Strona główna » Sport » Zapisz dziecko na FitKid
Sport

Zapisz dziecko na FitKid

MOSIR EŁK

Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Ełku zapra­sza na Fit­Kid — aktyw­ne dziec­ko. Zaję­cia odbę­dą się 17 mar­ca (nie­dzie­la) w hali spor­to­wo – wido­wi­sko­wej, ul. M. Kol­be­go. Obo­wiąz­ko­wa reje­stra­cja onli­ne. Wstęp wolny.

Fit­Kid to pro­po­zy­cja zajęć dla dzie­ci. Naj­młod­si uczest­ni­cy będą świet­nie się bawić pod­czas tań­ca, judo, jogi czy gry w pił­kę. W wybra­nych zaję­ciach mogą wziąć udział rodzi­ce i opiekunowie.

Zaję­cia adre­so­wa­ne są do dzie­ci w prze­dzia­le wie­ko­wym 5 – 10 lat. Obo­wią­zu­je reje­stra­cja onli­ne! Zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są do czwart­ku (14 mar­ca) lub wyczer­pa­nia limitu.

Do wybo­ru 4 róż­ne for­my pre­zen­to­wa­ne w blo­kach godzi­no­wych, w tym:

10.00 – taniec, pro­wa­dzi Domi­ni­ka Nowa­kow­ska z New Sty­le Dance
11.00 – judo Mamo! Weź tatę i chodź­my na matę” – Aka­de­mia Mło­de­go Sportowca,
12.00 -„Bez pił­ki ani rusz!” ‑Od zaba­wy do spor­tów zespo­ło­wych – Aka­de­mia Mło­de­go Sportowca,
12.50 – loso­wa­nie upo­min­ków (żeby wygrać, trze­ba wrzu­cić zgło­sze­nie do koszy­ka w biu­rze impre­zy, jed­no dziec­ko – jeden los, nagro­dę dziec­ko odbie­ra osobiście)
13.00 – joga, Ruch, wzmoc­nie­nie, dobry nastrój, roz­luź­nie­nie” — Moni­ka Dąbkowska.
Zdro­wa prze­ką­ska i woda dla każ­de­go małe­go uczestnika.
Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na stro­nie http://mosir.elk.pl/imprezy/fitkid/

Zapi­sy onli­ne tutaj

Autor: UM EŁK

tagi

KRONIKA POLICYJNA