Strona główna » Pod napięciem » Wieczne odpoczywanie opluwane. Ktoś próbował wysadzić też pomnik…petardą
Pod napięciem

Wieczne odpoczywanie opluwane. Ktoś próbował wysadzić też pomnik…petardą

„Przeszkadza, mierzi, śmierdzi” - nowo powstały pomnik upamiętniający byłych mieszkańców Ełku wyznania mojżeszowego nie pasuje na tyle niektórym obywatelom, że jest ciągle opluwany, a dodatkowo „jakiś ktoś” postanowił z pomocą petardy go zniszczyć. Musiał jednak obejść się smakiem, bo albo petarda była za słaba, albo macewa zbyt mocna, bo monument pozostał niewzruszony, choć lekko uszkodzony.

Przy­po­mnij­my: uro­czy­ste odsło­nię­cie tabli­cy upa­mięt­nia­ją­cej byłych miesz­kań­ców mia­sta wyzna­nia moj­że­szo­we­go odby­ło się w czerw­cu tego roku. Ini­cja­to­rem był Hubert Gór­ski wraz z Fun­da­cją Wspar­cia Nauki i Biz­ne­su. Wyda­rze­nie odby­ło w miej­scu pochów­ku, na cmen­ta­rzu żydow­skim w Ełku przy Pla­cu Jana Paw­ła II. Mia­ło na celu przede wszyst­kim uwiecz­nić miej­sce spo­czyn­ku daw­nych miesz­kań­ców miasta.

— Z pomni­kiem czy nie, tam cią­gle jest cmen­tarz, bo są tam pocho­wa­ni ludzie — mówi Hubert Gór­ski. — Fun­da­cja pod­ję­ła się zada­nia nie tyl­ko przy­wró­ce­nia pamię­ci byłych miesz­kań­ców Ełku, ale tak­że wska­za­ła histo­rycz­ne miej­sce, bo te od wie­lu lat są moim zda­niem zanie­dby­wa­ne. Nie moż­na wyprzeć się histo­rii wła­sne­go mia­sta, bez wzglę­du na to, czy się nam ona podo­ba, czy nie.

Cmen­tarz żydow­ski w Ełku. Widocz­ne uszko­dze­nie muro­wa­ne­go ogro­dze­nia nekro­po­lii na począt­ku I woj­ny świa­to­wej. W głę­bi widocz­ne mace­wy oraz mogi­ły pole­głych żoł­nie­rzy. Źró­dło: Ze zbio­rów Toma­sza Wiśniew­skie­go — www.bagnowka.com

Jak mówi dalej — na razie nie zgła­sza­li­śmy tego poli­cji. Pomnik wie­lo­krot­nie jest oplu­wa­ny, a fun­da­cja już kil­ka razy zle­ca­ła czysz­cze­nie. To nawet nie jest dewa­sta­cja mie­nia, jest to obra­za uczuć reli­gij­nych, któ­ra ma swo­je umo­co­wa­nie w pol­skim pra­wie oraz bez­czesz­cze­nie miej­sca kul­tu. Jest mi też bar­dzo przy­kro, że takie incy­den­ty mają miej­sce w moim mie­ście, w któ­rym na pew­no jest miej­sce dla wszyst­kich — pod­su­mo­wu­je Górski.

Komen­tarz:
Jak poda­je Wir­tu­al­ny sztetl por­tal pod egi­dą Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN — Cmen­tarz został zało­żo­ny w 1837 roku. Wcho­dząc na jego teren, prze­cho­dzi­ło się przez masyw­ną bra­mę. Był poło­żo­ny nie­da­le­ko oka­za­łe­go ziem­ne­go kop­ca, zwa­ne­go Jeru­sa­lem­berg (niem. Góra Jero­zo­lim­ska). Został czę­ścio­wo zde­wa­sto­wa­ny naj­praw­do­po­dob­niej po doj­ściu do wła­dzy przez nazi­stów w latach 30. XX wie­ku. Jesz­cze w latach 60. XX w. jego teren był zaro­śnię­ty i znaj­do­wa­ła się tam przy­naj­mniej jed­na mace­wa. Póź­niej teren został zni­we­lo­wa­ny. Ostat­nie pra­ce ziem­ne, usu­wa­ją­ce reszt­ki cmen­ta­rza, mia­ły miej­sce ok. 1976 roku.

Pozo­sta­je więc mieć nadzie­ję, że taka sytu­acja jest tyl­ko incy­den­tem, któ­ry się nie powtó­rzy. Pew­nie bar­dziej spek­ta­ku­lar­nym i nośnym tema­tem było­by uży­cie bom­by lub butli gazo­wej, a nie małej petar­dy. Jed­nak już pró­ba znisz­cze­nia mace­wy świad­czy o nie­to­le­ran­cji wobec minio­nych poko­leń czy nie­po­sza­no­wa­nia pamię­ci zmarłych.

Z nie­to­le­ran­cją w naszym mie­ście spo­ty­ka­my się coraz czę­ściej. Coraz czę­ściej sta­je­my się mia­stem racji i zemsty, a nie kom­pro­mi­su. Bio­rąc pod uwa­gę, że patro­nem Ełku jest Jan Paweł II, może war­to powie­dzieć: Anty­se­mi­to, pamię­taj, papież stoi obok i patrzy.


