Strona główna » Poza prawem » Wystawali towary, których nie mieli. Młodzi ełczanie odpowiedzą za oszustwa
Poza prawem

Wystawali towary, których nie mieli. Młodzi ełczanie odpowiedzą za oszustwa

Pixabay.com.pl
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 21-latkowi i jego 19-letniej dziewczynie, którzy wspólnie dokonywali oszustw internetowych. Oferowali do sprzedaży rzeczy, których nie mieli i po otrzymaniu pieniędzy zrywali kontakt z kupcami. Grożą im kary do 8 lat pozbawienia wolności.

Poli­cjan­ci z Ełku, pra­cu­jąc pod nad­zo­rem pro­ku­ra­tu­ry, wyja­śni­li oko­licz­no­ści serii oszustw inter­ne­to­wych. Do sądu wpły­nął akt oskar­że­nia prze­ciw­ko 21-lat­ko­wi i jego 19-let­niej dziewczynie.

Usta­le­nia wska­zu­ją, że mło­dzi ełcza­nie wspól­nie wysta­wia­li na ogól­no­pol­skim por­ta­lu sprze­da­żo­wym rze­czy, któ­rych w rze­czy­wi­sto­ści nie mie­li. Ofe­ro­wa­li w dobrych cenach mar­ko­we tele­fo­ny czy kon­so­le do gier. Kup­ców wpro­wa­dza­li w błąd i po otrzy­ma­niu prze­le­wu na swo­je rachun­ki ban­ko­we zry­wa­li kon­takt i nigdy nie wysy­ła­li ofe­ro­wa­ne­go sprzę­tu, zatrzy­mu­jąc sobie pozy­ska­ne pieniądze.
Oszu­ka­li w ten spo­sób ludzi z całej Pol­ski na kwo­tę ponad 10 tys. zło­tych i usły­sze­li po 28 zarzu­tów oszu­stwa. Zgod­nie z kodek­sem kar­nym gro­zi im kara do 8 lat pozba­wie­nia wolności.

Wyja­śnia­nie oko­licz­no­ści oszustw inter­ne­to­wych jest pro­ce­sem cza­so­chłon­nym, wyma­ga wie­le wysił­ku i wyko­na­nia sze­re­gu róż­no­rod­nych czyn­no­ści. To przy­no­si efek­ty, ale wszyst­kie oso­by, któ­re chcą coś kupić, powin­ny zadbać o ostroż­ność i zwe­ry­fi­ko­wać sprze­daw­cę, bo oszu­ści wyko­rzy­stu­ją róż­ne spo­so­by, by uzy­skać pie­nią­dze. Szcze­gól­ną czuj­ność pod­czas zaku­pów inter­ne­to­wych powin­ny wzbu­dzić ofer­ty pro­mo­cyj­ne. Zbyt niska cena wysta­wio­ne­go towa­ru może być pod­stęp­nym manew­rem oszustów.

KPP EŁK

OSTATNIE