­cze w tej kaden­cji Rady Mia­sta. W obec­nej chwi­li na dro­dze będą uzu­peł­nia­ne ubyt­ki i będzie ona okre­so­wo profilowana.

Liczy­my, że urzęd­ni­cy miej­scy dotrzy­ma­ją sło­wa i pozy­ska­ją środ­ki na remont. Nie raz już udo­wod­ni­li, że umie­ją to robić napraw­dę sku­tecz­nie. Cze­ka­my zatem na konkrety.

 

tagi

1 komentarz

napisz komentarz
  • Pisma z pod­pi­sa­mi wie­lu dział­kow­ców były skła­da­ne już od wie­lu lat i na te pisma w odpo­wie­dzi była wyko­na­na pod­syp­ka tej drogi.

OSTATNIE