Strona główna » Lokalne » Zimno może zagrażać życiu i zdrowiu. Każda pomoc jest ważna!
Lokalne

Zimno może zagrażać życiu i zdrowiu. Każda pomoc jest ważna!

FOTO: KPP EŁK
Chłodne dni mogą zagrażać osobom żyjącym w trudnych warunkach. Policjanci kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych i sprawdzają, czy nie potrzebują pomocy. — Prosimy także mieszkańców o zgłaszanie niepokojących sytuacji związanych z zagrożeniami życia i zdrowia ludzkiego — podaje KPP w Ełku.

Każ­de­go roku, kie­dy zmie­nia­ją się warun­ki pogo­do­we, poli­cjan­ci podej­mu­ją wzmo­żo­ne dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do udzie­la­nia pomo­cy oso­bom nara­żo­nym na wychło­dze­nie. Funk­cjo­na­riu­sze pod­czas codzien­nej służ­by spraw­dza­ją miej­sca gro­ma­dze­nia się i prze­by­wa­nia osób bez­dom­nych i w razie potrze­by prze­wo­żą je do dostęp­nych noclegowni.

W każ­dym przy­pad­ku oso­by prze­by­wa­ją­ce w trud­nych warun­kach infor­mo­wa­ne są o zagro­że­niach zwią­za­nych ze spad­kiem tem­pe­ra­tur. Naj­waż­niej­sze, że dosta­ją tak­że infor­ma­cje o funk­cjo­nu­ją­cych w powie­cie pla­ców­kach, gdzie mogą zjeść posi­łek, bez­piecz­nie schro­nić się przed chło­dem i uzy­skać nie­zbęd­ne wsparcie.

Dziel­ni­co­wi pod­czas codzien­nych służb spraw­dza­ją tak­że infor­ma­cje o oso­bach, któ­re z racji swo­je­go wie­ku, samot­no­ści, nie­za­rad­no­ści, bądź trud­nej sytu­acji mate­rial­nej mogą być nara­żo­ne na wychło­dze­nie orga­ni­zmu. Poli­cjan­ci współ­pra­cu­ją w tym zakre­sie z ośrod­ka­mi pomo­cy społecznej.

Aby dzia­ła­nia insty­tu­cji były sku­tecz­niej­sze, ape­lu­je­my tak­że do miesz­kań­ców o prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji na temat osób zagro­żo­nych wychło­dze­niem. Nie prze­chodź­my obo­jęt­nie wobec takich osób. Każ­dy może pomóc, każ­dy może przy­czy­nić się do ura­to­wa­nia komuś życia. Tele­fon pod numer alar­mo­wy w przy­pad­ku napo­tka­nia oso­by zagro­żo­nej wychło­dze­niem będzie nie­zwy­kle ważny.

W Woje­wódz­kim Cen­trum Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go od 1 listo­pa­da do 31 mar­ca funk­cjo­no­wać będzie bez­płat­na, cało­do­bo­wa info­li­nia dla osób bez­dom­nych. Pod nume­rem tele­fo­nu 800 165 320 oso­by zain­te­re­so­wa­ne będą mogły uzy­skać infor­ma­cje na temat miejsc noc­le­go­wych, jadło­daj­ni oraz punk­tów udzie­la­nia pomo­cy rze­czo­wej, finan­so­wej, praw­nej i medycz­nej na tere­nie całe­go woje­wódz­twa warmińsko-mazurskiego.

OSTATNIE