Strona główna » Lokalne » Wiejska gmina Ełk dopłaci seniorom do leków. Ale z pomysłem nie jest pierwsza
Lokalne

Wiejska gmina Ełk dopłaci seniorom do leków. Ale z pomysłem nie jest pierwsza

elk.gmina.pl

Na ostatniej sesji Rady Gminy Ełk jednogłośnie został przyjęty Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy”.

Celem pro­gra­mu jest pomoc finan­so­wa adre­so­wa­na do osób powy­żej 65 roku życia oraz eme­ry­tów i ren­ci­stów pono­szą­cych wydat­ki na zakup leków zle­co­nych przez leka­rza, będą­cych miesz­kań­ca­mi Gmi­ny Ełk tzn. zamel­do­wa­nych na pobyt stały.

— Chce­my pomóc tym, któ­rzy napraw­dę są cho­rzy i wyda­ją dużo na leki — mówi Tomasz Osew­ski. — Na zwrot może liczyć każ­dy, kto wyda na leki wię­cej niż 50 zł mie­sięcz­nie — czy­ta­my na urzę­do­wej stro­nie inter­ne­to­wej gminy.

— Jako pierw­sza w Pol­sce gmi­na poma­ga­my naj­star­szym miesz­kań­com w zaku­pie leków — mówi Tomasz Osewski.

Jed­nak już w 2018 roku Bia­ły­stok uru­cho­mił podob­ny pro­gram osło­no­wy mają­cy na celu dopła­tę do leków. Takie pro­gra­my uru­cho­mio­no też w Supra­ślu, Chełm­ży czy Gryfinie.

Kto może ubie­gać się o dofinansowanie?
Dofi­nan­so­wa­nie będzie przy­słu­gi­wa­ło oso­bie, któ­rej mie­sięcz­ne wydat­ki na zakup leków zle­co­nych przez leka­rza w mie­sią­cu poprze­dza­ją­cym zło­że­nie wnio­sku prze­kro­czą kwo­tę 50 zł, oso­bom samot­nym, któ­rych dochód nie prze­kro­czy 300% kry­te­rium docho­do­we­go lub dochód na oso­bę w rodzi­nie nie prze­kra­cza 200% kry­te­rium dochodowego.

Pomoc finan­so­wa w zakre­sie zmniej­sze­nia wydat­ków ponie­sio­nych na zakup leków zle­co­nych przez leka­rza jest przy­zna­wa­na w wyso­ko­ści wydat­ków ponie­sio­nych na ten cel przez oso­by upraw­nio­ne w mie­sią­cu poprze­dza­ją­cym zło­że­nie wnio­sku (wnio­sek może obej­mo­wać fak­tu­ry z kil­ku mie­się­cy, jed­nak do zwro­tu będą bra­ne pod uwa­gę wydat­ki z mie­sią­ca poprze­dza­ją­ce­go jego zło­że­nie), jed­nak łącz­nie nie może być wyż­sza od kwoty:
1) 30% kry­te­rium docho­do­we­go na oso­bę w rodzi­nie w przy­pad­ku jed­nej oso­by uprawnionej,
2) 40% kry­te­rium docho­do­we­go na oso­bę w rodzi­nie w przy­pad­ku dwóch osób uprawnionych,
3) 60% kry­te­rium docho­do­we­go na oso­bę w rodzi­nie w przy­pad­ku trzech i więk­szej licz­by osób uprawnionych.

Wspar­cie w zakre­sie zmniej­sze­nia wydat­ków ponie­sio­nych na leki będzie przy­zna­wa­ne na pisem­ny wnio­sek oso­by upraw­nio­nej, na spe­cjal­nym dru­ku do któ­re­go, trze­ba będzie dołączyć:
1) doku­men­ty potwier­dza­ją­ce wyso­kość docho­du oso­by upraw­nio­nej, a w przy­pad­ku oso­by w rodzi­nie — potwier­dza­ją­ce wyso­kość docho­dów rodzi­ny (spo­sób usta­la­nia i doku­men­to­wa­nia dochodu.
2) ory­gi­nał fak­tu­ry wysta­wio­nej przez apte­kę, obej­mu­ją­cej jedy­nie leki wyda­ne na pod­sta­wie recep­ty, zawie­ra­ją­cej: dane oso­by, na któ­rej rzecz nastą­pi­ła reali­za­cja recep­ty, nazwę wyda­ne­go leku, jego cenę i ogól­ną kwo­tę do zapłaty.
3) kse­ro­ko­pię recep­ty wysta­wio­nej na nazwi­sko oso­by upraw­nio­nej obej­mu­ją­cej leki wymie­nio­ne w fak­tu­rze lub wydruk recep­ty elektronicznej.

W przy­pad­ku wyda­nia tzw. zamien­ni­ka lub leku recep­tu­ro­we­go dołą­czo­na do wnio­sku fak­tu­ra, lub kse­ro­ko­pia recep­ty (wydruk recep­ty elek­tro­nicz­nej) powin­ny być uzu­peł­nio­ne adno­ta­cją apte­ki potwier­dza­ją­cą ten fakt.
W przy­pad­ku, gdy wnio­sek obej­mu­je wię­cej niż jed­ną oso­bę upraw­nio­ną w rodzi­nie pro­wa­dzą­cej wspól­ne gospo­dar­stwo domo­we, wnio­sko­daw­ca skła­da jeden wnio­sek w imie­niu wszyst­kich osób upraw­nio­nych. Wnio­sek skła­da się nie czę­ściej niż raz w miesiącu.
Wnio­sek nale­ży zło­żyć w Gmin­nym Ośrod­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej w Ełku.

