Strona główna » Polityka » Wątpliwe zapisy uchwały żłobkowej. Prezydencki zapis nie gwarantuje zwolnienia z opłaty
Polityka

Wątpliwe zapisy uchwały żłobkowej. Prezydencki zapis nie gwarantuje zwolnienia z opłaty

pixabay
Żłobki podobnie jak przedszkola i szkoły od 16 marca są zamknięte. O ile kwestia opłat w przedszkolach jest jasna, bo jeżeli dziecko do przedszkola nie chodzi, rodzice płacić nie muszą, to kwestia opłat w żłobkach wygląda nieco inaczej. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobków muszą płacić tzw. opłatę za pobyt, mimo iż placówka jest zamknięta i faktycznego „pobytu” nie ma.

Opła­ty za pobyt w publicz­nym żłob­ku okre­śla uchwa­ła Rady Mia­sta Ełku z 24 kwiet­nia 2018 r., któ­ra nie prze­wi­du­je zwol­nień z opła­ty np. w cza­sie pandemii.

Aby rodzi­ce lub opie­ku­no­wie mogli otrzy­mać zwol­nie­nie z opła­ty, potrzeb­na jest zmia­na prze­pi­sów, a te w dro­dze uchwa­ły mogą zmie­nić tyl­ko rad­ni miejscy.

Do biu­ra rady mia­sta Ełku wpły­nę­ły dwa pro­jek­ty uchwał doty­czą­ce usta­le­nia wyso­ko­ści opłat za pobyt dzie­ci w żłob­ku Eko­lud­ki. Zmia­ny w dotych­czas obo­wią­zu­ją­cych uchwa­łach doty­czyć mają przede wszyst­kim zwol­nie­nia z opłat na czas pan­de­mii. Pro­jek­ty zło­żył klub rad­nych KO‑L oraz pre­zy­dent mia­sta na wnio­sek klu­bu DW.

I choć te dwa pro­jek­ty uchwał, w tre­ści toż­sa­me, to ich zapi­sy co do zwol­nień z opła­ty róż­nią się i to w spo­sób istotny.

Pro­jekt KO‑L po zło­żo­nej na wczo­raj­szej komi­sji budże­tu auto­po­praw­ce (przez rad­ne­go Dzie­ni­sie­wi­cza) zakła­da cał­ko­wi­te zwol­nie­nie z opa­ty za żło­bek. Para­graf 4 ustęp 1 uchwa­ły otrzy­mał brzmie­nie w przy­pad­ku zamknię­cia żłob­ka w związ­ku z wpro­wa­dze­niem sta­nu epi­de­mii, sta­nu klę­ski żywio­ło­wej, sta­nu wyjąt­ko­we­go lub sta­nu wojen­ne­go, zwal­nia się cał­ko­wi­cie rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do żłob­ka z opła­ty za pobyt w placówce”.

Ozna­cza to, że rodzi­ce lub opie­ku­no­wie dzie­ci uczęsz­cza­ją­cych do miej­skie­go żłob­ka zosta­ną cał­ko­wi­cie zwol­nie­ni z opła­ty z tzw. auto­ma­tu. Co też ozna­cza, że nie będą musie­li w tej kwe­stii skła­dać żad­ne­go wniosku.

Pro­jekt pre­zy­denc­ki nato­miast zakła­da, że w przy­pad­ku cza­so­we­go ogra­ni­cze­nia lub cza­so­we­go zawie­sze­nia funk­cjo­no­wa­nia żłob­ka, rodzi­com lub opie­ku­nom praw­nym przy­słu­gu­je zwrot opła­ty mie­sięcz­nej, w czę­ści pro­por­cjo­nal­nej do ilo­ści dni mie­sią­ca, w któ­rym żło­bek nie świad­czył usług. Opła­ta ta zosta­nie odli­czo­na od opła­ty za pobyt dziec­ka w żłob­ku za kolej­ny miesiąc”.

Pre­zy­denc­ki zapis nie gwa­ran­tu­je więc cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z opła­ty, gdyż mówi o tym, że kosz­ty, któ­re już np. zosta­ły wnie­sio­ne, a świad­cze­nia poby­tu w żłob­ku nie było, zosta­ną zali­czo­ne na poczet następ­ne­go mie­sią­ca. Czy­li do fak­tycz­ne­go zwro­tu kosz­tu nie dojdzie.

