Strona główna » Powiat » Wójt Tomasz Osewski z wotum zaufania i absolutorium
Powiat

Wójt Tomasz Osewski z wotum zaufania i absolutorium

Rad­ni Gmi­ny Ełk pod­czas sesji 28 czerw­ca jed­no­gło­śnie udzie­li­li wotum zaufa­nia Wój­to­wi Gmi­ny Toma­szo­wi Osew­skie­mu, któ­ry przed­sta­wił Raport o sta­nie Gmi­ny Ełk za 2018 rok”.

Za” gło­so­wa­ło trzy­na­stu obec­nych rad­nych, dwóch było nie­obec­nych. Rada Gmi­ny Ełk zatwier­dzi­ła tak­że spra­woz­da­nie finan­so­we wraz ze spra­woz­da­niem z wyko­na­nia budże­tu Gmi­ny Ełk za rok 2018 oraz udzie­li­ła Toma­szo­wi Osew­skie­mu abso­lu­to­rium z wyko­na­nia budże­tu za 2018 rok.

Wójt podzię­ko­wał za wotum zaufa­nia i udzie­le­nie absolutorium.
– Dzię­ku­ję rad­nym za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę, podob­nie jak soł­ty­som, orga­ni­za­cjom dzia­ła­ją­cym na tere­nie gmi­ny, naczel­ni­kom i pra­cow­ni­kom urzę­du i poszcze­gól­nych jed­no­stek – mówi Tomasz Osew­ski, Wójt Gmi­ny Ełk. – Efek­tyw­na współ­pra­ca, tak­że z inny­mi samo­rzą­da­mi – powia­to­wym, woje­wódz­kim i urzę­da­mi cen­tral­ny­mi, wspól­ne dzia­ła­nia nio­są­ce słusz­ny cel i dobra wola dzia­ła­nia na rzecz całej spo­łecz­no­ści przy­no­si sukcesy.

Autor, źró­dło: elk.gmina.pl

3 komentarze

napisz komentarz
  • wyda­je się że zeżarł ich i dla­te­go nie ma problemu ?

  • Panie Wójcie,a może udzie­li pan kore­pe­ty­cji humo­rza­ste­mu jak się współ­ży­je z sasiadami.