Komu nie przy­słu­gu­je dofinansowanie?
Pomoc nie przy­słu­gu­je, jeśli oso­bie upraw­nio­nej lub człon­ko­wi jej rodzi­ny pozo­sta­ją­ce­mu we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym w mie­sią­cu poprze­dza­ją­cym zło­że­nie wnio­sku, przy­zna­no zasi­łek celo­wy lub spe­cjal­ny zasi­łek celo­wy na leki. Miesz­kań­com domów pomo­cy spo­łecz­nej, oso­bom prze­by­wa­ją­cym w szpi­ta­lu i innych insty­tu­cjach zapew­nia­ją­cych cało­do­bo­wą opie­kę i lecze­nie oraz oso­bom odby­wa­ją­cym karę pozba­wie­nia wol­no­ści i tym­cza­so­wo aresztowanym.

WAŻNE: pro­gram osło­no­wy reali­zo­wa­ny będzie w okre­sie od l stycz­nia 2020 r. do 31 grud­nia 2023 r.

15 komentarzy

napisz komentarz
 • Na stro­nach gmi­ny list od mini­stra Rol­nic­twa. Gra­tu­la­cje. Nikt nie zauwa­żył że taki sam list otrzy­ma­li wszy­scy orga­ni­za­to­rzy doży­nekw Pol­sce. Nie chcia­ło się adre­so­wać na kon­kret­ny adres.

 • Jeśli nam ktoś coś narzu­ca robi­my na prze­kór. Kto dziś zagło­su­je na prze­chrztów Gowi­na. Kto zagło­su­je na kobie­tę któ­ra nie musi niko­mu się tlu­ma­czyc. To oczy­wi­ście Kopicz­ko teraz taka uprzej­ma przed wyborami.

 • Mak­sy­mo­wicz, Aren­to­wa. Wypij kosa Kopicz­ko prze­cież to pisow­skie dożyn­ki. Gru­by myśli że my tego nie zauwa­ża­my a my jeste­śmy Pola­cy czy­li przekorni.

 • Gowin prze­chrzta to więk­sze zło niż PiS. Okle­ili Bane­ra­mi wypi­ja i prze­chrzty Mak­sy­mo­wi­cza i myślą że my na nich zagło­su­je­my. Mak­sy­mo­wicz był W PO I SIĘ PRZECHRZCIŁ DO GOWINA. nie mają odwa­gi napi­sać na bane­rach że są od prze­chrzty Gowi­na i napi­sa­li PiS. Osa pędza jak sza­lo­ny bo chce pochwa­ły od prze­chrzty z ohyd­na pia­ną w kąci­kach ust. Kto widział kie­dy­kol­wiek Mak­sy­mo­wi­cza w Ełku.. Co zro­bił dla Ełku ten piją­cy. Nie wie nikt.

 • Wiem jed­no Elcza­nie z mia­sta i gmi­ny Ełk nie zagło­su­ją na olsz­ty­nia­kow. Pod­rzu­ca­ja nam ich od lat i nigdy ich nie widzi­my. Ten wypij to wogo­le jakaś pomył­ka. Skąd on się wziął, kto go widział.

 • Oble­pi­li nas WYPIJEM a my nie gło­su­je­my na spa­do­chro­nia­rzy. Sły­sza­łem w przy­chod­ni że był sani­ta­riu­szem w DPS. I TO JEDYNE CO O NIM WIEM. Żona mówi że widzia­ła go na ryn­ku w Bia­łym­sto­ku. Ale takich wypi­tych jest tam dużo.

 • Nigdy nasz region Elc­ki nie zagło­su­je na Jakie­gos wypi­ja. To jakiś spa­do­chro­nia­rzy. Nikt nic o nim nie wie i nie chce wie­dzieć. Dość przy­wo­ze­nia nam cudakow.

 • Teraz w Wosz­cze­lach zawy­ją mię­śnia­ki boy­si z krót­ki­mi nóż­ka­mi i ohyd­nym tań­cem. Sła­wo­mir ujaw­nił że te mię­śnia­ki nie potra­fią grać na instru­men­tach dla­te­go pod­kład muzycz­ny leci z kom­pu­te­ra. Te ich wygi­bu­sy pomi­ja­jąc wycie to coś ohyd­ne­go. Wygi­na­jac się nie­zdar­nie nie muszą uda­wać gry trzy­ma­jąc instrumenty.

  • I zno­wu zaśpie­wa­li bez instru­men­tów. Kom­pu­ter zastą­pił umie­jęt­no­ści. Za taką kasę powin­ni grać ale trze­ba naj­pierw się nauczyć.

 • Czy ktoś roz­sąd­ny zagło­su­je na tego W.… Ja. A co do leków pro­ce­du­ra jest tak zawi­ła tyle zaświad­czeń for­mu­la­rzy że skoń­czy się na pro­pa­gan­dzie. Ten pij czy jak tam nie ma żad­nych szans. Zło­śli­wi mówią że on już swo­je wypił.

 • Wójt zasłu­żył gmi­nę po tzw zęby niech powie ile kosz­to­wa­ły dożyn­ki z mar­ty­niu­kiem za któ­re zapła­cił rol­nik bo nie Osiń­ski a teraz żeby zdo­być gło­sy na wypi­ja zno­wu oszu­ku­je rolników

OSTATNIE