Strona główna » Lokalne » Wkrótce ruszy budowa Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego na osiedlu Konieczki
Lokalne

Wkrótce ruszy budowa Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego na osiedlu Konieczki

ogrod_elk
foto: UM EŁK
Zakończyła się procedura przetargowa dotycząca budowy Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy zamiejscowym oddziale Miejskiego Przedszkola Publicznego „Słoneczna Ósemka”, tj. przy Szkole Podstawowej nr 9 na os. Konieczki. — W ramach zakończonego przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji, z którym została podpisana umowa. Przekazano także plac budowy — informuje Urząd Miasta Ełku.

War­tość inwe­sty­cji na pod­sta­wie umo­wy z wyko­naw­cą to ponad 1,58 mln zł, z cze­go nie­co ponad 1 mln zł sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie w ramach pro­jek­tu Trans­gra­nicz­na spo­łecz­ność zro­zu­mie­nia” z Pro­gra­mu INTERREG V‑A Litwa – Pol­ska 2014 – 2020 dofi­nan­so­wa­ne­go z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regionalnego.

Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu ze środ­ków unij­nych powsta­nie ogród sen­so­rycz­ny, któ­ry oddzia­ły­wać będzie na zmy­sły pozaw­zro­ko­we w więk­szym stop­niu niż zwykle.

Park sen­so­rycz­ny ma peł­nić funk­cję swo­istych kore­pe­ty­cji” zmy­słów dziec­ka takich jak, wzrok, węch, dotyk oraz wspo­ma­gać tak zwa­ną małą motorykę.

Mon­tes­so­riań­ski Ogród Sen­so­rycz­ny podzie­lo­ny będzie na 9 zróż­ni­co­wa­nych stref, sty­mu­lu­ją­cych zmy­sły i roz­wi­ja­ją­cych róż­no­rod­ne umie­jęt­no­ści i jego użytkowników.

Wydzie­lo­ne zosta­ną nastę­pu­ją­ce strefy:

Stre­fa gier podwór­ko­wych – poja­wią się tam m.in. plan­sze do gier podwór­ko­wych: twi­ster, chiń­czyk, labi­rynt, gra w kla­sy, gra w literki.
Stre­fa spraw­no­ścio­wa – zapro­jek­to­wa­na na nawierzch­ni pia­sko­wej, amor­ty­zu­ją­cej upa­dek. Dostęp­ne będą tam takie urzą­dze­nia jak: dra­bin­ka, zestaw spraw­no­ścio­wy, siatka/wspinaczka, słup­ki, rucho­my pomost, rucho­my labirynt.
Stre­fa gier spor­to­wych – urzą­dze­nia w tej stre­fie roz­wi­ja­ją umie­jęt­ność pla­no­wa­nia, pra­cy w gru­pie oraz refleks. Dzie­ci będą mogły tam grać w teni­sa sto­ło­we­go, sza­chy i piłkarzyki.
Stre­fa aku­stycz­na – stre­fa roz­wi­jać będzie przede wszyst­kim słuch i poczu­cie ryt­mu. Zamon­to­wa­ne zosta­ną tam: bęb­ny, szu­mią­ce rury, głu­chy tele­fon, dzwon­ki, cymbałki.
Stre­fa urzą­dzeń magne­tycz­nych – urzą­dze­nia w tej stre­fie przy­bli­ża­ją i tłu­ma­czą sze­reg zasad fizy­ki, któ­re dzie­ci będą pozna­wa­ły dzię­ki takim urzą­dze­niom jak: koły­ska New­to­na, ścian­ka przy­tu­lan­ka, koło młyń­skie / cho­mik”, kalej­do­skop gigant, dwa zwier­cia­dła, figu­ry Lissajous.
Plac cen­tral­ny – tu będzie znaj­do­wał się m.in. zegar słoneczny.
Stre­fa optycz­na – urzą­dze­nia w tej stre­fie takie jak: kra­ter (widze­nie prze­strzen­ne), tar­cza New­to­na (bar­wy), lustro.
Stre­fa prak­tycz­ne­go dzia­ła­nia – podzie­lo­na będzie na dwie stre­fy, tj.
  • eko­lo­gicz­ny ogró­dek znaj­dą się tu rów­nież m.in. skrzy­nie do upra­wy roślin, domek na narzę­dzia (z jego dachu będzie zbie­ra­na w becz­ki desz­czów­ka do pod­le­wa­nia roślin), hote­le dla owa­dów i uli.
  • stre­fę pia­sku z zesta­wem do zaba­wy wodą i pisa­kiem, a tak­że pia­skow­ni­ca pale­on­to­lo­gicz­na ze szkie­le­tem tyra­no­zau­ra oraz jaj tyranozaura.
W tej stre­fie będą tak­że tabli­ce sen­so­rycz­ne i edu­ka­cyj­ne m.in. do: malo­wa­nia, z labi­ryn­tem, liczy­dła, zaba­wy logiczne.
Stre­fa relak­su i zapa­chu – pro­wa­dzi do niej tunel wikli­no­wy; zamon­to­wa­ne tu będą m.in. ław­ki do sie­dze­nia, grill, miej­sce na ogni­sko z pień­ka­mi do sie­dze­nia oraz hamak.

Oprócz wydzie­le­nia 9 stref sen­so­rycz­nych zakres zamó­wie­nia obej­mu­je rów­nież wyko­na­nie: robót roz­biór­ko­wych i ziem­nych, ogro­dze­nia ogro­du wraz z furt­ką i kra­tą stop-dog, wypo­sa­że­nie ogro­du w urzą­dze­nia zaba­wo­we i ele­men­ty małej archi­tek­tu­ry, mur­ków opo­ro­wych, zega­ra sło­necz­ne­go, dom­ku drew­nia­ne­go, nawierzch­ni mine­ral­nych, drew­nia­nych i utwar­dzo­nych, uzbro­je­nia tere­nu (kana­li­za­cja desz­czo­wa, oświe­tle­nie i moni­to­ring tere­nu), nasa­dzeń zie­le­ni wyso­kiej i niskiej wraz z raba­ta­mi oraz trawników.

Pla­no­wa­ny ter­min zakoń­cze­nia inwe­sty­cji to koniec lute­go 2022 r.

Źró­dło: UM EŁK

Dodaj komentarz

napisz komentarz

OSTATNIE