Strona główna » Polityka » Wybory w lokalnych strukturach PiS
Polityka

Wybory w lokalnych strukturach PiS

FOTO: pisolsztyn.org.pl

W sobo­tę, 25 listo­pa­da 2017 roku, w miej­sco­wo­ści Bystry k. Giżyc­ka odby­ły się wybo­ry władz komi­te­tów tere­no­wych PiS w Ełku, Giżyc­ku i Kętrzy­nie. Nad pra­wi­dło­wo­ścią prze­bie­gu pro­ce­dur wybor­czych czu­wa­li Pre­zes Zarzą­du Okrę­go­we­go PiS Okrę­gu nr 35 – Olsz­tyn Jerzy Szmit, Sekre­tarz Zarzą­du Okrę­go­we­go – Rado­sław Noj­man oraz Skarb­nik Okrę­gu – Dariusz Rudnik.

Zebra­nie człon­ków Komi­te­tu PiS w Ełku na człon­ków Zarzą­du Komi­te­tu wybra­ło: Cegieł­kę Kry­sty­nę, Kos­sa­kow­skie­go Woj­cie­cha, Ska­wiń­skie­go Ryszar­da. Prze­wod­ni­czą­cym Zarzą­du Komi­te­tu PiS w Ełku został wybra­ny Woj­ciech Kossakowski.

źró­dło: pisolsztyn.org.pl


W pią­tek, 24 listo­pa­da, odby­ły się wybo­ry w ełc­kich struk­tu­rach PO.

WIĘCEJ TU:

Dobkow­ski: Jeże­li zbu­du­je­my dobrą dru­ży­nę, to wygra­my wybo­ry samorządowe

21 komentarzy

napisz komentarz
 • PIS jako par­tia nie ma naj­mniej­szych szans w wybo­rach samo­rzą­do­wych w samo­rzą­dach nasze­go powia­tu. Nomi­na­cja PIS dla kan­dy­da­ta w wybo­rach to nic inne­go, jak poca­łu­nek śmier­ci”. Nic nie da zakli­na­nie rze­czy­wi­sto­ści. Jedy­ne co spo­tka takie­go kan­dy­da­ta to przy­go­da pana Kos­sa­kow­skie­go z samo­cho­dem. PIS po pro­stu nie jest lubia­ny wśród ełczan. To smut­ne, ale prawdziwe.

  • Żad­na par­tia dotąd ni dała wybor­com. tyle co pis.Wazne że dała a nie obie­ca­la jak poprzednicy.Mam tro­je dzie­ci któ­rym dzię­ki 500+ żyje się lepiej .Nigdy ni gło­so­wa­łem na Pis ale teraz popar­ciem podzię­ku­ję za to że moje dzie­ci poja­dą na zimo­wi­sko dotąd to było tyl­ko marzeniem.

  • Nas wybor­ców nie obcho­dzi jakiś Try­bu­nał KRS czy sądy. NAS obcho­dzi poziom nasze­go życia nie 5 zł na godzi­nę w tar­ta­ku a 13 zł jak obec­nie, 500+ dzię­ki któ­rym dzie­ciom żyje się lepiej, wol­ne nie­dzie­lę, ochron­ny 4 let­ni okres przed eme­ry­tal­ny. 60 i 65 lat na eme­ry­tu­rę to nas inte­re­su­je a nie fra­ze­sy poprzednikow.Podziekujemy za to Piso­wi bo to już mamy a nie obiet­ni­ce. Nie musisz gło­so­wać na Pis sami damy radę.

  • Poca­łu­nek smier­ci dla Pisu to tyl­ko i wyłącz­nie Gowin. Któ­ry mądry wybor­ca popie­ra­ją­cy Pis zagło­su­je na Gowi­na kto­ry sie­dzial w jed­nej ław­ce z Pali­ko­tem czy Makow­skim. Pamie­ta­my jak Pali­kot obra­żał pre­zy­den­ta Kaczyń­skie­go. Dla­te­go zagło­su­je­my na kan­dy­da­ta PISU a nie żad­ne­go nie­za­do­wo­lo­ne­go ” koali­cjan­ta” Gowi­na z pia­ną w kąci­kach ust fe ohyda.Siedżąc obok Pali­ko­ta Gowin akcep­to­wał jego ohyd­ne zacho­wa­nia i prę­dzej czy pozniej z koali­cji z PISem zosta­nie wywalony.

  • Podob­nie w gmi­nie Gowin to pisior i kto star­tu­je od gowi­na to też pisior. Temat zamknię­ty nie gło­su­je­my na pisio­rów i przechrztów.

 • Jeśli cho­dzi o wybo­ry to kubeł zim­nej wody ostu­dzi miesz­kan­cow np Stra­dun czy NWe kie­dy obej­rzą jak zadlu­zo­na jest gmi­na Elk.Tak źle nie było nigdy.

  • Sły­sza­łem, że jest zadłu­żo­na TYLKO na 32 milio­ny zło­tych pol­skich. W Gmi­nie Ełk nastą­pi­ła więc DOBRA ZMIANA. Aż zazdrość, dosłow­nie bie­rze. Takie­go wój­ta i rad­nych to ze świe­cą szu­kać. Oby żyło się lepiej wszyst­kim zatrud­nio­nym w Urzę­dzie Gminy.

