Strona główna » Lokalne » Wsparcie dla osób doświadczających przemocy
Lokalne

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy

W Miej­skim Ośrod­ku Pomo­cy Spo­łecz­nej w Ełku uru­cho­mio­ny zosta­nie punkt kon­sul­ta­cyj­ny dla osób doświad­cza­ją­cych prze­mo­cy w rodzi­nie. Będzie tam moż­na uzy­skać pomoc psy­cho­lo­ga, rad­cy praw­ne­go, peda­go­ga oraz spe­cja­li­sty ds. prze­ciw­dzia­ła­nia przemocy.

Uru­cho­mie­nie punk­tu kon­sul­ta­cyj­ne­go zwią­za­ne jest z pro­jek­tem Ełc­ki sys­tem wspar­cia osób dotknię­tych prze­mo­cą w rodzi­nie. Pro­jekt reali­zo­wa­ny był od lip­ca do grud­nia 2015 roku i pochło­nął 125 tys. zło­tych. W ramach pro­jek­tu wyre­mon­to­wa­ne zosta­ły trzy pomiesz­cze­nia, dwa do indy­wi­du­al­nej pra­cy z oso­ba­mi dotknię­ty­mi prze­mo­cą, doświad­cza­ją­cy­mi prze­mo­cy i sto­su­ją­cy­mi prze­moc oraz sali na potrze­by spo­tkań zespo­łów inter­dy­scy­pli­nar­nych, grup robo­czych oraz innych spo­tkań, szko­leń, zajęć edu­ka­cyj­no-pro­fi­lak­tycz­nych dla osób dotknię­tych i zagro­żo­nych przemocą.

Pro­jekt został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w kwo­cie 100 tys. zł. Pozo­sta­łe 25 tys. zł sta­no­wił wkład wła­sny samo­rzą­du mia­sta Ełku.

Czar