Strona główna » Polityka » Zbierają podpisy poparcia dla Małgorzaty Kidawy – Błońskiej
Polityka

Zbierają podpisy poparcia dla Małgorzaty Kidawy — Błońskiej

Sym­pa­ty­cy Koali­cji Oby­wa­tel­skiej zbie­ra­li dzi­siaj pod­pi­sy popar­cia dla Mał­go­rza­ty Kida­wy — Błoń­skiej, któ­ra jest kan­dy­dat­ką KO na pre­zy­den­ta RP.

W Ełku powstał powia­to­wy sztab wybor­czy kan­dy­dat­ki na pre­zy­den­ta RP Mał­go­rza­ty Kida­wy-Błoń­skiej. W skład szta­bu wcho­dzą samo­rzą­dow­cy i sym­pa­ty­cy Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej, m.in. Adam Dobkow­ski, Anna Woj­cie­chow­ska, Rafał Klau­za, Robert Dawi­dow­ski, Marek Długołęcki.

— Zachę­ca­my oso­by chcą­ce wspo­móc kan­dy­dat­kę m.in. poprzez wolon­ta­riat czy mają­ce do udo­stęp­nie­nia miej­sca rekla­mo­we do kon­tak­tu z nami — mówi Adam Dobkowski.

— Zebra­li­śmy już ponad 1000 pod­pi­sów popar­cia pod kan­dy­da­tu­rą Kida­wy-Błoń­skiej, ludzie sami do nas pod­cho­dzą. Napo­ty­ka­my też  oso­by z innych miej­sco­wo­ści, nie spo­ty­ka­my się z nie­chę­cią, co bie­rze­my za dobry omen — pod­su­mo­wu­je Dobkowski.

17 komentarzy

napisz komentarz
 • ci ludzie kie­dyś na sztan­da­rach nie­śli pół­ły­se­go z bród­ką teraz Kidawę‑B., ełc­ki kabaret

 • Bar­dzo dziw­ne ze 500 plu­sia­ki nie zauwa­ża­ją cen któ­re uró­sły o ponad 30 % i wię­cej. Ze juz nie mają 500 tyl­ko 250 że podro­żał prąd i wszyst­ko. Plu­sia­ki gło­su­ją­cy na pisio­row zro­zu­mie­ją to ale nie­ste­ty nie teraz że nie otrzy­mu­ją tych pre­zen­tów bo PiS ich kocha tyl­ko po to by gło­so­wa­li na nich. 13 tka to pod­pu­cha. Tu dadzą a tam zabio­rą. Takich oszu­stów u nas nigdy nie było. Kraj zadłu­żo­ny jak nigdy. TVP pisow­ska szka­lu­je opo­zy­cję za pań­stwo­we pie­nią­dze. Nikt nie odwa­ży się zabrać 500 plus to oczy­wi­ste. Zauważ­cie gło­su­ją­cy na tych pisow­skich oszu­stów ile pła­ci­cie w skle­pach dziś a ile przed np dwo­ma laty i zasta­nów­cie się co zro­bi­cie kie­dy Ojczy­zna zbankrutuje.

  • Księ­go­wy to chy­ba po pod­sta­wów­ce jesteś jak tak liczysz; pomyśl: jeśli nawet 500 – 30%=315zł, tyle a nie 250 ! A infla­cja rap­tem jest 3,4 % rdr. Ja nie mam 500+, nie mam 13+, nie jestem zwo­len­nicz­ką PIS‑u , ale jesz­cze gorzej było i może być za PO, zacho­waj nas od tych lemin­go­wych plat­for­mer­sów. A ty ksie­go­wy jak taki mądry to na swo­im podwór­ku zobacz, co w mie­ście Ełku się wyra­bia, jak dług rosnie

