Strona główna » Lokalne » Więcej spraw załatwisz online. Urząd poszerzy katalog e-usług
Lokalne

Więcej spraw załatwisz online. Urząd poszerzy katalog e‑usług

Jesz­cze w tym roku kolej­ne spra­wy będzie moż­na zała­twić w urzę­dzie przez inter­net w ramach aktu­al­nie wdra­ża­nych e‑usług. Pozwo­lą one na reali­za­cję wybra­nych spraw bez wycho­dze­nia z domu. Pla­no­wa­ny ter­min wdro­że­nia pro­jek­tu to koniec sierp­nia b.r.

W ramach umo­wy pod­pi­sa­nej z Zarzą­dem Woje­wódz­twa War­miń­sko – Mazur­skie­go wdro­żo­nych zosta­nie 14 e‑usług świad­czo­nych przez Urząd Mia­sta Ełku na ist­nie­ją­cej plat­for­mie Elek­tro­nicz­ne Cen­trum Obsłu­gi Inte­re­san­ta” (ECOI). Zmo­dy­fi­ko­wa­ne zosta­ną rów­nież nie­któ­re świad­czo­ne e‑usługi.

E‑usługi zwięk­sza­ją dostęp­ność urzę­du dla miesz­kań­ca i przed­się­bior­cy oraz umoż­li­wia­ją zała­twia­nie spraw od począt­ku do koń­ca przez Internet.

W ramach umo­wy wdro­żo­ne zosta­ną m.in. takie e‑usługi jak:

 • Jed­no­ra­zo­wa zapo­mo­ga z tytu­łu uro­dze­nia się dziecka.

Usłu­ga umoż­li­wi zło­że­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku o zapo­mo­gę z tytu­łu uro­dze­nia dziec­ka oraz uzy­ska­nie decy­zji dro­gą elektroniczną.

 • Odda­nie grun­tów komu­nal­nych w uży­cze­nie.

Usłu­ga umoż­li­wi zło­że­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku o uży­cze­nie grun­tów komu­nal­nych oraz uzy­ska­nie decy­zji dro­gą elektroniczną.

 • Rekru­ta­cja do publicz­nych szkół pod­sta­wo­wych pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Ełk.

Usłu­ga umoż­li­wi zło­że­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku o rekru­ta­cję oraz uzy­ska­nie decy­zji dro­gą elektroniczną.

 • Wyda­nie jed­no­ra­zo­we­go zezwo­le­nia na sprze­daż napo­jów alko­ho­lo­wych.

Usłu­ga umoż­li­wi zło­że­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku o wyda­nie jed­no­ra­zo­wej zgo­dy na sprze­daż alko­ho­lu oraz uzy­ska­nie decy­zji dro­gą elektroniczną.

 • Dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów kształ­ce­nia pra­cow­ni­ków młodocianych.

Usłu­ga umoż­li­wi zło­że­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie kształ­ce­nia pra­cow­ni­ków mło­do­cia­nych oraz uzy­ska­nie decy­zji dro­gą elektroniczną.

 • Rekru­ta­cja do publicz­nych przed­szko­li pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Ełk.

Usłu­ga umoż­li­wi zło­że­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku o przy­ję­cie oraz uzy­ska­nie decy­zji dro­gą elektroniczną.

 • Płat­no­ści man­da­to­we.

Usłu­ga umoż­li­wi opła­ce­nie man­da­tu nało­żo­ne­go w postę­po­wa­niu man­da­to­wym pro­wa­dzo­nym przez Mia­sto Ełk.

 • Uzgod­nie­nie zasad korzy­sta­nia z przy­stan­ków komu­ni­ka­cyj­nych, któ­rych wła­ści­cie­lem lub zarzą­dza­ją­cym jest Mia­sto Ełk.

Usłu­ga umoż­li­wi zło­że­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku o korzy­sta­nie z przy­stan­ków oraz uzy­ska­nie decy­zji dro­gą elektroniczną.

 • Sty­pen­dium za aktyw­ność spo­łecz­ną i wyni­ki w nauce.

Usłu­ga umoż­li­wi zło­że­nie elek­tro­nicz­ne­go wnio­sku sty­pen­dium oraz uzy­ska­nie decy­zji dro­gą elektroniczną.

Wdro­że­nie usług zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne w 85% ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regionalnego.

elk.pl

3 komentarze

napisz komentarz
 • Gdy­by tego nie napi­sa­no 1 kwiet­nia, to pew­nie bym łyk­nę­ła jak bociek żabę.

 • Covid zbie­ra żni­wo już ponad 600 osób umie­ra każ­de­go dnia. Mora­wiec­ki i Pan mini­ster zdro­wia zale­ca­ją zdal­na pra­cę ten pra­cuś” nie chce o tym słyszeć.