Strona główna » Lokalne » Złóż wniosek o stypendium szkolne
Lokalne

Złóż wniosek o stypendium szkolne

Trwa nabór wniosków o stypendium szkolne (socjalne) w nowym roku szkolnym 2020/2021- informuje  urzędowy portal.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie miasta Ełku znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski przyjmowane są do 15 września 2020 r.

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.

Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2020 r.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 przyznawane są z podziałem na dwa okresy:
Wrzesień – grudzień 2020 r.
styczeń – czerwiec 2021 r.

Formularz wniosków można pobrać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta Ełku do 15 września 2020 r. Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać pod numerem tel. (087) 73-26-269.

Komentarze