Art. 196. KK. — Kto obra­ża uczu­cia reli­gij­ne innych osób, znie­wa­ża­jąc publicz­nie przed­miot czci reli­gij­nej lub miej­sce prze­zna­czo­ne do publicz­ne­go wyko­ny­wa­nia obrzę­dów religijnych,
pod­le­ga grzyw­nie, karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 2.

 

Zdję­cie z uro­czy­sto­ści w czerw­cu. Foto. R. Szymaszko.

17 komentarzy

napisz komentarz
 • toć to lewi­co­wy musi ter­ro­ry­sta pod­ło­żył wła­snej pro­duk­cji bom­be z siar­ki zapał­ko­wej, a zła­pać i skó­re wygar­bo­wać na wido­ku publicz­nym trza

  • To Wnu­czek, nie zare­ago­wał jak zde­wa­sto­wa­no kil­ka­set pomni­ków na Komu­nal­nym cmen­ta­rzu. Tu stoi w głę­bo­kiej żałobie.

 • Bie­da­czek rad­ny szu­ka roz­gło­su i choć w ten spo­sób zaist­nie­je. Nie­daw­no znisz­czo­no dzie­siąt­ki pomni­ków na Cmen­ta­rzu Komu­nal­nym o ile pamię­tam nie zna­le­zio­no spraw­ców. Tutaj o drob­na rysę robi się szum. Mamy spraw­ną poli­cję, tam nale­ży zgło­sić a nie szum w mediach czy­nić w kam­pa­nii wyborczej.

  • Dwa cyta­ty z tego, co Pan napisał:
   1. “…nie zna­le­zio­no sprawców…”
   2. Mamy spraw­ną policję…”
   Dow­cip­niś z Sza­now­ne­go Ełczanina.

    • Po pierw­sze, pro­szę nie ubli­żać i swo­je cham­stwo zacho­wać dla naj­bliż­szych. Po dru­gie, listo­pad 2016 to już rok od zapa­no­wa­nia dobrej zmia­ny. Po trze­cie, do jakie­go pozio­mu sto­czy­ła się obec­nie poli­cja, widać po ostat­nim przy­pad­ku wtar­gnię­cia do sądu w Poznaniu.

   • Pomni­ki w Ełku znisz­czo­no w nocy z 2 na 3 listopada2016 roku. Zarzu­ty otrzy­mal bez­dom­ny. Został zatrzy­ma­ny przez poli­cję ma na kon­cie wię­cej grzechów.

    • Zatrzy­ma­ny i z tego co pamię­tam wypusz­czo­ny. Z komen­ta­rzem pro­ku­ra­to­ra że trze­ba spe­cjal­ne­go pro­ce­su myślo­we­go, aby bez­dom­ne­mu nar­ko­ma­no­wi ważą­ce­mu poni­żej 50 kg przy­pi­sać prze­wra­ca­nie i roz­bi­ja­nie ponad stu­ki­lo­gra­mo­wych płyt nagrobkowych.
     Jeśli był sądzo­ny i dostał wyrok, popro­szę o poda­nie daty roz­pra­wy, wymia­ru kary i sygna­tu­ry sprawy.

    • Otrzy­mał zarzu­ty, po czym nie odpo­wia­dał, bo skie­ro­wa­no go na bada­nia psy­chia­trycz­ne w celu usta­le­nia poczy­tal­no­ści. Po czym cała spra­wa przy­schła natu­ral­nie i nikt już do niej nie wrócił.

 • Za PRl nie było takich zacho­wa. MACHO z ŻOLIBORZA będzie się w PIEKLE SMAŻYŁ jeśli to pie­kło istnieje .….….….….…..

 • Prze­cież ten pomnik tyl­ko na to cze­kał. Podej­rze­wam, że cała ta akcja z posta­wio­niem tego pomni­ka była obli­czo­na na wywo­ła­nie skan­da­lu z jego znisz­cze­niem. Rad­ny Gór­ski będzie mógł teraz tuż przed wybo­ra­mi wyle­wać żale i ronić łzy. Za chwi­lę poja­wi się tu rabin, pastor, ksiądz i będą odpra­wiać modły przy akom­pa­nia­men­cie pła­czu i gorz­kich żali pana Ste­fa­na pokit­ni­ka jedwa­bień­skie­go i Jaro­sła­wa co z jar­muł­ką na glo­wie lata.

  • Filo­se­mi­ta, z ust mi to wyją­łeś. Nie zgło­si­li na poli­cję — a to cze­mu? Może nie chcą sami na sie­bie dono­sić i wyja­wić, że to pro­wo­ka­cja z ich stro­ny? Gdy­by ktoś chciał napraw­dę znisz­czyć taką pły­tę to nie pró­bo­wał­by tego zro­bić małą petardą.

   • Jeśli Cię zła­pią za rękę, krzycz, że to nie Two­ja ręka” — cytat z klasyka 😉