   • Nie jestem zwo­len­ni­kiem PO, ale infla­cja tyl­ko” 3,4% rdr? Ktoś tu pisał o obniż­ce ceny gazu o 3% — tak, to praw­da, ale szko­da, że nie dopi­sał, że doty­czy to wyłącz­nie cen dla gospo­darstw domo­wych i zgod­nie z tary­fą PGNiG OD (PGNiG Odbiór Deta­licz­ny) cena ta będzie obo­wią­zy­wać jedy­nie do 30 czerw­ca 2020 r. War­to tu wspo­mnieć też o cenach prą­du — pod­wyż­ki będą 10%-12%. Rząd będzie nam teraz wci­skać pro­jek­ty i wizje, że nam obniży…za rok. Ale o ile? Bo w 2021 wszyst­kie fir­my ener­ge­tycz­ne zno­wu zło­żą wnio­ski do URE, a ten przy­kle­pie zmia­ny na obec­nym pozio­mie. Czy­li w sto­sun­ku do 2019 r. wzrost będzie na pozio­mie 20%-24%. A kto zgad­nie jaka jest infla­cja? Pro­gno­zo­wa­na prze­kro­czy 4%, potem ma spaść do pozio­mu 3%, ale nie mniej, co i tak spo­wo­du­je wzrost infla­cji o 0,5% ponad poziom zakła­da­ny przez NBP, czy­li towa­rzy­szy obec­nych kole­gów z rzą­du. Czy coś będzie tanieć? Tak — wszyst­ko w spo­tach rekla­mo­wych. A fakt jest taki, że rosną­cy dochód gospo­darstw domo­wych wspie­ra­ny trans­fe­ra­mi spo­łecz­ny­mi pozwa­la przed­się­bior­com prze­rzu­cać część rosną­cych kosz­tów płac i ener­gii elek­trycz­nej na kon­su­men­tów. Duży udział w obec­nej infla­cji (3,1%) ma udział usług (6,1% rdr). Nie pobie­ram 500+, wyli­czy­li mi już za to eme­ry­tu­rę na pozio­mie 1.200 zł, ZUS ponad 1430 zł, a prze­cież tak mówio­no pięk­nie, że będzie mniej. Nic tyl­ko sły­szę, że wszyst­ko jest cudow­nie, że tanio, że wszyst­kich stać na wszyst­ko, że każ­de­mu Pola­ko­wi rząd da, pomo­że. Taaaa…
    Pro­blem w tym, że rzą­dzi PiS (+Soli­dar­na Pol­ska i Pol­ska Razem), gdzie pali­wo od 2015 r. z pozio­mu 4,40 zł (ON, cena w zaokrą­gle­niu z wrze­śnia 2015 r.) wystrze­li­ła do 5,05 zł (ON, cena w zaokrą­gle­niu w lutym 2020 r.), prąd w tym roku wystrze­lił w gra­ni­cach 10%-12% (pomoc pań­stwa prze­wi­dzia­na w two­rzo­nym pro­jek­cie, ale od roku 2021, gdzie zno­wu będzie pod­wyż­ka). No i szpi­ta­le : zgod­nie z publi­ko­wa­ny­mi dany­mi na 2019 (wrze­sień) — zli­kwi­do­wa­no w cią­gu 4 lat rzą­dów nowej frak­cji 69 szpitali.
    I do autor­ki do ksie­go­wy” — jak gorzej było za PO i po co obra­żać zwo­len­ni­ków tej frak­cji? Dług w mie­ście rośnie, a kto rzą­dzi w mie­ście? Przed wybo­ra­mi gło­śno było o pro­ble­mie popar­cia dla obec­ne­go kan­dy­da­ta przez jed­ną z par­tii i na pew­no nie była to PO.
    I orzeź­wia­ją­ce dla Pani komen­ta­rza było­by poszu­ka­nie ile podat­ków wpro­wa­dził PiS w cza­sie swo­ich rzą­dów i jak roz­bu­do­wał admi­ni­stra­cję. Pozdrawiam.

 • Mali­niak i pino­kio dopro­wa­dzą ten kraj do ban­kruc­twa a ciem­ny wybor­ca po nie­dziel­nym pra­niu mózgu i tak będzie świę­cie prze­ko­na­ny że to wszyst­ko dla niego ..

 • Mali­niak i pino­kio dopro­wa­dzą ten kraj do ban­kruc­twa a ciem­ny wybor­ca po nie­dziel­nym pra­niu mózgu i tak będzie świę­cie prze­ko­na­ny że to wszyst­ko dla niego .

 • Pani Redak­tor. Niech oni zbie­ra­ją pod­pi­sy a
  PANI pro­po­nu­je­my nowy temat. Temat Pro­me­di­ci. Gdy­by Pani mogła dotrzeć do pan pie­lę­gnia­rek. Leka­rzy i innych pra­cow­ni­ków bez Pośred­nic­twa tego nie­omyl­ne­go” pre­ze­sa. Było­by cie­ka­wie. Gdy­by Pani dotar­ła do praw­dzi­wych finan­sów było­by smutno.

 • Co to za zbie­ra­ni­na plat­fu­sów i lemin­gów? Jesz­cze oni na coś liczą? Z sza­cun­kiem dla Pani Kida­wy — ale szan­se zero­we, szko­da cza­su i kasy. I nie jestem pisow­cem czy pisio­rem jak ci nazy­wa­ją. Czy­li Hutu i Tut­si muszą odejść (PIS i PO). Czas na Par­tię Naro­do­wą — popie­raj­my Bosaka

  • ale tak jak ty to nikt na gno­ju się nie zna i tak, tyś naj­lep­szy, po pro­sty debe­ściak haha

 • a jon to taki juz jest i tak ta kobie­ta nie wygra, szko­da ich czasu

 • A ten pod­pi­su­je, raz dla lewi­cy rad dla PSL‑u a tera dla Plat­for­my, zale­zy skad wia­ter wieje

  • On pod­pi­su­je wszyst­ko wszę­dzie ale jaki bra­nie ma u kobiet

 • Jedy­nie Pani Redak­tor w tym mie­ście repre­zen­tu­je jakiś poziom, bez­stron­ność. Wczo­raj Kosa zbie­rał pod­pi­sy była wia­do­mość dziś Koali­cja i rów­nież infor­ma­cja. Resz­ta to tzw buja­ki” aby się tyl­ko komuś nie nara­zić. Dobrze że Pani Jest. PANI REDAKTOR.

OSTATNIE