Strona główna » Lokalne » Wnioski o “Dobry Start” można składać do 30 listopada
Lokalne

Wnioski o Dobry Start” można składać do 30 listopada

pixabay.com.pl

Pro­gram Dobry Start” to 300 zł jed­no­ra­zo­we­go wspar­cia dla wszyst­kich uczniów roz­po­czy­na­ją­cych rok szkol­ny. Rodzi­ny otrzy­ma­ją świad­cze­nie bez wzglę­du na dochód. 

Świad­cze­nie dobry start przy­słu­gu­je raz w roku na dziec­ko uczą­ce się, aż do ukoń­cze­nia przez nie 20. roku życia. 

Dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne, uczą­ce się w szko­le, otrzy­ma­ją świad­cze­nie do ukoń­cze­nia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzy­mać wspar­cie, nale­ży zło­żyć wnio­sek. Może to zro­bić rodzic, opie­kun praw­ny dziec­ka lub opie­kun fak­tycz­ny dziec­ka (opie­kun fak­tycz­ny to oso­ba fak­tycz­nie spra­wu­ją­ca opie­kę nad dziec­kiem, któ­ra wystą­pi­ła do sądu opie­kuń­cze­go o przy­spo­so­bie­nie dziec­ka). Wnio­sek o świad­cze­nie dla dzie­ci, któ­re prze­by­wa­ją w pie­czy zastęp­czej, skła­da rodzic zastęp­czy, oso­ba pro­wa­dzą­ca rodzin­ny dom dziec­ka lub dyrek­tor pla­ców­ki opie­kuń­czo-wycho­waw­czej.

Wnio­sek o świad­cze­nie dobry start moż­na skła­dać onli­ne od 1 lip­ca przez Por­tal infor­ma­cyj­no-usłu­go­wy Emp@tia, przez ban­ko­wość elek­tro­nicz­ną lub por­tal PUE ZUS oraz od 1 sierp­nia tak­że dro­gą tra­dy­cyj­ną (w for­mie papie­ro­wej) bez­po­śred­nio w urzę­dzie w Wydzia­le Świad­czeń Urzę­du Mia­sta Ełku na ul. Pił­sud­skie­go 6 lub za pośred­nic­twem pocz­ty. Wnio­sek nale­ży zło­żyć do 30 listo­pa­da.

Wnio­sek moż­na zło­żyć w tych samych insty­tu­cjach, co wnio­sek o 500+, czy­li w urzę­dzie mia­sta lub gmi­ny, ośrod­ku pomo­cy spo­łecz­nej lub innej jed­no­st­ce wyzna­czo­nej w gmi­nie (np. w cen­trum świad­czeń). Wnio­ski o świad­cze­nie dla dzie­ci prze­by­wa­ją­cych w pie­czy zastęp­czej są z kolei przyj­mo­wa­ne przez powia­to­we cen­tra pomo­cy rodzi­nie.

Zło­że­nie wnio­sku w lip­cu lub sierp­niu gwa­ran­tu­je wypła­tę świad­cze­nia nie póź­niej niż do 30 wrze­śnia. Gdy wnio­sek zosta­nie zło­żo­ny w kolej­nych mie­sią­cach (we wrze­śniu, paź­dzier­ni­ku lub listo­pa­dzie), to wspar­cie tra­fi do rodzi­ny w cią­gu 2 mie­się­cy od zło­że­nia wnio­sku.

Świad­cze­nie dobry start nie przy­słu­gu­je na dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce do przed­szko­la oraz dzie­ci reali­zu­ją­ce rocz­ne przy­go­to­wa­nie przed­szkol­ne w tzw. zerów­ce w przed­szko­lu lub szko­le. Pro­gram Dobry Start nie obej­mu­je rów­nież stu­den­tów.

Źró­dło: gov.pl/