Strona główna » Lokalne » W trosce o zapatrzonych w smartfony. Radni Dobra Wspólnego chcą ostrzegać mieszkańców
Lokalne

W trosce o zapatrzonych w smartfony. Radni Dobra Wspólnego chcą ostrzegać mieszkańców

foto: Policja w Katowicach

 Zgodnie z obowiązującym prawem Idąc po przejściu dla pieszych, nie możemy korzystać ze smartfonów i innych urządzeń elektronicznych w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni”.

Wie­lu prze­chod­niów zapo­mi­na jed­nak o tym przepisie.

Klub rad­nych Dobro Wspól­ne zło­żył  inter­pe­la­cję do pre­zy­den­ta Ełku, aby ten zasta­no­wił się w spra­wie wpro­wa­dze­nia zna­ków przy­po­mi­na­ją­cych” o zacho­wa­niu bezpieczeństwa.

Po wej­ściu w życie prze­pi­sów nie­któ­re samo­rzą­dy wyko­na­ły przed przej­ścia­mi dla pie­szych nowe ozna­ko­wa­nie. Napi­sy czy pik­to­gra­my (przed przej­ściem dla pie­szych-red.) przy­po­mi­na­ją­ce o tym, aby pod­czas prze­cho­dze­nia przez jezd­nię nie korzy­stać z tele­fo­nów, poja­wi­ły się m.in. w Pozna­niu, Gru­dzią­dzu, Sopo­cie, Bia­łym­sto­ku czy Elblą­gu — czy­ta­my w piśmie.
I dalej: […] Hasło ma przy­po­mi­nać, że nawet mając pierw­szeń­stwo, nale­ży zacho­wać ostroż­ność, zwłasz­cza że wie­le mło­dych osób, prze­cho­dząc przez uli­cę, wpa­tru­je się w ekra­ny tele­fo­nów. W pierw­szej kolej­no­ści takie napi­sy ostrze­ga­ją­ce mia­ły­by poja­wić się przy szkołach.

Proponowana przez radnych forma dodatkowego oznakowania jest ciekawą propozycją do rozważenia — odpowiada prezydent Tomasz Andrukiewicz. Poleciłem rozpropagowanie ankiety wśród szkół, jakie hasła trafiają do dzieci i młodzieży oraz wytypowanie przejść, na których takie symbole miałyby zostać umieszczone. Po otrzymaniu informacji zwrotnych przystąpimy do oznakowania wytypowanych przejść dla pieszych, jeśli warunki pogodowe będą stosowne do prowadzenia prac — dodaje włodarz.

 Przy­po­mi­na­my, że man­dat za korzy­sta­nie z tele­fo­nu na pasach (na jezd­ni),  może oka­zać się kosz­tow­ny. Za każ­do­ra­zo­we zła­ma­nie prze­pi­sów poli­cja może uka­rać prze­cho­dzą­ce­go w wyso­ko­ści od 50 do 100 zło­tych. Prze­pi­sy obo­wią­zu­ją od 1 czerw­ca 2021.

OSTATNIE