Pro­jekt uchwa­ły, któ­ry rad­nym przed­sta­wił Tomasz Andru­kie­wicz, może też zawie­rać prze­pi­sy, któ­re naru­sza­ją pra­wo, gdyż zawar­te w nich regu­la­cje nie miesz­czą się w zakre­sie upo­waż­nie­nia ustawowego”.

Przede wszyst­kim cho­dzi o zapis Opła­ta ta zosta­nie odli­czo­na od opła­ty za pobyt dziec­ka w żłob­ku za kolej­ny mie­siąc”. Zda­niem orga­nu nad­zo­ru­ją­ce­go, czy­li woje­wo­dy takie zapi­sy nie miesz­czą się w kom­pe­ten­cji rady miasta.

Ana­li­zu­jąc roz­strzy­gnię­cie nad­zor­cze Woje­wo­dy War­miń­sko — Mazur­skie­go z 24 czerw­ca 2016r., sygn. PN.4131.203.2016 czy­ta­my, że rada mia­sta nie jest upo­waż­nio­na do regu­lo­wa­nia w uchwa­le rady gmi­ny, kwe­stii zwią­za­nych ze spo­so­bem pobie­ra­nia oraz roz­li­cza­nia wnie­sio­nych opłat. Posta­no­wie­nia takie sta­no­wią mate­rię umow­ną i mogą zostać zawar­te w umo­wie o korzy­sta­nie z usług żłob­ka. Nie mogą, w dro­dze uchwa­ły przy­bie­rać ran­gi norm pra­wa miejscowego”.

W taki spo­sób woje­wo­da war­miń­sko-mazur­ski uza­sad­nił stwier­dze­nie nie­waż­no­ści uchwa­ły rady mia­sta Bra­nie­wo, któ­ra w swo­im akcie pra­wa miej­sco­we­go posta­no­wi­ła, iż opła­ty za pobyt dziec­ka w żłob­ku oraz opła­ty za wyży­wie­nie dziec­ka, pobie­ra­ne są z góry do 10-go dnia każ­de­go mie­sią­ca. Usta­li­ła tak­że, że roz­li­cze­nie opłat, o któ­rych mowa, pobra­nych za poprzed­ni mie­siąc, odby­wa się w mie­sią­cu następ­nym, po uwzględ­nie­niu nie­obec­no­ści dziec­ka w żłobku”.

W oce­nie orga­nu nad­zo­ru ww. prze­pi­sy w spo­sób istot­ny naru­sza­ją prawo.
Mate­rial­ną pod­sta­wę pod­ję­cia bada­nej uchwa­ły, będą­cej aktem pra­wa miej­sco­we­go, sta­no­wi prze­pis art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 usta­wy o opie­ce nad dzieć­mi w wie­ku do lat 3, zgod­nie z któ­rym, rada gmi­ny upo­waż­nio­na zosta­ła do okre­śle­nia wyso­ko­ści opła­ty za pobyt, opła­ty za wyży­wie­nie oraz do okre­śle­nia warun­ków czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia od pono­sze­nia opłat — czy­ta­my w uzasadnieniu.

Z roz­strzy­gnię­cia nad­zor­cze­go wyni­ka więc, że rada mia­sta Ełku nie może decy­do­wać o tym, jak i w jaki spo­sób pie­nią­dze zosta­ną zwró­co­ne oraz jaką for­mę sta­no­wić będzie roz­li­cze­nie. Te kwe­stie powin­ny być ure­gu­lo­wa­ne na pozio­mie żło­bek – opła­ca­ją­cy. Zapis w pre­zy­denc­kiej uchwa­le może być zatem pod­wa­żo­ny przez organ nad­zo­ru, co w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzi­ło­by do prze­dłu­że­nia się całej procedury.

W osta­tecz­no­ści, na wczo­raj­szej komi­sji opi­nio­wa­no zapi­sy uchwa­ły klu­bu rad­nych KO‑L, ale jesz­cze Dobro Wspól­ne pró­bu­je prze­pchnąć” nie­któ­re swo­je postu­la­ty. Jed­nak bio­rąc pod uwa­gę oce­nę orga­nu nad­zo­ru moż­na mieć wiec wąt­pli­wo­ści co do zgod­no­ści z pra­wem zapi­sów pro­jek­tu prezydenckiego.
Jutro na sesji Rady Mia­sta Ełku rad­ni osta­tecz­nie zde­cy­du­ją o zwol­nie­niach z opła­ty za żłobek.

OSTATNIE