Strona główna » GALERIE » Wielcy ludzie, o których mało się pisze i mało mówi – Działaj Lokalnie
GALERIE Powiat

Wielcy ludzie, o których mało się pisze i mało mówi — Działaj Lokalnie

 

Były podzię­ko­wa­nia, bra­wa i nagro­dy — tak w skró­cie moż­na pod­su­mo­wać dzia­ła­nia pro­gra­mu Dzia­łaj Lokal­nie 2017. Ale Dzia­łaj Lokal­nie to przede wszyst­kim ludzie, któ­rym ogrom­nie zale­ży na tym, aby zmie­niać swo­je oto­cze­nie na lep­sze. To ludzie, o któ­rych mało się pisze i mało mówi. To oby­wa­te­le naszej lokal­nej ojczy­zny, któ­rzy swo­ją cięż­ką pra­cą, kre­atyw­no­ścią i pasją zara­ża­ją innych do dzia­ła­nia na szcze­blu nie tyl­ko oby­wa­tel­skim. To ludzie, któ­rym się po pro­stu chce, bo zmia­ny, któ­rych doko­nu­ją, pocho­dzą wła­śnie od nich.

Celem pro­gra­mu Dzia­łaj Lokal­nie” jest wspie­ra­nie lokal­nych spo­łecz­no­ści – orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych lub nie­for­mal­nych grup miesz­kań­ców, któ­rzy razem chcą dzia­łać na rzecz wspól­ne­go dobra oraz zmie­niać na lep­sze swo­je oto­cze­nie. Cel ten reali­zu­je­my poprzez orga­ni­zo­wa­nie kon­kur­sów gran­to­wych, w któ­rych wspie­ra­ne są pro­jek­ty ini­cju­ją­ce współ­pra­cę miesz­kań­ców małych miejscowości.

Jed­nym z ele­men­tów pro­gra­mu Dzia­łaj Lokal­nie” jest kon­kurs Opo­wiedz…”, któ­re­go celem jest zachę­ce­nie gran­to­bior­ców Dzia­łaj Lokal­nie” do poszu­ki­wa­nia atrak­cyj­nych spo­so­bów opi­sy­wa­nia wła­snych dzia­łań i pro­mo­wa­nia ini­cja­tyw wspie­ra­nych w ramach Pro­gra­mu Dzia­łaj Lokal­nie X za 2017 r. Kon­kurs słu­ży wyło­nie­niu, nagro­dze­niu i pro­mo­wa­niu naj­lep­szych przy­kła­dów twór­cze­go poka­zy­wa­nia projektów.
20 lute­go 2018 pod­su­mo­wa­no kon­kurs Dzia­łaj Lokal­nie orga­ni­zo­wa­ny przez Ełc­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Aktyw­nych STOPA po raz ósmy. W Miej­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej im. Zofii Nasie­row­skiej w Ełku gro­no Dzia­ła­ją­cych Lokal­nie oraz Przy­ja­ciół Dzia­łaj Lokal­nie, któ­rzy wspie­ra­ją pro­gram od lat, spo­tka­ło się, aby pod­su­mo­wać pro­gram oraz wrę­czyć nagro­dy i wyróż­nie­nia w kon­kur­sie Opo­wiedz…”.

 

Film pt. Brzyd­kie Kuglątko”1 przy­go­to­wa­ny przez Fun­da­cję Human Lex wygrał kon­kurs Opo­wiedz…”! Wyróż­nie­nia otrzy­ma­ły dwie pra­ce: Wieś histo­rii i opowieści”2 Sto­wa­rzy­sze­nia Wron­ki oraz Wokół Świąt Boże­go Narodzenia”3 Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Kalinowie.
W naszym powie­cie pro­gram Dzia­łaj Lokal­nie” dzia­ła pręż­nie już od 8 lat, cie­sząc się dużym zain­te­re­so­wa­niem miesz­kań­ców, i co naj­waż­niej­sze – przy­no­sząc wspa­nia­łe efek­ty w posta­ci cie­ka­wych pro­jek­tów, reali­zo­wa­nych przez kre­atyw­nych i ambit­nych ludzi. W 2017 roku zre­ali­zo­wa­no 15 pro­jek­tów w 6 gmi­nach powia­tu ełc­kie­go i gmi­ny Świę­taj­no, suma dota­cji wynio­sła 57.000 zł — mówi Iwo­na Olkowicz.

Krót­kie historie

Mazur­skie Kra­jo­bra­zy Kul­tu­ry W cha­cie naszej babuni”

Czy wyobra­ża­cie sobie życie bez tele­fo­nu? Nie? A bez prą­du – bez lodów­ki, pral­ki, kuchen­ki? Powia­ło gro­zą… Ale prze­cież nasze pra­bab­cie świet­nie dawa­ły sobie radę bez tych sprzę­tów. Jak? O tym wła­śnie opo­wia­da pro­jekt W cha­cie naszej babuni”.

