Strona główna » Lokalne » Wydział Komunikacji w Ełku przypomina o konieczności zgłaszania zbycia/nabycia pojazdu
Lokalne

Wydział Komunikacji w Ełku przypomina o konieczności zgłaszania zbycia/nabycia pojazdu

Nawet 1000 złotych kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia. Tyle może wynieść kara dla właścicieli pojazdów, którzy przekroczą termin na zarejestrowanie samochodu albo nie poinformują właściwego wydziału komunikacji o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Każ­dy, kto w cią­gu 30 dni nie zawia­do­mi sta­ro­sty (pod­le­głe­go mu wydzia­łu komu­ni­ka­cji) o sprze­da­ży lub kup­nie pojaz­du zare­je­stro­wa­ne­go w Pol­sce, zapła­ci karę w wyso­ko­ści od 200 do nawet 1000 zło­tych. Kary pie­nięż­ne są nakła­da­ne w dro­dze decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej przez sta­ro­stów i sta­no­wią dochód powia­tu. Uka­ra­ne mogą być nie tyl­ko oso­by fizycz­ne, ale tak­że oso­by praw­ne oraz jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne. Co istot­ne, obo­wią­zek zgło­sze­nia leży po dwóch stro­nach umo­wy, czy­li zarów­no kupu­ją­cy samo­chód (nowy właściciel/właściciele), jak i sprze­da­ją­cy (były właściciel/właściciele) musi poin­for­mo­wać o naby­ciu pojaz­du lub jego zby­ciu. Ter­min 30-dnio­wy dla pojaz­dów zare­je­stro­wa­nych w Pol­sce obo­wią­zu­je od daty sprzedaży.

Nato­miast dla pojaz­dów spro­wa­dzo­nych z zagra­ni­cy ter­min 30 dni liczy się od daty spro­wa­dze­nia do Pol­ski. Zatem przy naby­ciu pojaz­du od pośred­ni­ka nale­ży dokład­nie spraw­dzić kie­dy mija 30 dni, gdyż jeśli kupu­je­my nie­za­re­je­stro­wa­ny samo­chód po 28 dniach od momen­tu prze­kro­cze­nia gra­ni­cy nasze­go kra­ju, to według usta­wy pozo­sta­ły nam (nowym wła­ści­cie­lom) tyl­ko 2 dni na jego reje­stra­cję. Obo­wią­zek reje­stra­cji będzie więc cią­żył na oso­bie, któ­ra jest wła­ści­cie­lem pojaz­du w chwi­li upły­wu 30-dnio­we­go okre­su od daty jego spro­wa­dze­nia do kraju.

Pod­su­mo­wu­jąc, właściciel/właściciele mają 30 dni na reje­stra­cję pojaz­du, zgło­sze­nie zby­cia lub naby­cia licząc od daty:

  1. spro­wa­dze­nia pojaz­du na tery­to­rium Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej z tery­to­rium pań­stwa człon­kow­skie­go UE,
  2. sprze­da­ży pojaz­du zare­je­stro­wa­ne­go na obsza­rze Polski,
  3. zaku­pu pojaz­du zare­je­stro­wa­ne­go na tere­nie Polski.

Wnio­ski o naby­ciu lub zby­ciu pojaz­du moż­na skła­dać w for­mie elek­tro­nicz­nej poprzez stro­nę www.esp.pwpw.pl, lub za pośred­nic­twem plat­for­my ePU­AP, albo też bez­po­śred­nio w Wydzia­le Komu­ni­ka­cji Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Ełku, przy ul. War­szaw­skiej 4.

W okre­sie epi­de­mii w celu reje­stra­cji pojaz­du nale­ży umó­wić się tele­fo­nicz­nie na wizy­tę w Wydzia­le Komu­ni­ka­cji (tel. 87 621 83 66 lub 87 621 83 19).

Mate­riał nade­sła­ny Sta­ro­stwo Powia­to­we w Ełku

OSTATNIE