Strona główna » Polityka » „Złotousty” radny Bogusław Wisowaty
Polityka

Złotousty” radny Bogusław Wisowaty

Grafika: Fotomontaż

Kie­dy na czerw­co­wej sesji dys­ku­to­wa­no o nowym roz­po­rzą­dze­niu i obniż­ce wyna­gro­dze­nia pre­zy­den­to­wi Ełku, Bogu­sław Wiso­wa­ty był jed­nym z tych rad­nych, któ­rzy zabra­li głos w obro­nie nie­obni­że­nia pensji.
I o ile miał do tego pra­wo, to jed­nak argu­men­ty, na jakie się powo­ły­wał, wywo­ła­ły grom­ki śmiech na sali.

— Obni­że­nie pen­sji to zamach na samo­rząd­ność — mówił pod­czas wystą­pie­nia. — Bo za tym będzie szło obni­że­nie pen­sji dla nie tyl­ko nasze­go pre­zy­den­ta, ale w całym kra­ju. A zatem tam, my, na komi­sji, dowie­dzie­li­śmy się, .… chy­ba 4 pra­cow­ni­ków, będzie mia­ło więk­sze wyna­gro­dze­nie niż … u pre­ze­sów… To jest takie cho­re. Za tym pój­dzie, następ­nie obniż­ki i tak dalej, i tak dalej. A wia­do­mo, że teraz, no, wszyst­ko dro­że­je i tak dalej. Tak­że to nie jest tak, jak by się wyda­wa­ło. Pra­cu­ją fachow­cy w urzę­dzie i będą ucie­kać do innych pod­mio­tów gospo­dar­czych (wypo­wiedź ory­gi­nal­na, w nie­któ­rych miej­scach słu­chać nie­wy­raź­nie, peł­na wypo­wiedź na stro­nie Adel­fi YouTu­be — 26.06.2018 r. XLVII Sesja Rady Mia­sta Ełku.).

Wiso­wa­ty do oce­ny roz­po­rzą­dze­nia jak naj­bar­dziej miał pra­wo, ale chy­ba nie do koń­ca wie­dział cze­go, ono doty­czy. Rad­ni mają jedy­nie pra­wo do usta­le­nia wyna­gro­dze­nia (dosto­so­wu­jąc je do nowe­go kry­te­rium pła­co­we­go) tyl­ko pre­zy­den­to­wi mia­sta, a nie jak wspo­mniał (tak zro­zu­mia­łam) w swo­jej wypo­wie­dzi fachow­com w urzę­dzie. Pra­cow­ni­cy urzę­do­wi ci, któ­rzy zara­bia­ją powy­żej nowe­go kry­te­rium, będą mie­li obni­żo­ną pen­sję. W 2017 roku pre­zy­dent Tomasz Andru­kie­wicz zaro­bił (tyl­ko z urzę­du) 161 271,94 zł brut­to, Artur Urbań­ski — jego zastęp­ca 171 644,54 zł brut­to. Teraz pen­sję zatrud­nio­nych w jed­nost­kach samo­rzą­do­wych (np. pre­zy­den­ta Urbań­skie­go) będą usta­la­ne w ramach nowych tabel pła­co­wych, sta­re stra­ci­ły już swo­ją moc. Ale ich usta­le­nie nie leży już w kom­pe­ten­cji radnych.

Dru­gim argu­men­tem, na jaki powo­ły­wał się Wiso­wa­ty, jest to, że wszyst­ko drożeje.

Sta­wiam więc przed rad­nym pyta­nie — jak ma prze­żyć za 2000 zł zwy­kły miesz­ka­niec Ełku?
Czy uwa­ża pan, że wystar­cza mu do pierw­sze­go”? Ile pan pła­ci swo­im pra­cow­ni­kom? Czy wszy­scy mają umo­wę o pracę?

Jeże­li, Wiso­wa­ty przy­wo­łu­je taki argu­ment w sto­sun­ku do pre­zy­den­ta, to moim zda­niem, jest ode­rwa­ny od rze­czy­wi­sto­ści i chy­ba o codzien­no­ści ełczan ma bla­de pojęcie.
Bo żeby cze­goś bro­nić, to trze­ba to mery­to­rycz­nie argu­men­to­wać, powo­łać się na taki osąd, któ­ry nie wywo­ła śmie­chu. Bo w tej sytu­acji, to jed­nak śmiech przez łzy.
To już nie pierw­szy raz, kie­dy rad­ny Dobra Wspól­ne­go, odno­sząc się do danej sytu­acji uży­wa nie­prze­ko­nu­ją­cych argu­men­tów, a wręcz mają­cych nie­wie­le wspól­ne­go z rzeczywistością.
W 2014 roku, na pierw­szej sesji po wybo­rach samo­rzą­do­wych, rad­ny Bogu­sław Wiso­wa­ty w Radio 5 powie­dział —„Mia­sto idzie w dobrym kie­run­ku. Więc tak dalej będzie szło. Inwe­sty­cje, pozysk nowych miejsc pra­cy, pozysk inwe­sto­rów, roz­wój mia­sta pod wzglę­dem gospodarczym”.

