Strona główna » Lokalne »  Wzmożone kontrole w galeriach handlowych  i sklepach. Wspólne działania Policji i Straży Miejskiej
Lokalne

 Wzmożone kontrole w galeriach handlowych  i sklepach. Wspólne działania Policji i Straży Miejskiej

Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzą wzmożone kontrole sklepów i sprawdzają, czy klienci zakrywają nos i usta maseczkami. — Niestety statystyki pokazują, że wciąż są osoby, które lekceważą ten obowiązek. W minioną sobotę i niedzielę policjanci ujawnili ponad 2900 takich osób — informuje Oficer Prasowy KPP w Ełku.

Przed­świą­tecz­na gorącz­ka powo­li zaczy­na dopa­dać coraz wię­cej osób. Waż­ne jest to, by w tym cza­sie nie zapo­mnieć, że wciąż zma­ga­my się z pan­de­mią i wciąż obo­wią­zu­ją nas obostrze­nia sani­tar­ne. Dla­te­go jeże­li nie chce­cie świąt spę­dzić na kwa­ran­tan­nie, a pod­czas świą­tecz­nych zaku­pów wydać wię­cej niż zapla­no­wa­li­ście, to pamię­taj­cie o tym, by wcho­dząc do skle­pu zało­żyć masecz­kę zasła­nia­ją­cą usta i nos. Wewnątrz może­cie spo­tkać poli­cjan­tów, któ­rzy to spraw­dzą. Sto­so­wa­nie się do obo­wią­zu­ją­cych naka­zów zmniej­sza ryzy­ko zaka­że­nia i chro­ni przed uka­ra­niem man­da­tem — ape­lu­je Policja. 

Poli­cjan­ci z Ełku wspól­nie ze straż­ni­ka­mi miej­ski­mi od kil­ku dni pro­wa­dzą wzmo­żo­ne dzia­ła­nia w tym zakre­sie, wła­śnie z uwa­gi na zwięk­szo­ną licz­bę klien­tów. Nie­ste­ty nadal nie wszyst­kie oso­by sto­su­ją się do tego obo­wiąz­ku. Pod­czas minio­ne­go week­en­du (sobo­ta i nie­dzie­la) poli­cjan­ci ujaw­ni­li ponad 200 osób bez masecz­ki zasła­nia­ją­cej usta i nos. Więk­szość z tych sytu­acji zakoń­czy­ła się poucze­niem. Są też tacy klien­ci, któ­rzy mimo zwró­ce­nia uwa­gi upar­cie odma­wia­ją zało­że­nia masecz­ki. 23 inter­wen­cje zakoń­czy­ły się wypi­sa­niem man­da­tu kar­ne­go lub skie­ro­wa­niem wnio­sku o uka­ra­nie do sądu.