Strona główna » Polityka » Wesołowski chce planów jak w Szwecji i Jaworznie. Zero ofiar śmiertelnych
Polityka

Wesołowski chce planów jak w Szwecji i Jaworznie. Zero ofiar śmiertelnych

Nadesłane

Rad­ny Robert Weso­łow­ski nie od dziś sły­nie z inno­wa­cyj­nych pomy­słów. Szcze­gól­ną uwa­gę kie­ru­je w stro­nę ruchu samo­cho­do­we­go w Ełku.
Tym razem pie­szy” w Ełku — jak sam sie­bie nazy­wa, zło­żył wnio­sek do pre­zy­den­ta Ełku i prze­wod­ni­czą­ce­go rady oraz rad­nych o opra­co­wa­nie ełc­kiej idei na wzór szwedz­kiej  Wizji zero”.

— Cho­dzi o stwo­rze­nie poli­ty­ki, któ­rej celem jest zero ofiar śmier­tel­nych wypad­ków dro­go­wych na uli­cach mia­sta — infor­mu­je Robert Wesołowski.

Proś­ba doty­czy zain­spi­ro­wa­nia się pio­nier­ski­mi dzia­ła­nia­mi Jaworz­na i skon­tak­to­wa­niem się w tej spra­wie z Panem Toma­szem Tosza — wice­dy­rek­to­rem Miej­skie­go Zarzą­du Dróg i Mostów w Jaworz­nie, któ­ry jest auto­rem słów: Sor­ry, ale tak prze­bu­do­wa­li­śmy mia­sto, że szyb­ko u nas jeź­dzić się już nie da” — czy­ta­my we wniosku.

Weso­łow­ski uwa­ża, że Ełk powi­nien stać się lide­rem w pro­jek­to­wa­niu mia­sta na potrze­by pie­szych — nie samo­cho­dów. I wyja­śnia, czym jest wizja zero”.

— Idea wizja zero” powsta­ła w Szwe­cji i sta­wia sobie za cel sku­pie­nie aktyw­no­ści na suk­ce­syw­nym zmniej­sza­niu licz­by ofiar śmier­tel­nych i cięż­kich obra­żeń w zda­rze­niach dro­go­wych. Wizja zero” dąży do cał­ko­wi­te­go wyeli­mi­no­wa­nia wspo­mnia­nych skut­ków zda­rzeń dro­go­wych. Jako rad­ni pró­bu­je­my zaadop­to­wać skan­dy­naw­skie roz­wią­za­nia w Ełku. 

To już nasze kolej­ne tego typu dzia­ła­nie. War­to w tym miej­scu przy­po­mnieć, że w 1997 r. szwedz­ki par­la­ment przy­jął nastę­pu­ją­ce stwier­dze­nie: Dłu­go­ter­mi­no­wym celem dla bez­pie­czeń­stwa ruchu dro­go­we­go jest wyeli­mi­no­wa­nie skut­ków wypad­ków w for­mie ofiar śmier­tel­nych i ofiar cięż­kich obra­żeń. Aby osią­gnąć ten cel pro­jek­tan­ci i wyko­naw­cy sys­te­mów trans­por­to­wych zobo­wią­za­ni są do adap­to­wa­nia wymo­gów Wizji Zero”.

20 komentarzy

napisz komentarz
 • może w koń­cu rad­ni zaję­li­by się bacu­ti­lem dokąd będzie­cie ludzi truli ?

 • Ada­mie, prze­cież rad­ny Weso­łow­ski to ta isto­ta co chcia­ła pod­wy­żek diet rad­nym, bo rada mia­sta dała wię­cej pre­zy­den­to­wi. To pro­po­nu­ję r.Wesołowskiemu pod­ję­cie ini­cja­ty­wy obni­że­nia wyna­gro­dze­nia pre­zy­den­to­wi, cie­ka­we czy będzie taki aktyw­ny na polu obni­ża­nia diet radnym.
  Jak widzę i czy­tam rad­ne­go Weso­łow­skie­go, to jak­bym widział obraz bie­dy posła/ministra Gowi­na i przy­po­mi­na mi się słyn­ne : Kie­dy byłem mini­strem nie star­cza­ło mi do pierw­sze­go.”. Bie­da. Nie tyl­ko w portfelu.

 • Nikt nie napi­sze lep­sze­go komen­ta­rza jak rad­ni PiS o sobie. Jacy to oni pięk­ni, jacy popu­lar­ni, jacy zaan­ga­żo­wa­ni. Kon­kre­ty pro­szę, co któ­ry­kol­wiek z rad­nych PiS przez rok cza­su doko­nał? I Nie jakaś kału­ża co sama wyschła! Co rada mia­sta dzię­ki nim doko­na­ła, co w Ełku powsta­ło? I nie jakieś pla­ny na przy­szłość, albo wizje total­nie z d… o któ­rych bre­dzi ten pie­szy co jeź­dzi samo­cho­dem? Cze­ka­my pano­wie z PiS‑u!