Jesie­nią tego roku twór­czy­nie ludo­we z Nowej Wsi Ełc­kiej i Stra­dun, wraz z etno­gra­fem Tere­są Roma­now­ską odwie­dzi­ły szko­ły w gmi­nie i mie­ście Ełk. Mia­ły do prze­ka­za­nia nie­zwy­kłą wiedzę.
Spo­tka­nia roz­po­czy­na­ła pani etno­graf, któ­ra opo­wia­da­ła o tym, jakich narzę­dzi i przed­mio­tów ludzie uży­wa­li daw­niej, dla­cze­go to robi­li, oraz jakie były zwy­cza­je zwią­za­ne z pra­cą, oraz z pie­lę­gna­cją niemowląt.
Spo­tka­nia opra­co­wa­no wg autor­skie­go sce­na­riu­sza twór­czyń ludo­wych z Nowej Wsi Ełc­kiej i Stra­dun Jak to daw­niej bywa­ło”. Pro­jekt W cha­cie naszej babu­ni” zaini­cjo­wa­li senio­rzy, któ­rzy chcie­li poprzez wspól­ne dzia­ła­nia zro­bić coś poży­tecz­ne­go dla lokal­nej spo­łecz­no­ści. Ma on na celu prze­ka­za­nie przez star­sze poko­le­nie histo­rii nasze­go regio­nu, sza­cun­ku do tra­dy­cji oraz poczu­cia toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wej mło­de­go pokolenia.

Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Zie­mi Rożyń­skiej – Mali wiej­scy ratownicy”

Wszy­scy wie­my, jak waż­na jest umie­jęt­ność udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy przed­me­dycz­nej. Cza­sa­mi minu­ty decy­du­ją o ludz­kim życiu. O tym, jak waż­na jest edu­ka­cja w tym zakre­sie, dosko­na­le wie­dzą miesz­kań­cy Rożyń­ska Wiel­kie­go w gmi­nie Prost­ki. Dla­te­go powstał pro­jekt Mali wiej­scy ratownicy”.

Pro­jekt pole­gał na orga­ni­za­cji cyklu warsz­ta­tów z zakre­su z pierw­szej pomo­cy dla dzie­ci. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne były w taki spo­sób, aby uświa­do­mić dzie­ciom, jak waż­ne jest odpo­wied­nie zacho­wa­nie w sytu­acjach zagro­że­nia zdro­wia i życia. Orga­ni­za­to­rzy zadba­li, żeby warsz­ta­ty dla dzie­ci były cie­ka­we i dostar­czy­ły małym uczest­ni­kom mnó­stwo rado­ści. Pod­czas zabaw, gier, a tak­że spo­tkań z ratow­ni­ka­mi, stra­ża­ka­mi i poli­cjan­ta­mi, dzie­ci zdo­by­wa­ły pod­sta­wo­wą wie­dzę z zakre­su udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy. Uczest­ni­cy mie­li rów­nież moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia naby­tych umie­jęt­no­ści w prak­ty­ce, dyżu­ru­jąc pod­czas lokal­nych imprez plenerowych.

Rów­no­le­gle, od wie­lu mie­się­cy miesz­kań­cy zbie­ra­li środ­ki na zakup i insta­la­cję defi­bry­la­to­ra AED. W sierp­niu 2017 uda­ło się pozy­skać 12.000 zł na zakup upra­gnio­ne­go urzą­dze­nia. W ramach pro­jek­tu zor­ga­ni­zo­wa­no naukę jego uży­wa­nia. Posia­da­nie takie­go sprzę­tu na wsi jest rzad­ko­ścią – rela­cja z jego insta­la­cji zna­la­zła się nawet w Teleekspresie.

Sto­wa­rzy­sze­nie Wron­ki – Wieś histo­rii i opowieści”

Miesz­kań­cy Wro­nek w gmi­nie Świę­taj­no posta­no­wi­li zadbać o toż­sa­mość lokal­ną i oca­le­nie od zapo­mnie­nia miej­sco­wych legend, opo­wia­stek i waż­nych miejsc. Histo­rie prze­ka­zy­wa­ne z poko­le­nia na poko­le­nie mają wiel­ką war­tość. Pamięć ludz­ka bywa jed­nak zawod­na, dla­te­go war­to zadbać o lokal­ne dzie­dzic­two, tak by mogły korzy­stać z nie­go kolej­ne poko­le­nia miesz­kań­ców. Tak naro­dził się pomysł na pro­jekt Wieś histo­rii i opo­wie­ści”. Miesz­kań­cy wsi zebra­li i spi­sa­li lokal­ne legen­dy i opo­wie­ści, dba­jąc, by to zada­nie było nie pra­cą, a wspól­ną zaba­wą i oka­zją do inte­gra­cji. Odby­wa­ło się to pod­czas wspól­nych wycie­czek rowe­ro­wych i spo­tkań na impre­zach ple­ne­ro­wych. Następ­nie w każ­dym miej­scu, któ­re­go doty­czy legen­da, umiesz­czo­no tablicz­ki z koda­mi QR. Teraz każ­dy, spa­ce­ru­jąc po Wron­kach, po zeska­no­wa­niu kodu z tablicz­ki do swo­je­go tele­fo­nu może poznać histo­rię zwią­za­ną z miej­scem, w któ­rym się znajduje.