 • Wie­my ze są trzy kan­dy­dat­ki kto­re mogły­by star­to­wać w wybo­rach Gmi­nie Ełk .Dwie z wiel­ki­mi szan­sa­mi. dodam że nie cho­dzi o caro­wą ma podob­no przejść do cukier­ni na noc­ne zmia­ny. POważ­ne Kan­dy­dat­ki dla PISu pod roz­wa­gę. Panie pośle liczy­my na Pana i oczy­wi­ście popieramy.

  • Nie zawra­caj­cie gło­wy ciast­ka­mi caro­wa teraz kar­ta­cze klei.

 • Panie Pośle Kosa­kow­ski gło­su­je­my my wybor­cy PIS na pana i Pis od zawsze. Nie wyobra­za­my sobie by wsta­wił pan na listy PIS i kazał nam gło­so­wać na pociot­ków nie­za­do­wo­lo­ne­go Gowi­na jako komicz­ne­go koal;icjanta dąsa­ją­ce­go sie z byle powo­du. Albo gło­su­je­my na kan­dy­da­ta PIS albo zosta­je­my w domu. Ci od Gowi­na pój­dą wszę­dzie aby wleżć do wla­dzy. DzIŚ są u tego nie­za­do­wo­lo­ne­go , jutro obo­jęt­nie gdzie byle bli­zej kory­ta. Ma pan jesz­cze czas na roz­mo­wy z Panem Pre­ze­sem Kaczyn­skim. Macie zamiast Gowi­na , Senio­ra Pana Mora­wiec­kie­go z 6 cio­ma posla­mi i tam szu­kaj­cie porząd­nej i rze­czo­wej koalicji.

  • Jaro­sław Gowin — Ten, Któ­ry Gło­so­wał, Ale Się Nie Cie­szył. Iko­na nie­złom­no­ści. Przy­kła­dem hero­izmu Gowi­na było popar­cie ode­bra­nia pra­wa do gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, by za kil­ka dni ogło­sić, że prze­ko­nał PiS do wyco­fa­nia się z tej pro­po­zy­cji. Tak, pro­szę pań­stwa: wice­pre­mier Gowin szczy­ci się tym, że prze­ko­nał PiS do wyco­fa­nia się z pro­po­zy­cji, na któ­rą Gowin gło­so­wał w Sej­mie (ale się nie cie­szył). Innym donio­słym wyczy­nem wice­pre­mie­ra było popar­cie ustaw sądo­wych (ale się nie cie­szył), a następ­nie pre­zy­denc­kie­go weta do tych­że ustaw.

   • Gowi­now­cy to prze­chrzty, wystar­czy przej­rzeć gdzie oni już byli. 19000 mie­sięcz­nie to mało. My mie­siecz­nie mamy po 1000 zł i musi­my żyć. Wstyd i hań­ba jacy to repre­zen­tan­ci naro­du. Spa­śla­ki. Roz­bu­cha­ne ciast­ka­mi i kartaczami.

 • Juz nie­ba­wem Klub Senio­ra Mora­wiec­kie­go zasta­pi Gowi­na w koali­cji PISu maja 6 posłów a podob­no nie­ba­wem kil­ku posłow Kuki­za przej­dzie do Pana Mora­wiec­kie­go. Wresz­cie pan Jaro­slaw pozbe­dzie sie wrzo­da Gowi­na kto­ry gło­su­je za ale się nie cie­szy. Panie pośle Kosa­kow­ski ma pan nasze glosy.Trzymamy kciuki.

  • Ser­decz­ne Zycze­nia Panu Posło­wi Kosa­kow­skie­mu z Oka­zji Swiąt BN by wNo­wym Roku wysta­wił kan­dy­da­tu­ry na Pre­zy­den­ta i Woj­ta byśmy zmie­tli kon­ku­ren­cje . Dreszcz prze­cho­dzi kie­dy sie pomy­sli że mogli­by jesz­cze rzą­dzić” przez 5 lat.

 • Oby tyl­ko ta kan­dy­dat­ka nie mia­ła na imię Małgośka.

  • Mał­go­si raz coś wpa­dło jak śle­pej kurze ziar­no i to już po karierze

   • Moja bab­cia twier­dzi że takich brzyd­kich jak u Gowi­na nie zoba­czy­my w żad­nej par­tii, prze­pra­szam doda­ła jesz­cze takich /dosłownie/ otytych

    • Kup bab­ci oku­la­ry , bo zde­cy­do­wa­nie nie­do­wi­dzi. Jesz­cze pod tram­waj wpadnie ?

 • Panie posle Kosa­kow­ski przy­szła pora by szy­ko­wać Kan­dy­da­ta czy kan­dy­dat­kę PISu na woj­ta Gmi­ny Ełk. Tak wiel­kiej szan­sy na zwy­cię­stwo nie mie­li­ście nigdy. Przy Oka­zji gra­tu­la­cje z oka­zji wyboru.