Strona główna » Polityka » Zdalne sesje rad gmin możliwe. Sejm w piątek zajmie się ustawą
foto: Renata Szymaszko
Polityka

Zdalne sesje rad gmin możliwe. Sejm w piątek zajmie się ustawą

Od wielu dni radni gmin mają dylemat czy będą mogły odbywać się sesje zdalne. Wiele rad w Polsce nie zwołało ich z powodu epidemii koronawirusa.

W piątek Sejm ma zająć się ustawą tzw. tarczą antykryzysową, która pozwoli radnym na przeprowadzenie sesji zdalnej. Do tej pory nie było to możliwe ze względu na zapisy prawne.

Teraz ma to uregulować zapis ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zapisy  projektu ustawy dotyczące sesji rad organu stanowiącego.

Art. 15zzy. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

Art. 15zzzj. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kolegialny organ administracji publicznej może podejmować rozstrzygnięcia także w trybie obiegowym”.

2 komentarze

napisz komentarz
  • Sesja musi się odbyć by powstrzymać zadłużanie miasta przez humorzastego. Podobno planuje kolejne obligacje

    • Emisja obligacji jest przewidziana w uchwalonym budżecie, wobec czego podjęcie uchwały daje tylko możliwość realizacji wcześniejszych ustaleń. Emisji obligacji czy zaciągania kredytów, nie zapisanych w budżecie nie będzie! Miasto musi funkcjonować, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku, bez fajerwerków czy miejskiego sylwestra!

Komentarze