Zapy­ta­li­śmy więc rad­ne­go, czy te sło­wa znaj­dą dzi­siaj swo­je potwier­dze­nie. Pro­si­li­śmy o wska­za­nie, ilu inwe­sto­rów zosta­ło pozy­ska­nych w cią­gu ostat­nich 4 lat i ile miejsc pra­cy w związ­ku z tym przybyło.

— Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat roz­wo­ju gospo­dar­cze­go mia­sta przed­sta­wi­my na koniec kaden­cji — odpo­wie­dział nam w e‑mailu rad­ny Wiso­wa­ty. — Dziś brak cza­su nie pozwa­la mi na roz­wi­nię­cie tema­tu. Z danych, któ­re uzy­ska­łem na dziś, wyni­ka, że w cią­gu 4 lat powsta­ło w Ełku ok. 50 nowych form dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Są to zarów­no małe, jak i duże fir­my. W PNT 4 inwe­sto­rów doko­na­ło zaku­pu grun­tu i przy­go­to­wu­ją się do uru­cho­mie­nia dzia­łal­no­ści. Kil­ka też nowych inwe­sty­cji i rein­we­sty­cji powsta­je i powsta­ło w SSE. Bez­ro­bo­cie w mie­ście spa­dło z 4069 w XII 2014 do pozio­mu 2551 w III 2018 r. Uwzględ­nia­jąc jesz­cze ok. 2000 zatrud­nio­nych cudzo­ziem­ców. W jesien­nym rapor­cie udo­wod­nię Pani, że moje sło­wa z począt­ku kaden­cji tej i wcze­śniej­sze znaj­du­ją odzwier­cie­dle­nie w rze­czy­wi­sto­ści. Mia­sto idzie w dobrym kie­run­ku — pod­su­mo­wał Wisowaty.
Rozu­miem, że ełcza­nie, któ­rzy sami zało­ży­li dzia­łal­ność gospo­dar­czą (50 nowych form dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej) – to suk­ces Dobra Wspól­ne­go. Rozu­miem, że to dzię­ki licz­bie 2000 cudzo­ziem­ców spa­dło bez­ro­bo­cie — gdzie w tym wszyst­kim ełczanie?
Bogu­sław Wiso­wa­ty, czę­sto dopusz­cza się osą­du, do któ­re­go nie jest upraw­nio­ny. Wyda­je wyro­ki” nawet w kwe­stii rze­tel­no­ści mediów. Jego zło­te” usta zazwy­czaj szyb­ciej coś mówią niż myślą”. 🙂 

6 komentarzy

napisz komentarz
  • i tacy są wszy­scy rad­ni z Dobra Wspol­ne­go  — Wiso­wa­ty z MIASTA tak jak i Wiszo­wa­ty z POWIA­TUu sto­ja na stra­ży wyna­gro­dzeń pre­zy­den­ta i sta­ro­sty, zarzą­du w powie­cie Oni zara­bia­ją od 7000 do 9000 zło­tych To są ludzie któ­rzy sa nie­czu­li na los zwy­kłe­go ełcza­ni­na któ­ry prze­wa­znie zara­bia 1500 na rękę ( 2000 to brut­to ) . W 2016 roku rad­ni Dobra Wspol­ne­go dali pod­wyż­ke Sta­ro­ście ponad 1000 zł ( TYSIAC )a pra­cow­ni­kom Urzę­du Pra­cy, PCPR któ­rzy zara­bia­li wów­czas 1300 zł ( czę­sto z 30 let­nim sta­żem ) 50 zł ( PIECDZIESIAT ) zł

  • z ambo­ny go chwa­lą więc niech sie nie boi. a, i niech mi rad­ni lepiej w pro­wa­dze­niu dzia­lal­no­sci nie poma­ga­ja jak do tej pory tyl­ko z tego tytu­łu tra­ce kila tazy 2000

  • Oto rad­ny, któ­ry żyje w odre­al­nio­nym świe­cie… poża­ło­wał pre­zy­den­tów zara­bia­ją­cych w sto­sun­ku do prze­cięt­ne­go ełcza­ni­na ogrom­ne pie­nią­dze… niech się rozej­rzy wokół, tuż obok nie­go ludzie nie mają za co żyć. Te dwa tysią­ce wymie­nio­ne w arty­ku­le to i tak spo­ro, są ludzie, któ­rzy mają jesz­cze mniej na miesiąc.

  • Ale ma wzię­cie bo wybu­do­wał gór­kę na Koniecz­kach. Cie­kaw jestem kie­dy z tej gór­ki spad­nie i co wtedy 🙂

    • Rad­ni to kli­ka Andru­ka powia­zal i uza­leż­nił zatrud­nia­jąc rodzi­ny i teraz tak śpie­wa­ją jak Andruk. Zagra

  • Czy­ta­jąc wypo­wiedź pana rad­ne­go, to fak­tycz­nie moż­na uznać go za zło­to­uste­go … hah­ha­ha. A ludzie i tak takich wybierają.

OSTATNIE