Ini­cja­ty­wa Dzia­łaj Lokal­nie Miłu­szan­ki – Tanecz­nym kro­kiem przez Miłusze”

Miesz­kań­cy Miłusz od lat inte­gru­ją się przez wspól­ną pra­cę i zaba­wę. W tym roku posta­wi­li na taniec. Dzię­ki dota­cji z Dzia­łaj Lokal­nie” uda­ło się wyre­mon­to­wać wiej­ską świe­tli­cę – miej­sce spo­tkań i inte­gra­cji młod­szych i star­szych miesz­kań­ców wsi. Stwo­rzo­ne zosta­ło przy­ja­zne miej­sce do spę­dza­nia wol­ne­go cza­su, z pięk­nie wycy­kli­no­wa­ną pod­ło­gą i poma­lo­wa­ny­mi ścia­na­mi. By wspól­nie cie­szyć się efek­ta­mi swo­jej cięż­kiej pra­cy, miesz­kań­cy zor­ga­ni­zo­wa­li w świe­tli­cy lek­cje tan­ga, w któ­rych uczest­ni­czy­li doro­śli i dzie­ci. Wspól­ny taniec, tak jak i wspól­na cięż­ka pra­ca, dosko­na­le spraw­dził się jako spo­sób na inte­gra­cję i pie­lę­gno­wa­nie sąsiedz­kich relacji.

Ini­cja­ty­wa Dzia­łaj Lokal­nie Odważ­ni razem” – Two­rze­nie wspól­nej historii”.

Jeśli two­ja oko­li­ca nie ma wła­snych legend ani zaj­mu­ją­cej histo­rii – stwórz ją! Z takie­go zało­że­nia wyszli ini­cja­to­rzy pro­jek­tu, któ­ry odby­wał się w Cheł­chach w gmi­nie Świętajno.
W ramach dzia­łań pro­jek­to­wych zor­ga­ni­zo­wa­no warsz­ta­ty two­rze­nia legend, któ­rych rezul­ta­tem jest pięć cie­ka­wych histo­rii doty­czą­cych wio­ski. W ten spo­sób każ­dy mógł mieć udział w two­rze­niu wspól­nej histo­rii Chełch. Opo­wie­ści te spi­sa­no i wyda­no w for­mie broszury.

Miesz­kań­cy wymy­śli­li też herb wsi, któ­ra w ten spo­sób awan­so­wa­ła do ran­gi księ­stwa. Herb moż­na zoba­czyć w posta­ci żywe­go klom­bu w cen­tral­nym punk­cie wsi.

W cią­gu 8 lat trwa­nia pro­gra­mu w powie­cie ełc­kim zre­ali­zo­wa­no 119 ini­cja­tyw. Ełc­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Aktyw­nych STOPA” prze­ka­za­ło w gran­tach 476.400 zł. W 2018 roku rów­nież będzie orga­ni­zo­wa­ny kon­kurs Dzia­łaj Lokal­nie – wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu zapra­sza­my do śle­dze­nia stro­ny www.stopa.org.pl, gdzie będą zamiesz­cza­ne infor­ma­cje na temat kon­kur­su – zapra­sza Paweł Wilk, czło­nek zarządu.
Dzia­łaj Lokal­nie” to ogól­no­pol­ski pro­gram Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści, reali­zo­wa­ny przez Aka­de­mię Roz­wo­ju Filan­tro­pii w Pol­sce i sieć Ośrod­ków Dzia­łaj Lokal­nie. Jed­nym z nich jest Ełc­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Aktyw­nych STOPA. W powie­cie ełc­kim i gmi­nie Świę­taj­no w 2017 roku pro­gram wspar­li: Powiat Ełc­ki, Gmi­na Prost­ki, Gmi­na Kali­no­wo, Gmi­na Ełk, Gmi­na Sta­re Juchy oraz fir­ma Alu-Mix z Olecka.

[ngg_images source=“galleries” container_ids=“5” display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=“1” thumbnail_width=“150” thumbnail_height=“150” thumbnail_crop=“1” images_per_page=“15” number_of_columns=“5” ajax_pagination=“0” show_all_in_lightbox=“0” use_imagebrowser_effect=“0” show_slideshow_link=“1” slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” template=“default” order_by=“sortorder” order_direction=“ASC” returns=“included” maximum_entity_count=“500”]

OSTATNIE