Strona główna » Powiat » Zgłoś kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2019
Powiat

Zgłoś kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2019

foto.Agnieszka Czarnecka/ Ełckie bociany 2018

Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2019. Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: Rada Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu Ełckiego, Starosta Ełcki, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1. imię i nazwisko wraz z danymi adresowymi kandydata indywidualnego lub nazwę i dane adresowe osoby prawnej będącej kandydatem do nagrody,
2. zwięzły opis dotychczasowej działalności mogący mieć znaczenie przy ocenie kandydata do nagrody,
3. opis osiągnięć, za które ma być uhonorowany kandydat,
4. dane wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o prawdziwości podanych informacji i danych,
5. zdjęcie w formie elektronicznej,
6. inne dodatkowe informacje i dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku, pok. 127 (parter), w terminie do 30 marca br. Regulamin Nagrody „Ełcki Bocian” dostępny jest w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.elk.pl/cms/7407/regulamin) oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (II piętro, pok. 393, tel. 87/621 83 36).

tagi

Komentarze