 • To wiel­kie popar­cie pisio­rów to też prze­sa­da. BARTOSZEWICZ 579 GLOSOW. WESOŁOWSKI 559 GLOSOW,KARAŚ. 508 GLOSOW, CEGIELKA 305 GLOSOW

 • Co do wie­ku pisio­rów, to mło­dość maja juz za sobą. Weso­łow­ski 47 lat, Karaś 35 lat, Cegiel­ka 35 lat. Bar­to­sze­wicz 32 lata.

  • Za to ty Wal­de­mar pew­nie gim­ba­zę koń­czysz i masz pro­ble­my emo­cjo­nal­ne kim być dalej?

 • Gru­pa rad­nych PIS to ludzie młodzi.Brak lide­ra jest bar­dzo widocz­ny .Moment a nastą­pi podział wewnętrzny.Myślę że naj­bar­dziej oso­bą mery­to­rycz­ną tej gru­py, mają­cy (ogła­dę dyplo­ma­tycz­ną) jest wice­prze­wod­ni­czą­cy Rafał Karaś .Rad­ny Robert Weso­łow­ski jest pozy­tyw­nym wizjo­ne­rem któ­ry wzię­ty pod skrzy­dła lide­ra gru­py pro­wa­dzo­nych roz­mów miał­by swój udział w reali­za­cji dobrych pomy­słów na rzecz miasta.Rzeczywiście pod­śmie­wa­nie się z rad­ne­go jest nie na miejscu,brak kultury.Wybrany dużą ilo­ścią gło­sów przez miesz­kań­ców Ełku.A tak pomy­śl­cie sza­now­ni rad­ni ile Wy macie świet­nych pomy­słów jeste­ście oso­ba­mi aktyw­ny­mi w swo­ich śro­do­wi­skach .Macie pomy­sły na pro­mo­cję mia­sta spor­tu tury­sty­ki itp wewnętrz­nie dusi­cie się, że nie zre­ali­zu­je­cie .Dla­cze­go??? to pyta­nie posta­wiam Wam.Pozdrawiam marzyciel.

 • Panie Rober­cie nie masz Pan przy­ja­ciół w swo­jej par­tii. I te iro­nicz­ne usmiesz­ki rad­ne­go B kie­dy Pan zabie­ra głos. Kame­ry na Youtu­be świet­nie to poka­zu­ją. Odejdź Pan o d nich i bądź Pan neu­tral­ny na kola­nach obie stro­ny będą przy­cho­dzić po Pana głos. Ale Broń Boże nie wchodź Pan w ich sze­re­gi. To kli­ki roz­wy­drzo­nych klakierow.

  • Od ognia, wody i od dobrza­ków ucho­waj Rad­ne­go Weso­łow­skie­go Panie!

 • Wizjo­ner­stwo rodzi się w bólach.…Motto nie­miec­kie­go bota­ni­ka Ale­xan­dra von Hum­bold­ta odby­łem podroż by zdo­być wiedzę.Wesołowski w bar­dzo wie­lu przy­pad­kach traf­nie prze­ka­zu­je swo­je przemyślenia.…Grupa PiS nie wypra­co­wa­ła swo­je­go lidera,który by sca­lał logi­kę dzia­łań grupy.…Myślę że nie­któ­re pomy­sły rad­ne­go moż­na już prze­kuć w realizację.Ale do tego potrzeb­na jest mery­to­rycz­na rozmowa.…

  • A co, łopa­tę ma wziąć? Czy młot? Chy­ba nie wiesz czym się zaj­mu­je Rada Mia­sta. Nie bądź mal­kon­ten­tem, te hasła, hasła i nic kon­kret­ne­go są tyl­ko hasła­mi wła­śnie przez takich ludzi jak Ty, któ­rych siłą jest narze­ka­nie i blo­ko­wa­nie nowych idei, jest to pozy­cja bez­piecz­na, bo zawsze możesz powie­dzieć a nie mówi­łem?” Ale kto stoi w miej­scu, ten się cofa”, a Ełk stoi w miej­scu od ponad 10 lat. Kibi­cu­ję Pie­sze­mu Radnemu.

   • Jest sys­tem bar­dziej bez­piecz­ny tzw. eski­mo­ski, tam jesz­cze nikt nie wpadł pod samochód.

 • Facet ma może sza­lo­ne pomy­sły któ­rych nie do koń­ca może pojąć mój umysł ale , sza­nu­ję face­ta za to iż jest świe­żym mię­sem wśród sta­rej śmier­dzą­cej padli­ny , nie prze­siąk­nię­ty ukła­da­mi i zobo­wią­za­nia­mi wobec kole­sio­stwa . Pozdra­wiam Panie Rober­cie 😉 Nie daj Pan się zepsuć poprzez tanie prze­kup­stwo i suweniry.….….…..

OSTATNIE