Strona główna » Polityka » Zdalne sesje rad gmin możliwe. Sejm w piątek zajmie się ustawą
foto: Renata Szymaszko
Polityka

Zdalne sesje rad gmin możliwe. Sejm w piątek zajmie się ustawą

Od wie­lu dni rad­ni gmin mają dyle­mat czy będą mogły odby­wać się sesje zdal­ne. Wie­le rad w Pol­sce nie zwo­ła­ło ich z powo­du epi­de­mii koronawirusa.

W pią­tek Sejm ma zająć się usta­wą tzw. tar­czą anty­kry­zy­so­wą, któ­ra pozwo­li rad­nym na prze­pro­wa­dze­nie sesji zdal­nej. Do tej pory nie było to moż­li­we ze wzglę­du na zapi­sy prawne.

Teraz ma to ure­gu­lo­wać zapis usta­wy o zmia­nie usta­wy o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych oraz nie­któ­rych innych ustaw.

Zapi­sy  pro­jek­tu usta­wy doty­czą­ce sesji rad orga­nu stanowiącego.

Art. 15zzy. 1. W okre­sie obo­wią­zy­wa­nia sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go albo sta­nu epi­de­mii orga­ny sta­no­wią­ce jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz dzia­ła­ją­ce kole­gial­nie orga­ny: wyko­naw­cze w jed­nost­kach samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, w związ­kach jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, w związ­ku metro­po­li­tal­nym, w regio­nal­nych izbach obra­chun­ko­wych oraz samo­rzą­do­wych kole­giach odwo­ław­czych mogą zwo­ły­wać i odby­wać obra­dy, sesje, posie­dze­nia, zgro­ma­dze­nia lub inne for­my dzia­ła­nia wła­ści­we dla tych orga­nów, a tak­że podej­mo­wać roz­strzy­gnię­cia, w tym uchwa­ły, z wyko­rzy­sta­niem środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość lub kore­spon­den­cyj­nie (zdal­ny tryb obradowania).

2. Obra­do­wa­nie w zdal­nym try­bie zarzą­dza oso­ba upraw­nio­na do prze­wod­ni­cze­nia dane­mu orga­no­wi sta­no­wią­ce­mu jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz inne­mu orga­no­wi dzia­ła­ją­ce­mu kolegialnie.
3. Prze­pi­sy ust. 1 i 2 sto­su­je się odpo­wied­nio do kole­gial­nych orga­nów wewnętrz­nych, takich jak komi­sje oraz zespo­ły, dzia­ła­ją­cych w orga­nach sta­no­wią­cych jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz orga­nach dzia­ła­ją­cych kolegialnie.

Art. 15zzzj. 1. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach kole­gial­ne orga­ny admi­ni­stra­cji publicz­nej mogą zde­cy­do­wać o odby­ciu swo­ich posie­dzeń przy uży­ciu środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej, co obej­mu­je w szczególności:
1) trans­mi­sję posie­dze­nia w cza­sie rze­czy­wi­stym pomię­dzy uczest­ni­ka­mi posie­dze­nia dane­go organu,
2) wie­lo­stron­ną komu­ni­ka­cję w cza­sie rze­czy­wi­stym, w ramach któ­rej uczest­ni­cy posie­dze­nia dane­go orga­nu mogą wypo­wia­dać się w toku jego posie­dze­nia – z zacho­wa­niem nie­zbęd­nych zasad bezpieczeństwa.
2. W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w ust. 1, kole­gial­ny organ admi­ni­stra­cji publicz­nej może podej­mo­wać roz­strzy­gnię­cia tak­że w try­bie obiegowym”.

2 komentarze

napisz komentarz
  • Sesja musi się odbyć by powstrzy­mać zadłu­ża­nie mia­sta przez humo­rza­ste­go. Podob­no pla­nu­je kolej­ne obligacje

    • Emi­sja obli­ga­cji jest prze­wi­dzia­na w uchwa­lo­nym budże­cie, wobec cze­go pod­ję­cie uchwa­ły daje tyl­ko moż­li­wość reali­za­cji wcze­śniej­szych usta­leń. Emi­sji obli­ga­cji czy zacią­ga­nia kre­dy­tów, nie zapi­sa­nych w budże­cie nie będzie! Mia­sto musi funk­cjo­no­wać, oczy­wi­ście z zacho­wa­niem zdro­we­go roz­sąd­ku, bez fajer­wer­ków czy miej­skie­go sylwestra!

OSTATNIE